Συλλογή ὑπογραφῶν Στήριξης Γιώργου Παύλου

1182 ἄνθρωποιχουν ὑπογράψει

Κείμενο Ὑπογραφῶν

1. Δελτίο Τύπου γιά τήν δικαστική δίωξη στό ΣτΕ τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Δ.Π.Θ. Γεωργίου Παύλου

Εὐχαριστῶ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες πού μέ κάθε τρόπο μέ στήριξαν στόν πρόσφατο δικαστικό διωγμό μου ἐπειδή δέν σταματῶ νά πολεμῶ μέ ὅσες δυνάμεις ὁ Θεός μου δίδει τό ἄδικο τό ἀντισυνταγματικό καί τό ἀντιδημοκρατικό, ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ τόν Ἀντώνη Πουλτουρτζίδη, τόν Βάϊο Μπλιούμη, τόν Γιάννη Ἀσσιόγλου, ἀλλά κσί κάθε ἄλλο φίλο πού μοῦ συμπαραστάθηκε μέ ἀγάπη κσί μέ στήριξε. Ἐπίσης εὐχαριστῶ ὅλους τούς φίλους πού μέ τίς χιλιάδες ὑπογραφές των ἀποτελοῦν τήν σιωπηρή ἔκφραση τῆς λαϊκῆς δικαιοσύνης.

Τό παρόν πειθαρχικό δικαστήριο ἀνεβλήθη γιά τό φθινόπωρο διότι δέν εἶχε σταλεῖ ἐπίσημη βεβαίωση ἀπό τήν εἰσαγγελία Ξάνθης πώς ὅλη αὐτή ἡ ὑπόθεση τοῦ ἄδικου διωγμοῦ μου εἶχε μπεῖ στό ἀρχεῖο καί οὐσιαστικά εἶχα κριθεῖ ἀθῶος ὡς πρός τό τότε συκοφαντικό καί ἀναληθές περιεχόμενο τῆς ἐναντίον μου ΕΔΕ.

Στήν παροῦσα δικαστική μου δίωξη μέσῳ τοῦ ΣτΕ κάποιοι ὑποστηρικτές τῆς ἀνομίας τῆς ὑποτέλειας καί τοῦ ἀνθελληνισμοῦ ἔβγαλαν ἀπο τό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας τήν ξεχασμένη ΕΔΕ καί τό ξεχασμένο πειθαρχικό γιά νά μέ τιμωρήσουν ἐπειδή μέ ἀποφασιστικότητα καί ἐπιστημονική τεκμηρίωση καταγγέλλω τό πολιτικό κατεστημένο γιά τό πολλαπλό ἐντός τῆς δεκαετίας μνημονικό μεταναστευτικό οἰκονομικό καί ἰατρικό ἔγκλημα κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Διότι οὐδέποτε στά χρονικά των Α.Ε.Ι. συνέβη αὐτό πού συμβαίνει τώρα μαζί μου. Δηλαδή ἐνῶ ἔχω συνταξιοδοτηθεῖ ἀπό τό 2018 διώκομαι πειθαρχικά γιά γεγονότα πού ἔχουν πλέον μπεῖ στό ἀρχεῖο.

Διότι πρίν 8 χρόνια τά ἔβαλα μέ ἕνα ἄρρωστο πανεπιστημιακό κατεστημένο καί τό κατήγγειλα δημόσια ὡς ἠθικά ὑπεύθυνο γιά γεγονότα βίας στό ΔΠΘ πού μποροῦσαν νά στοιχίσουν ἀκόμη καί ἀνθρώπινες ζωές ἄν ἐγώ δέν ἀποφάσιζα νά ἐκτεθῶ ὡς πανεπιστημιακός δάσκαλος. Διότι ἡ τότε διοίκηση τοῦ ΔΠΘ ὑπέθαλπε μιά μικρή ὁμάδα κάποιων φοιτητῶν καί κάποιων ἔξω πανεπιστημιακῶν ἡ ὁποία τραμπούκιζε καί ἔστελνε αἱμόφυρτο στό νοσοκομεῖο ὅποιον φοιτητή στό ΔΠΘ τολμοῦσε νά ἐκφράζει πατριωτικές ἐθνικές καί χριστιανικές ἀπόψεις.

Ἔτσι τριάντα «τρομοκρατοῦντες» νεαροί προστατευόμενοι ἀπο τήν διοίκηση τοῦ ΔΠΘ ἔσερναν στό ἔδαφος ἕναν φοιτητή ἐπειδή τόλμησε νά πεῖ πώς τό Αἰγαῖο εἶναι Ἑλληνικό ἤ ἄλλον ἐπειδή ἔλεγε πώς πρέπει νά φυλάσσονται τά σύνορα ἤ ἄλλον ἐπειδή τολμοῦσε νά λέει πώς τά γενέθλια τοῦ συνέπιπταν μέ τά γεγονότα στά Ἰμια καί ἀνέβαζε στήν ἱστοσελίδα του τήν Ἑλληνική σημαία.

Ἔτσι μήν μπορῶντας νά βλέπω τόση τρομοκρατία μέσα στό ΔΠΘ ἔκανα τό αὐτονόητο πού δέν ἔκανε ἡ διοίκηση τοῦ ΔΠΘ. Κατήγγειλα δηλαδή στόν εἰσαγγελέα τούς ὑπεύθυνους καί σταμάτησε τό κακό. Συγχρόνως κατήγγειλα δημόσια τήν διοίκηση τοῦ ΔΠΘ στά πρόσωπα τοῦ Πρύτανη κσί ἑνός τῶν ἀντιπρυτάνεων οἱ ὁποῖοι μέ τήν συμπεριφορά τους εἶχαν παραδώσει τόν πανεπιστημιακό χῶρο στά χέρια μιᾶς μικρῆς τρομοκρατικῆς ὁμάδας πού ἔθετε σέ κίνδυνο τίς ζωές τῶν φοιτητῶν καί ἀσκοῦσε μέ τίς ἔμμεσες εὐλογίες τῆς διοίκησης πλήρη ἀστυνόμευση στόν πανεπιστημιακό χῶρο καταργῶντας κάθε ἐλευθερία σκέψης καί λόγου.

Σήμερα καί ἐνῶ ὅλα αὐτά εἶχαν μπεῖ στό ἀρχεῖο μολονότι ὑπῆρχε ἀπο τήν εἰσαγγελία Ξάνθης αὐτεπάγγελτη δίωξη τῶν ὑπευθύνων τό πανεπιστημιακό καί τό πολιτικό κατεστημένο ξεκίνησαν πειθαρχική δίωξη καί ἐνῶ εἶμαι σέ σύνταξη τέσσερα χρόνια ἐναντίον μου προκριμένου νά μοῦ κλείσουν τό στόμα.

Ὅμως ὁ πόλεμος αὐτός μᾶς καθιστά, ἀκόμη πιό δυνατούς καί ἀποφασιστικούς νά ἐλευθερώσουμε τήν Ἑλλάδα καί τόν Ἑλληνικο λαό ἀπο τήν παροῦσα καταδίκη δημογραφικῆς πολιτιστικῆς καί ὑγειονομικῆς ἐξαφάνιση τοῦ ἀπο τήν ἱστορία Κσί τήν Ἑλλάδα.

Εἶναι σαφές πλέον πώς διωκόμεθα ὡς Ἕλληνες ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί ὡς ἀμερόληπτοι ἐπιστήμονες.

2. Πειθαρχική Δίωξη τοῦ Γεωργίου Παύλου

Ὁ Καθηγητής τοῦ ΔΠΘ
Γιῶργος Παῦλος διώκεται δικαστικά γιά τήν ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα τήν παιδεία καί τήν Ἐλευθερία.

Ἀνάγκη ἐπείγουσα γιά τήν συλλογή ὑπογραφῶν καί τήν νομική στήριξη τοῦ Καθηγητοῦ Γιώργου Παύλου.

Εἶναι πρωτάκουστο νά ἔχει πάρει ἕνας καθηγητης σύνταξη καί νά ἀσκεῖται ἐναντίον τοῦ πειθαρχική δίωξη

Ὁ Καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος δικάζεται τήν Δευτέρα 27 Ἰουνίου 2022 στό ΣΤΕ (Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας)

Ὁ Γιῶργος Παῦλος Εἶναι γνωστός γιά τούς διαρκεῖς Ἐθνικούς καί Δημοκρατικούς ἀγῶνες του τόσο ὡς φοιτητής στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ὅσο καί ὡς καθηγητής στό ΔΠΘ προκειμένου:

1. Νά φύγει ἡ στρατιωτική Χούντα καί νά ἐπανέλθει ἡ Δημοκρατία στήν Ἑλλάδα.

2. Νά ἀναχαιτιστεῖ ἡ Τουρκοποίηση τῆς Κύπρου Αἰγαίου καί Θράκης

3. Νά σταματήσει ὁ προπηλακισμός φοιτητῶν καί καθηγητῶν στό ΔΠΘ οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νά ὑποστηρίζουν τήν Ἀκαδημαϊκή Ἐλευθερία σκέψης καί λόγου, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν Ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου καί ὅλης της Ἑλλάδας.

3. Νά σταματήσει ἡ Ἰατρική τρομοκρατία καί ἡ ὑποχρεωτική ἰατρική δολοφονία τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Δημοκρατίας μέ ἐπικίνδυνα ἰατρικά σκευάσματα.

4. Νά ἐπανέλθει ἡ συνταγματικότητα καί νά πάψει ἡ Ἰσλαμοποίηση ὅλης τῆς Ἑλλάδος.

5. Νά σωθεῖ ἡ Μακεδονία καί νά σταματήσει ὁ διωγμός τῶν Ἑλλήνων τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἑλλάδα.

6. Τέλος νά ἀρθεῖ ὁ ἐπικείμενος γεωγραφικός διαμελισμός καί ἡ γεωγραφική ἀλλά καί Δημογραφική κατάρρευση τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι σαφής ὁ πολιτικός χαρακτῆρας τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων πειθαρχικῆς δίωξης τοῦ Γιώργου Παύλου ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἔχει ἐδῶ καί χρόνια συνταξιοδοτηθεῖ.

Τό πολιτικό κατεστημένο δέν ἀντέχει τόν Ἐθνικό ἀγῶνα τοῦ Γιώργου Παύλου ἔναντίον τῆς ἀντισυνταγματικότητας
Καί τῆς ἐπιβεβλημένης πολιτικῆς δικτατορίας πού ἐκδιώκει καί ἐξαφανίζει τούς Ἕλληνες τήν πίστη τους καί τόν πολιτισμό τους ἀπό τήν σύγχρονη καί ὑπό ξένη κατοχή τελοῦσα Ἑλλάδα.

Πιό συγκεκριμένα:

Ὁ καθηγητής Γιῶργος Παῦλος τοῦ ΔΠΘ εἶχε ἀγωνιστεῖ πρίν 7 περίπου χρόνια γιά νά σταματήσει τήν βία καί τήν δίωξη τῆς ἐλευθεριας λόγου καί σκέψης στό ΔΠΘ. Ὁ ἴδιος ἀγωνίστηκε νά ἐπικρατήσει ἡ Ἀκαδημαϊκή ἐλευθερία ὅταν 30 ἤ καί περισσότεροι «φοιτητές» καί ἐξωτερικοί «συνεργάτες» των ἀσκοῦσαν ἄτυπη ἀστυνόμευση καί λειτουργοῦσαν ὑπό τήν ἀνοχή ἡ καί ἔμμεση ἐνθάρρυνση τῆς Διοίκηση ὡς «ΜΑΤ» ἐντός τοῦ πανεπιστημιακοῦ χώρου.
Οἱ φοιτητες αὐτοί ἔχοντα πάρει κατ’ οὐσίαν τό πράσινο φῶς ἀπό τήν διοίκηση τοῦ ΔΠΘ ἀσκοῦσαν πλήρη τρομοκράτηση γροθοκοπώντας δέρνοντας σύροντας στό ἔδαφος καί κλωτσῶντας κάποιον φοιτητή πού θά τολμοῦσε νά δηλώσει πώς πρέπει νά φυλάσσονται τά σύνορα ἡ πώς τό Αἰγαῖο καί τά νησιά του εἶναι Ἑλληνικό, ἤ ὅτι ἄλλο πού ἐνοχλοῦσε κάποιους πού ἀσκοῦσαν βία καί ἀστυνόμευση στό ΔΠΘ. Ἔτσι πολλοί φοιτητές πού τολμοῦσαν νά ἔχουν ἐθνική καί χριστιανική στάση ἐστάλησαν βαρειά τραυματισμένοι στό Νοσοκομεῖο.

Ὅταν ὁ καθηγητής τοῦ ΔΠΘ Γιῶργος Παῦλος προσπάθησε νά συμβουλεύσει τούς ὑπεύθυνους εἴτε φοιτητές εἴτε μέλη τῆς Διοίκησης τοῦ Πανεπιστημίου πώς τίθεται σέ κίνδυνο ἡ ζωή φοιτητῶν καί ὅτι εἶναι ἀδιανόητο σέ ἕναν ἀκαδημαϊκό χῶρο
Νά ἀσκεῖται ἀστυνόμευση καί νά διώκεται ἡ ἐλευθερία λόγου καί σκέψης μέ τήν ἀνοχή τῆς ἴδιας τῆς διοίκησης ἄρχισε ὁ ἐναντίον του διωγμός. Ἔτσι στοχοποιήθηκε ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένεια του, βανδαλίστηκε τό αὐτοκίνητο του καί τό γραφεῖο του, χωρίς οὐδεμία διάθεση προστασίας του ἀπο τήν Διοίκηση τοῦ ΔΠΘ.

Ἀντίθετα καί ἐντελῶς ἀντισυνταγματικά ἐπαύθη ἀπό τά ἀκαδημαϊκά καί ἐκπαιδευτικά του καθήκοντα καί ὑπέστη διωγμό ὑπό τήν ἀνοχή τῆς Συγκλήτου μέ ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικό καί φασιστικό τρόπο.

Ὅταν προσέφυγε στά διοικητικά δικαστήρια ἀδικαιώθη. Ὅμως οὔτε τότε συνετίστηκε ἡ Διοίκηση τοῦ ΔΠΘ καί συνέχισε τόν διωγμό του.

Μαχόμενος ὑπερ τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Ἐλευθερίας κατήγγειλε δημόσια τήν στάση τοῦ Πρύτανη καί τῶν στενῶν συνεργατῶν του ὡς διοικητικά ὑπεύθυνους γιά τήν πανεπιστημιακή βία.

Ἀκολούθως ἡ διοίκηση ἄσκησε ἐναντίον τοῦ ΕΔΕ καί ζήτησε τήν πειθαρχική του δίωξη.

Σήμερα καί μετά ἀπο 7 ὁλόκληρα χρόνια καί ἐνῶ ὁ Γιῶργος Παῦλος ἔχει συνταξιοδοτηθεῖ ξανά ἄνοιξε ἡ ὑπόθεση τῆς νομικῆς του δίωξης. Τήν ἐρχόμενη Δευτέρα τό ΣΤΕ καί σχεδόν ἀπροειδοποίητα ἐξαντλῶντας τά ὅρια τῆς τυπικῆς διαδικασίας ἐνεμέρωσης του δικάζει τήν πειθαρχική δίωξη του.

 

 

3. Δηλώνω μέ κατηγορηματικό τρόπο τήν ἀμέριστη στήριξή μου, πρός τόν καθηγητή Γεώργιο Παῦλο. Ἕνα διακεκριμένο ἐπιστήμονα μέ βαθιά φιλοσοφική καί ἐπιστημονική κατάρτιση καί αὐξημένη αἴσθηση καθήκοντος. Ἕναν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος μέ ἰδιαίτερο ζῆλο καί πάθος ὑπηρέτησε τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ἐπί 40 χρόνια καί συνεχίζει νά δίδει καθημερινά καί ἄοκνα ἀγῶνα γιά ἕνα καλύτερο αὔριο γιά τόν τόπο μας.

Ἡ ἐθνική προσφορά καί τό πολυεπίπεδο ἔργου τοῦ Γιώργου Παύλου, ὅπως δυστυχῶς συμβαίνει καί μέ κάθε ἀξιέπαινη ἐνέργεια στόν τόπο μας, σήμερα ἀδίκως βάλλεται.

Ὁ ἀνιδιοτελής καί φιλάνθρωπος χαρακτῆρας τοῦ Γιώργου Παύλου, ἀμφισβητεῖται σέ μιά πειθαρχική διαδικασία ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νά τόν τιμωρήσει, μόνον καί μόνον ἐπειδή ἀγωνίσθηκε γιά νά παύσει ἡ βία εἰς βάρος φοιτητῶν καί πρός ζημία τοῦ παιδαγωγικοῦ ἔργου τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητας στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Γεωργίου Παύλου γιά τήν παιδεία καί τήν ἀκαδημαϊκή ζωή, καθώς καί τό βαθύτατο αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τῆς ἐπιστήμης καί ἔναντι τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀξιοπρέπειας, ἀμφισβητοῦνται. Ἀμφισβητοῦνται μόνο καί μόνον ἐπειδή σέ μιά ἐποχή ἰδιαίτερα δύσκολη γιά τήν ἀκαδημαϊκή ζωή, πρωτοστάτησε, ἀκόμη κι ὅταν χρειάστηκε νά μείνει μόνος σέ ἕναν ἀγῶνα δύσκολο, κατά ὅσων ἔπλητταν τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Τό ἀνιδιοτελές ἐνδιαφέρον τοῦ Γεωργίου Παύλου γιά τό πανεπιστήμιο καί τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα καί ὁ ἀδιάκοπος ἀγῶνας τοῦ προκειμένου νά διασωθεῖ ἡ ποιότητα τῆς πανεπιστημιακῆς ζωῆς, θά ἔπρεπε νά ἀποτελοῦν παράδειγμα γιά ὅλους, νά προστατεύονται καί ὄχι νά τιμωροῦνται.

Ἄνθρωποι σάν τόν κ. Παῦλο τιμοῦν τήν ἀκαδημαϊκή ἰδιότητα, τό δέ ἦθος του συνιστᾶ σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν ἐποχή μας. Τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στάθηκε τυχερό πού τό ὑπηρέτησε ὡς πιστός στρατιώτης του ἕνας ἐξέχων πολεμιστής, ἀγωνιστής ὑπέρ τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν καί διακεκριμένος ἀκαδημαϊκός διδάσκαλος.

Ζητοῦμε: νά παύσει ἄμεσα ἡ ἄδικη πειθαρχική δίωξη κατά τοῦ Καθηγητῆ Γεωργίου Παύλου.

Λέμε Όχι σέ διώξεις πού μόνο σκοπό ἔχουν τή φίμωση ὅσων παλεύουν γιά τήν ἐλευθερία.

Ζητοῦμε νά δικαιωθεῖ ὁ ἀγῶνας του γιά ἕνα καλύτερο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 

Βάλτε τήν ὑπογραφή σας

Γίνετε αρωγό μέλος στην ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ