Λάρισσα, Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Παιδεία, καί ἡ ἀναγκαίως συνεπαγόμενη ἑλληνική καί ὀρθόδοξη Πολιτειολογία. Τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας, τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ κόσμου ὅλου.

Λάρισσα, Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Παιδεία, καί ἡ ἀναγκαίως συνεπαγόμενη ἑλληνική καί ὀρθόδοξη Πολιτειολογία. Τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας, τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ κόσμου ὅλου.

Λάρισσα, Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θέμα ὁμιλίας καί συζήτησης: Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη Παιδεία, καί ἡ ἀναγκαίως συνεπαγόμενη ἑλληνική καί ὀρθόδοξη Πολιτειολογία.Τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας, τῶν Ἑλλήνων καί τοῦ κόσμου ὅλου. Ἡ αἴθουσα στό Ἐπιμελητήριο Λάρισσας μᾶς...