Μήνυμα πρός τίς Εἰσαγγελικές καί Δικαστικές Ἀρχές τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας

Ιαν 23, 2022 | Θέματα, Πανδημία

Γεώργιος Παῦλος
Καθ. Φυσικῆς καί φιλοσοφίας Δ.Π.Θ.
Φώτα 2022

Ἀξιότιμοι (ἀκόμη;) κύριοι Δικαστές καί Εἰσαγγελεῖς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἡ δημόσια εὐθύνη σας γιά τό ἰατρογενές ἔγκλημα πού συμβαίνει σήμερα παγκόσμια ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα εἶναι σαφῶς τεράστια. Ὡς ἐπιστήμονες ὀφείλουμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε καί νά σᾶς θέσουμε ἐνώπιον τῶν ἠθικῶν καί συνταγματικῶν εὐθυνῶν σας ἀπέναντι στόν διωκόμενο Ἑλληνικό λαό.

Στήν Ναζιστική Γερμανία ἀλλά καί στήν Σοβιετική Ἕνωση εἴχαμε τήν κρατική καί ὑποταγμένη στό κρατικό σύστημα, Δικαιοσύνη, Ἐπιστήμη, Διανόηση, ἀλλά καί Ἐκκλησία καί κοινωνία ἐφυσηχασμένων καί τρομοκρατημένων ἀνθρώπων. Ὅμως καί στίς δύο αὐτές περιπτώσεις ὁλοκληρωτικῶν καί ἀντιδημοκρατικῶν καθεστώτων ὑπῆρξαν ἠρωϊκές προσωπικότητες καί ἠρωϊκοί ἄνθρωποι ἀπό κάθε κοινωνική τάξη καί ὁμάδα, οἱ ὁποῖοι μέ κάθε θυσία ἀκόμη καί τῆς ζωῆς των κράτησαν ψηλά τό φρόνημα τῶν ἀνθρώπων καί ἔδειξαν στήν ἱστορία ὅλη τόν δρόμο τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Δημοκρατίας. Ἐάν μάλιστα στά ὁλοκληρωτικά αὐτά καθεστῶτα τοῦ 20οῦ αἰῶνα εἶχαν τεθεῖ ὑπό διωγμό ὡρισμένες κοινωνικές ἐθνικές καί θρησκευτικές ὁμάδες (Σλάβοι, Ἑβραῖοι Ὀρθόδοξοι Τςιγκάνοι, ὁμοφυλόφιλοι καί ἄλλοι), σήμερα ἀπό ἕνα νεοφανές καί καλά κρυπτόμενο παγκόσμιο ὁλοκληρωτικό σύστημα ἔχει τεθεῖ ὑπό διωγμό ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἴδια ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία, καί ὁ ἴδιος ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός μαζί με ὅτι οὐσιῶδες καί βαθειά ἀνθρώπινο καί θεϊκό αὐτός περιελάμβανε ἐδῶ καί τρείς καί περισσότερες χιλιάδες χρόνια. Ἔχει δηλαδή τεθεῖ ὑπό διωγμό τό ἴδιο τό ἀνθρώπινο εἶδος ὅπως τό δημιούργησε ὁ Θεός καί ὅπως τό γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Ὁ ἀναδυόμενος αὐτός παγκόσμιος ὁλοκληρωτισμός, πού σχεδιάστηκε μέ σατανική μαεστρία ἀπό ἄρρωστα καί δαιμονικά πλέον ἀνθρώπινα πνεύματα, πού ἐλέγχουν τήν οἰκονομία, τήν πολιτική, τήν ἐπιστήμη, τήν τεχνολογία τήν πληροφορία τήν παιδεία καί δυστυχῶς ἀκόμη καί τήν Ἐκκλησία καί τίς θρησκεῖες, ἔχει ὁραματιστεῖ τήν ἐποχή τοῦ μεταανθρώπου. Γιά ὅσους μποροῦν νά βλέπουν σέ βάθος τήν ἱστορία, τό σχέδιο αὐτό δέν εἶναι νέο ἀλλά πολύ γνωστό. Διότι ὁ μέν Σοβιετικός ὁλοκληρωτισμός ὁραματιζόταν τήν ἀλλαγή τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπου μέσῳ βίαιων κοινωνικῶν καί ψυχολογικῶν ὁλοκληρωτικῶν μέτρων ἐλέγχου τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, ὁ δέ Ναζιστικός ὁλοκληρωτισμός ὁραματιζόταν τήν ἐπικράτηση τῆς Ἀρείας φυλῆς καί τόν πλήρη ἔλεγχο τῆς ἀνθρωπότητας μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἰατρικῆς καί τῆς γενετικῆς ἐπιστήμης, ἀλλά καί τῆς τεχνολογίας τῆς τεχνητῆς Νοημοσύνης γνωστῆς στήν ἱστορία ὡς Τετάρτη τεχνολογική ἐπανάσταση. Σήμερα ὅλα αὐτά τά σατανικά ἐργαλεῖα, κοινωνικά, πολιτικά, οἰκονομικά, ἰατρικά, τεχνολογικά κλπ, ἔχουν ἐνσωματωθεῖ στό περίφημο σχέδιο τῆς ἐπανεκκίνησης τῆς ἱστορίας, μέσῳ τεχνητῶν πανδημιῶν, συνθετικῶν ἰῶν, γενετικῶν φαρμάκων (ἐμβολίων) καί βεβαίως μέσῳ νομικῆς, δικαστικῆς, ἀστυνομικῆς καί κάθε ἄλλης μορφῆς βίας κρατικοῦ ἐλέγχου τῶν λαῶν ἀλλά καί τῶν πνευμάτων καί τῶν σωμάτων τῶν ἀνθρώπων. Στήν οὐσία ἐκδιώκεται ἀπό τήν Ἱστορία καί τόν πολιτισμό ὁ ἄνθρωπος πολίτης καί ὁ ἄνθρωπος πρόσωπο μέ τήν οὐσιαστική συμβολή ἐσᾶς τῶν δικαστικῶν καί δημοσίων λειτουργῶν τῆς Δικαιοσύνης ἀφοῦ στηρίζετε, νομιμοποιεῖτε καί προστατεύετε ἐκ τῆς θέσεως σᾶς καί δια της ἐξουσίας σᾶς ἕνα ἐγκληματικό κράτος πού διαχειρίζονται ἐγκληματίες πολιτικοί τῆς κυβέρνησης καί τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἄν οἱ λόγοι αὐτοί σᾶς φαίνονται βαρεῖς τεκμηριώνονται ἀκολούθως ἀπό ἀδιάσειστα δεδομένα.

Ἀξιότιμοι κύριοι Ἐσαγγελείς καί Δικαστές τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἐάν δέν θέλετε νά σᾶς καταγράψει ἡ ἱστορία ὡς ἐχθρούς τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολιτισμοῦ καί ὡς συνεργούς μιᾶς ἑλληνικῆς καί παγκόσμιας ἐγκληματικῆς ὁμάδας πού ἐπιχειρεῖ τό πλέον ἐφιαλτικό καί σατανικό παγκόσμιο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, ὀφείλετε ἐδῶ καί τώρα νά διαχωρίσετε τήν θέση σᾶς ἀπό αὐτό τό σατανικά ἐμπνευσμένο ἔγκλημα κατά τοῦ ἀνθρώπου καί νά προστατεύσετε τόν θεσμό τῆς Δικαιοσύνης, τόν Πολιτισμό, τόν Ἄνθρωπο καί τήν Δημοκρατία. Ἐάν δέν τό πράξετε αὐτό ἄμεσα καί σήμερα, τότε εἶστε συνειδητά συνένοχοι καί ἐγκληματίες μαζί μέ ὅσους ἄλλους συνεργάζονται καί στηρίζουν τό ἔγκλημα αὐτό ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας.

Οἱ Ἕλληνες Εἰσαγγελεῖς καί οἱ Δικαστές ἀλλά καί οἱ ἱεράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος ὄφειλαν ἀντί νά διαπλέκονται μέ τήν ἐγκληματική τοπική καί παγκόσμια ἐλίτ νά προστατεύσουν τόν Διαχρονικό ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο πολιτισμό τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρόσωπο αὐτεξούσιο καί εἰκόνα ζῶσα τοῦ Θεοῦ. Διότι κάθε ἔννοια Δικαιοσύνης Αὐτεξουσιότητας καί Ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπινου σώματος καί τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ὅπως αὐτά ἔχουν κατανοηθεῖ στήν Ἀρχαία καί στήν Ὕστερη Ἑλλάδα, ἀλλά καί παγκόσμια μέσῳ τοῦ διαχρονικοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καί πολιτισμοῦ, σήμερα καταργοῦνται καί ἐκδιώκονται ἀπό τήν ἱστορία.

Δυστυχῶς ἡ δικαστική ἐξουσία, οἱ Εἰσαγγελεῖς καί οἱ Δικαστές ἀλλά καί οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος κατά τήν πλειοψηφία τῶν εἶναι ταυτισμένοι μέ τό τοπικό καί παγκόσμιο ἀντιδημοκρατικό καί φασιστικό πολιτικό κατεστημένο ποῦ προωθεῖ μέ κάθε τρόπο τήν κατάργηση κάθε ἔννοιας δικαιοσύνης, ἀξιοπρέπειας πολιτικῆς καί πνευματικῆς ἐλευθερίας στόν ἄνθρωπο. Στήν οὐσία ἐκδιώκονται ἡ Ἑλλάδα, ὁ Ἄνθρωπος καί ὁ Θεός ἀπό τήν ἱστορία. Ἐκδιώκεται ἀπό τήν ἱστορία, τό Δίκαιο, τό Ἀγαθό καί κάθε ἔννοια, Δικαιοσύνης, Ἐλευθερίας, Ἱερότητας καί Ὁσιότητας.
Γιά αὐτό ἡ εὐθύνη ἰδίως τῶν Ἑλλήνων Δικαστῶν καί τῶν Εἰσαγγελέων ἀλλά καί τῶν Ἑλλήνων Ἱεραρχῶν καί ἐκκλησιαστικῶν προσώπων εἶναι τεράστια. Διότι ἐάν ὅλοι αὐτοί οἱ κρατικοί λειτουργοί θέλουν μποροῦν νά σταματήσουν τό κακό καί τόν ὄλεθρο πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα καί γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Ὅπως δείχνουμε ἀκολούθως, ἡ περίφημη ἀρχή τῆς νεοναζιστικής ἐπανεκκίνησης τῆς παγκόσμιας ἱστορίας του Κλάους Σβάμπ θεωρητικοῦ ἀρχιτέκτονα τοῦ παγκόσμιου αὐτοῦ ἐγκλήματος κατά τῆς ἀνθρωπότητας, τήν ὁποία ὑποστηρίζουν μέ κάθε τρόπο δυστυχῶς κατά πλειοψηφία οἱ Ἕλληνες Εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές ἀλλά καί οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἑλλάδος στό ὄνομα δῆθεν τῆς Δημόσιας Ὑγείας, καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ σώματος, τήν ἐλευθερία τῆς βούλησης, τήν ἐλευθερία τῆς σκέψης καί τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Καταργεῖ κάθε ἔννοια Συνταγματικῆς Νομιμότητας, Δικαιοσύνης καί Ἀνθρώπινου Δικαιώματος.

Ἐπι τῆς οὐσίας ὁ ἄνθρωπος σύρεται ἁλυσοδεμένος καί μέ τίς εὐλογίες τῶν Εἰσαγγελέων τῶν Δικαστῶν καί τῶν Ὀρθόδοξων Ιεραρχῶν στήν κόλαση τοῦ μετανθρωπισμοῦ καί τοῦ ὑπάνθρωπου μεταανθρώπου της νεοφανούς νεοναζιστικής τεχνητῆς νοημοσύνης. Βεβαίως οὔτε ἡ ἐπιστήμη οὔτε ἡ τεχνολογία εὐθύνονται γιά τό κακό αὐτό ἀλλά οἱ ἄνθρωποι πού ἐλέγχουν καί διαχειρίζονται τήν γνώση καί τήν ἐπιστήμη. Διότι πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία ἐστί.

Γιά αὐτό ὡς ἐπιστήμονες ὀφείλουμε νά σας ἐνημερώσουμε ὅλους τους Ἕλληνες Εἰσαγγελεῖς καί ὅλους τους Ἕλληνες Διαστικούς, καί ὅσους ἄλλους ἐμπλέκεστε στήν ἱερή ὑπόθεση τῆς ἄσκηση τῆς Δικαιοσύνης, γιά τό συντελούμενο παγκόσμιο ἰατρογενές πείραμα καί ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, στό ὁποῖο δυστυχῶς καί ἐσεῖς ἔχετε συμβάλει μέχρι σήμερα μέ τήν σιωπηλή καί ἐνεργό σας στήριξη κάθε ἀντισυνταγματικότητας καί κάθε ἔννοιας Δικαίου τά μέγιστα πείθοντας καί παρακινῶντας μέ τόν τρόπο σας καί ἐκ τῆς θέσεως σᾶς πρός ἐμβολιασμό ὅσους σᾶς ἐμπιστεύονται καί σᾶς θεωροῦν πηγή ἀλήθειας καί ὑπευθυνότητας. Ἐνῶ ἐάν δέν εἴχατε ταυτισθεῖ μέ ἕνα ἐγκληματικό, ἄθλιο καί ἀντι-ἀνθρώπινο κάτ᾽ οὐσίαν πολιτικό καθεστώς, πού διαρκῶς παραβιάζει καί ὑβρίζει κάθε ἔννοια Δικαίου καί ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, θά εἴχατε συμβάλει νά ἀναχαιτιστεῖ ἕνα παγκόσμιο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τό ὅτι μέ δική σας εὐθύνη καταργήθηκε ἐπι τῆς οὐσίας καί ἀπαγορεύθηκε ὁ θεμελιώδης δημόσιος καί ὑποχρεωτικός θεσμός νεκροψίας καί ἐλέγχουν τῶν αἰτιῶν θανάτου συμβάλατε νά ἀποκρύπτονται τά πραγματικά αἴτια ὅλων τῶν θανάτων τῆς περιόδου αὐτῆς τῆς πανδημίας. Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ἀκούσετε ὅλες τίς ὑγιεῖς φωνές ἐπιστημόνων πού ἔδειχναν καί ἐνημέρωναν πώς οἱ πραγματικοί θάνατοι ἀπό κορωνοϊούς εἶναι ἐλάχιστοι καί δέν δικαιολογοῦσαν ὅλο αὐτό τόν πανικό καί τήν ἐθνικη καταστροφή πού ἐπεβλήθη μέ ἐμβόλια ἐγκλεισμούς λόκ ντάουν κλπ, καί αὐτεπάγγελτα νά προστατεύσετε τήν Δημόσια Ὑγεία ἀπο,τά πρωτόκολλα θανάτου πού ἐπεβλήθησαν. Θά ἔπρεπε νά εἶστε εὐαίσθητοι ὡς δημόσιοι λειτουργοί καί νά ζητήσετε νά ἀσκηθεῖ κάθε ἀναγκαῖος ἔλεγχος γιατί πχ σέ ὡρισμένα ἔστω καί,ὁ λίγα νοσοκομεῖα πού ἀσκεῖται ἀμερόληπτα ἡ ἰατρική ἐπιστήμη εἴχαμε ἐλάχιστους θανάτους καί διασωληνώσεις ἐνῶ σέ ἄλλα πού ἐφήρμοσαν τά διεθνῆ πρωτόκολλα θανάτου τοῦ ΠΟΥ εἴχαμε θανάτους μέχρι καί 100% τῶν νοσηλευόμενων. Ὅπως αὐτεπάγγελτα θά ἔπρεπε νά ἐλέγξετε γιατί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις εἰχαμε ἀποτελεσματικές καί ἄμεσες θεραπεῖες ἀσθενῶν ἀπό κορωνοϊό μέσῳ φαρμάκων ἐνῶ στήν μᾶζα τῶν ἀσθενῶν δέν ἐφαρμόστηκαν ἀποτελεσματικές φαρμακευτικές ἀγωγές ὅπως καταγγέλει ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν Κωνσταντῖνος Πουλᾶς καί ἄλλοι ἐπιστήμονες.

Γιά αὐτό θά ἔπρεπε νά ἔχετε σταθεῖ ἀπέναντι σέ αὐτό τό ἄθλιο πολιτικό κατεστημένο ποῦ τώρα σύρει τόν ἑλληνικό λαό σέ κοινωνικό διχασμό καί σέ βιολογικό θάνατο μέ τά ὑποχρεωτικά ἐμβόλια καί ὅλα τά μέτρα τῆς σκηνοθετημένης πανδημίας. Ἀξιότιμοι κύριοι εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές ἐάν καί τώρα δέν λάβετε ὑπόψιν τίς προειδοποιήσεις ἀνιδιοτελῶν καί ἀμερόληπτων ἐπιστημόνων στήν ἑλλάδα καί διεθνῶς, καί δέν διαχωρίσετε ἄμεσα τήν θέση σᾶς ἀπό τό νεοναζιστικό πολιτικό σύστημα ποῦ ὑλοποιεῖ τό ἔγκλημα αὐτό, σαφῶς θά ἐκπέσετε τοὐλάχιστον ἠθικά ἀπό τό ἱερό ἀξίωμα τοῦ δημοσίου λειτουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης.

Διότι μετά ἀπό ἕνα χρόνο διαρκῶν ἐπιστημονικῶν ἀποκαλύψεων ἔχουμε πλέον σχηματίσει πλήρη εἰκόνα τοῦ μεγέθους τοῦ ἐγκλήματος καί τῆς συντελούμενης ἰατρικῆς γενοκτονίας, τόσο στήν ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη ὅσο καί διεθνῶς. Καρδιακά νοσήματα, ἐγκεφαλοπάθειες, αὐτοάνοσα νοσήματα, καρκινογενέσεις, στειρώσεις, θάνατοι ἐμβρύων, γενετική τροποποίηση καί μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπινου DNA, καταστροφή μέσα στόν κυτταρικό πυρῆνα τοῦ φυσικοῦ συστήματος ἐπιδιόρθωσης τῶν γενετικῶν λαθῶν καί τῆς καρκινογενέσεως καί ἀμέτρητες ἄλλες μορφές παρενεργειῶν, ἀναγράφονται πλέον καί τεκμηριώνονται ἐπίσημα ἀπό ἐπιστημονικά περιοδικά καί ἐπιστημονικές ἐργασίες καί σέ ἐπίσημα στατιστικά δεδομένα. ἑκατομμύρια παρενεργειῶν καί δεκάδες χιλιάδες θάνατοι ἀναφέρονται ἐπισήμως, ἐνῶ πολύ περισσότερα στοιχεῖα θανάτων καί παρενεργειῶν ἀποκρύπτονται. Τό χειρότερο δέ ὅλων εἶναι ἡ βαθμιαία καταστροφή ἀπό τό συνθετικό γενετικό ὑλικό τῶν ἐμβολίων καί ἀπό τήν νανοτεχνολογία ποῦ αὐτά περιέχουν, τοῦ ἀλάνθαστου καί θαυμαστοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου ὁ ἄνθρωπος νά ὑποταχθεῖ πλήρως στίς φαρμακοβιομηχανίες καί στά γενετικά ἐμβόλια τῶν.

Μάλιστα τό συνθετικό γενετικό ὑλικό τῶν ἐμβολίων καί ἡ περιεχόμενη σέ αὐτά νανοτεχνολογία καθιστοῦν πλέον πατενταρισμένο ἀπό τίς φαρμακοβιομηχανίες τό ἀνθρώπινο DNA καί κατ’ ἐπέκταση τό ἀνθρώπινο σῶμα καί τούς ἀνθρώπους ἰδιοκτησία τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν. Τιποτε τό πιό ἐφιαλτικό καί πιό σατανικό δέν θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἐμπνευστεῖ τά ἄρρωστα αὐτά μυαλά ποῦ σχεδίασαν τίς τεχνητές πανδημίες, τούς τεχνητούς ἰούς καί τά ἐμβόλια τῶν καί τον μέσῳ αὐτῶν ἀπόλυτο ἔλεγχο ὁλοκλήρου τοῦ πλανήτη καί τῆς ἀνθρωπότητας.

Καί δυστυχῶς ἐσεῖς ὡς ἐπίσημοι λειοτυργοί τῆς δικαιοσύνης καί προστάτες τῆς κοινωνιας ἀπό κάθε ἐγκληματία ἔχετε καταστεῖ, μέ τήν στάση σας καί τήν ἀπροθυμία σας νά ἐφαρμόσετε τό Σύνταγμα ὅπου αὐτό σᾶς δίδει τήν δυνατότητα προστασίας τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Δημοκρατίας, συνεργοί καί συμμέτοχοι στό πλέον ἀπάνθρωπο νεοναζιστικό ἐγχείρημα καί παγκόσμιο πείραμα ἐπι τῶν ἀνθρώπων, τῆς παγκόσμιας ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου.

Τό χειρότερο ὅμως δέν εἶναι οἱ χιλιάδες θάνατοι καί τά ἑκατομμύρια παρενεργειῶν, ποῦ στά ἑπόμενα χρόνια θά αὐξηθοῦν κατακόρυφα καί θά συμβάλουν στόν ἀποδεκατισμό τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Τό πλέον ἀποκρουστικό γεγονός εἶναι ἡ νανοτεχνολογία ποῦ ἐμπεριέχεται στά νέα ἐμβόλια, χωρίς νά ἀποκαλύπτεται. Αὐτή ἡ νανοτεχνολογία θά μετατρέψει τά σώματα τῶν ἐμβολιασμένων σέ ἄψυχα καί μηχανικά συστήματα ρομπότ, πλήρως ἐξαρτώμενα ἀπό τήν τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά ἀπό σειρά ἐμβολιασμῶν θά καταστραφεῖ πλήρως τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων καί θά ἀναπτυχθοῦν αὐτοοργανούμενοι νανοϋπολογιστές μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα μέ ἐφιαλτικές συνέπειες καί προεκτάσεις. Στήν οὐσία καταργεῖται τό ἀνθρώπινο αὐτεξούσιο καί ἡ ἀνθρώπινη βούληση. Ἀρκεῖ νά σᾶς ἀναφέρουμε ὅτι ἡ ἐγκαθιστώμενη στό ἀνθρώπινο σῶμα μέσῳ νανοτεχνολογίας νανοπληροφορία ὑπολογίζεται σέ πολλές χιλιάδες ἤ καί ἑκατομμύρια byte, ὥστε οἱ ἐλεγχόμενοι ἀπό αὐτήν ἄνθρωποι θά ἀπωλέσουν κάθε σωματική, ψυχική καί πνευματική αὐτοτέλεια. Θά ὑπόκεινται ἐντελῶς στήν τεχνητή νοημοσύνη που θά τούς καθορίζει πλήρως τό σῶμα καί τό πνεῦμα.

Ἐάν δέν ἀκούσετε τίς ὑγιεῖς φωνές ἐπιστημόνων καί τόσων ἄλλων ἀνθρώπων τότε ἡ συμβολή σᾶς στό ἔγκλημα αὐτό κατά τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί κατά τῆς ἀνθρωπότητας θά εἶναι τεράστια. Διότι ἐνῶ μπορούσατε νά σταματήσετε ἐκ τῆς θέσεώς σας αὐτό τό κακό δυστυχως δέν τό πράξατε. Ἐάν μέχρι τώρα εἴχατε κάποια δικαιολογία πῶς σᾶς παραπλάνησαν οἱ κρατικοί λοιμωξιολόγοι, ἀπό τώρα καί εἰς τό ἑξῆς δέν θά ἔχετε οὐδεμία δικαιολογία τῶν ἐπιλογῶν σας. Διότι Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ ἐξ ἀρχῆς, ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν διεθνοῦς κύρους ἐπιστήμονες ὅτι ἡ ὑποχρεωτικότητα τῶν ἰατρικῶν μέτρων καί ἡ παραβίαση καί κατάλυση τοῦ Συντάγματος γιά μιά ψευδοεπιδημία μέ θνησιμότητα πολύ μικρότερη τοῦ 1%, ἦταν κάτι ἐκ τοῦ πονηροῦ καί ὄχι χάριν τῆς δημόσιας ὑγείας. Ὅπως δείχνουν τά δεδομένα τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021 οἱ συνολικοί θάνατοι ἀπό ὅλα τά αἴτια ἦσαν πολύ λιγώτετοι ἀπό τούς ἀντίστοιχους θανάτους τό 2020 μέ πανδημία. Ἀλλά καί λιγώτεροι ἀπό τόν μέσο ὅρο θανάτων τῆς πενταετίας 2015-2020. Ἀντίθετα μετά τά ἐμβόλια οἱ θάνατοι τό 2021 ἐκτινάσσονται 30 ἕως καί 50 φορές πάνω ἀπό τούς ἀντίστοιχους θανάτους τό 2020 μέ κορύφωση τῆς πανδημίας. Οὐδείς πλέον λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τό γεγονός τῆς γενοκτονίας μέ ἐγκληματικά ἰατρικά μέτρα γεγονός γιά τό ὁποῖο ἐπείγει νά ἀσχοληθεῖ ἡ Δικαιοσύνη.

Ἀκούσατε τόν καθηγητή Κασιμάτη νά θέτει ἐξ ἀρχῆς τό πρόβλημα στήν ὀρθή βάση του. Ἀκούσατε πῶς ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες καί πῶς τά ἐμβόλια δέν θά προσέφεραν τίποτε, ὅπως καί ἀποδείχθηκε περίτρανα, ἀφοῦ ὄχι μόνο δέν προστάτεψαν τούς ἀνθρώπους ἀλλά προκάλεσαν μεταλλάξεις καί κύματα θανάτων πολλαπλάσια ἀπό τούς θανάτους μέ κορωνοϊό, ποῦ καί αὐτοί ἦταν «φουσκωμένοι» καί πλαστοί σέ μεγάλο βαθμό. Ὅλοι οἱ θάνατοι, ἀπό γρίπη καί ὅ,τί ἄλλο, ἀποδόθηκαν στόν κορωνοϊό. Τώρα πλέον, λόγῳ τῶν ἐμβολίων οἱ θάνατοι καλπάζουν καί αὐτό ποῦ θά ἀκολουθήσει θά εἶναι ἐφιαλτικό.

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ πῶς, ἀφοῦ ὁ κορωνοϊός ἦταν προκατασκευασμένος καί πατενταρισμένος ἀπό αὐτούς ποῦ ἀκολούθως κινοῦν καί ἐπιβάλλουν τά ὑποχρεωτικά ἐμβόλια, ὅτι καί τά ἐμβόλιά των εἶναι μέρος μιᾶς διεθνοῦς συνωμοσίας καί ἑνός προκατασκευασμένου διεθνοῦς καί ἀπεχθοῦς ἐγκλήματος ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας. Θά ἔπρεπε ἐπίσης νά ἔχετε ἀντιληφθεῖ πῶς ὅλη ἡ σκηνοθεσία τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐμβολίων του εἶναι μέρος ἑνός εὐρύτερου σχεδίου ἐπανεκκίνησης τῆς ἱστορίας, βάσει τοῦ ἀρχιτέκτονός της Κλάους Σβάαμπ, ἀφοῦ προηγουμένως καταστραφεῖ στό ὄνομα δῆθεν τῆς δημόσιας ὑγείας ὅλος ὁ πολιτισμός.

Θά ἔπρεπε νά ἔχετε πολύ καλά ἀντιληφθεῖ ὅτι, ὅλη αὐτή ἡ μεθόδευση τεχνητῶν πανδημιῶν ἀπό κατασκευασμένους στό ἐργαστήριο ἰούς καί τά πατενταρισμένα ἐκ τῶν προτέρων θανατηφόρα ἐμβόλιά των ἀλλά καί ὁ ἐπιδιωκόμενους ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ἀνθρωπότητας ἀπό μιά μικρή ἐλίτ ποῦ ἐλέγχει τίς κυβερνήσεις, τήν ἰατρική, τήν τεχνολογία, τήν οἰκονομία καί τήν πληροφορία, στήν οὐσία εἶναι κατάργηση κάθε ἔννοιας Δικαίου καί Νομιμότητας. Εἶναι διωγμός τῆς Δικαιοσύνης τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἱστορία.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, σᾶς προτρέπουμε νά ἀναθεωρήσετε τήν στάση σᾶς ἄμεσα καί νά καλέσετε ἔγκριτους ἐπιστήμονες ποῦ μποροῦν νά σᾶς ἐνημερώσουν καί νά σᾶς διαφωτίσουν περί τοῦ ἐφιαλτικοῦ καί παγκόσμιου αὐτοῦ ἰατρογενούς ἐγκλήματος ποῦ τώρα εὑρίσκεται σέ ἐξέλιξη στήν ἑλλάδα καί διεθνῶς.

Ἐάν συνεχίσετε νά διαπλέκεστε, νά ὑπηρετεῖτε καί νά παρέχετε νομιμοποίηση καί σανίδα σωτηρίας καί διάσωσης σέ ἕνα ἐγκληματικό πολιτικό περιβάλλον, κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης, ποῦ ἔχει καί τήν ἔγκριση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τότε νά εἶστε βέβαιοι πῶς ἡ ἱστορία θά καταγράψει ὅσους ἀπό ἐσᾶς δέν σταθεῖτε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, μαζί μέ ὅσους ἄλλους συνεργούς τοῦ ἀπεχθοῦς αὐτοῦ παγκόσμιου ἐγκλήματος, ὡς διῶκτες τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Δημοκρατίας καί τῶν ἀνθρώπων. Θά σᾶς καταγράψει ὡς διαπλεκόμενους μέ ἕνα ἄκρως ἐγκληματικό νεοναζιστικό πολιτικό καθεστώς ποῦ ἔχει θέσει ὑπό διωγμό τόν Θεό, τήν Δημοκρατία, τόν πολιτισμό καί τόν ἄνθρωπο.

Γιά νά μήν θεωρηθοῦν αὐθαίρετα καί συκοφαντικά ὅσα σᾶς ἀναφέραμε μέ αὐτή τήν ἐπιστολή μας σᾶς ἐπισυνάπτουμε τεκμηριωμένες ἀναφορές μέ ἀπόψεις ἐπιστημόνων διεθνοῦς κύρους, καί δημοσιογράφους πού καταγράφουν καί τεκμηριώνουν τό ἔγκλημα διεθνῶς. Αὐτά ὀφείλετε νά μελετήσετε μετά μεγάλης προσοχῆς καί νά ἀποφασίσετε νά σώσετε τό κῦρος τοῦ ἀξιώματος σᾶς καί τό κῦρος τῆς Ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. Ἐάν καί μετά ἀπό αὐτή τήν ἐνημέρωση μᾶς δέν πράξετε δικαιοσύνη καί δέν προστατεύσετε τήν Ἑλληνική κοινωνία ἀπό παρανοϊκά πνεύματα πολιτικῶν ἀνδρῶν καί ὅσων ἄλλων τούς στηρίζουν καί συμπράττουν μαζί των στό ἔγκλημα γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων, δέν θά ἔχετε πού νά κρυφτεῖτε ἀπό τήν κρίση τῆς ἱστορίας ἀλλά καί τῶν συναδέλφων σας πού θά σταθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί θά καταστοῦν οἱ δίκαιοι δικαστές ὅλων τῶν ὑπευθύνων τοῦ συντελούμενου ἐγκλήματος μέ τίς δεκάδες χιλιάδες νεκρῶν στήν Ἑλλάδα πού διαρκῶς αὐξάνονται καί τα ἑκατομμύρια κι τίς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων τοῦ βιολογικοῦ αὐτοῦ πολέμου ἐναντίον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας. Τά ὀνόματα σας ἄν δέν μᾶς ἀκούσετε σαφῶς θά σημειωθοῦν καί θά συμπεριληφθοῦν στούς ἐχθρούς τῆς ἀνθρωπότητας καί στούς σύγχρονους ἐφιάλτες τοῦ Ἱεροῦ ἔργου τῆς Δικαιοσύνης.

Παράρτημα. Ἀναφορές-τεκμηρίωση.
1. Ὁλόκληρη οἰκογένεια ἐμβολιασμένων ξεκληρίστηκε στήν Σπάρτη (https://www.ksipnistere.com/2022/01/mo-v-n-oov-kon-on-ol.html). Καί,αὐτό εἶναι ἕνα μόνο γεγονός ἀπό τα χιλιάδες πού μᾶς κρύβουν.
2.Στό ἀκόλουθο γράφημα βλέπουμε συγκριτικά τήν στατιστική θανάτων ἀπό κάθε αἴτιο τά τελευταῖα χρόνια 2015-2020 (μέσος ὅρος) μπλέ γραμμή, τό 2020 κίτρινη γραμμή καί τό 2021 κόκκινη γραμμή. Σαφῶς πρίν τόν μαζικό ἐμβολιασμό εἶχε λήξει ἡ πανδημία ἀφοῦ οἱ θάνατοι ἦσαν λιγότεροι ἀπό προηγούμενες χρονιές ἀκόμη καί ἀπό τό 2020 ἐν, ἕν μέσῳ πανδημίας. Μετά τόν μαζικό ἐμβολιασμό οἱ θάνατοι σαφῶς ἐκτινάσσονται στά ὕψη. Αὐτό ἐξάλλου ἦταν ἀναμενόμενο ἀπό μεγάλους ἐπιστήμονες οἱ ὁποῖοι ἐξήγησαν τί θά συμβεῖ μέ τήν τοξική ἀκίδα πρωτεΐνη πού παράγουν τά γενετικά ἐμβόλια (θρομβώσεις, καρδιοπάθειες, περικαρδίτιδες, μυοκαρδίτιδες, ἐγκεφαλοπάθειες, αὐτοάνοσα, φαινόμενο ADE καί πολλά ἄλλα θανατηφόρα γεγονότα).

 

3. Στό ἐπισυναπτόμενο βίντεο τό ὁποῖο ἔχει διαγραφεῖ ἀπό τό you tube ὁ διεθνοῦς κύρους γιατρός Βλαντιμίρ Ζελένκο, ὁ ὁποῖος ἔχει σώσει χιλιάδες ἀνθρώπους πού νοσῆσαν ἀπό κορωνοϊό, δίδει συγκλονιστικά ἐπιστημονικά τεκμήρια πώς οἱ μαζικοί ἐμβολιασμοί ἀποτελοῦν σχεδιασμένο καί ἐκ προμελέτης ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Καί μόνο ὅτι τό συστημικό διαδικτυακό ἐνημερωτικό μέσο youtube σβήνει καί ἐξαφανίζει ἀπό αὐτό κάθε ἀμερόληπτη ἐπιστημονική φωνή πού δείχνει τό ἰατρογενές ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας θά ἔπρεπε νά ἀποτελέσει γιά τούς Ἕλληνες Εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές λόγο δικαστικῆς καί εἰσαγγελικῆς ἔρευνας γιά τήν ἐνοχή φίμωση τῆς ἐλευθερίας διακίνησης ἐπιστημονικῶν πληροφοριῶν. (https://www.brighteon.com/8b519eae-9535-48f7-8ebf-5a4195b42a6e)

4. Στό ἐπισυναπτόμενο βίντεο ὁ Διάσημος Νομπελίστας Ἰολόγος Λύκ Μοντανιέ πού ἀνακάλυψε τόν ἰό τοῦ AIDS
Ἐνημερώνει τό Κοινοβούλιο τοῦ Λουξεμβούργου πώς τά ἐμβόλια εἶναι δηλητήρια πού θά φονεύσουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπων. Τό βίντεο τῆς διάλεξης τοῦ κατέβηκε στό λεπτό ἀπό τό YouTube. Τί ἄλλο θέλετε, οἱ Ἕλληνες Εἰσαγγελεῖς καί Δικαστές γιά νά καταλάβουν τήν συνωμοσία ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ὅλης της ἀνθρωπότητας γιά νά δράσουν αὐτεπάγγελτα; (https://www.el.gr/nea-taxh/einai-dilitiria-den-einai-kan-emvoli/)
(https://www.brighteon.com/af5d104e-405b-42eb-a855-9ac939ad065e)

5. Ὁ ἐπίσης διεθνοῦς κύρους ἰατρός καθηγητής ἰολογίας SUCHARIT BHAKDI μέ ὀδύνη καί κλάματα ἐνημερώνει τήν διεθνῆ ἐπιστημονική κοινότητα καί τήν παγκόσμια κοινωνία: ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ..! ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ… (https://www.brighteon.com/524a9b8e-1bd9-4061-b338-81ed9c68b73d)
(https://www.pronews.gr/ygeia/1047325_drsoyharit-mpagknti-aytos-einai-o-mihanismos-me-ton-opoio-ta-emvolia-skotonoyn-oi), 💥 Δείτε και διαδώστε τα βίντεο. ΣΩΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ.

 

6. Δέν εἶναι μόνο ἡ δολοφονική πρωτεΐνη ἀκίδα πού παράγουν τά γενετικά βιολογικά ὅπλα -ἐμβόλια. Εἶναι καί ἡ ἄγνωστη καί καλά κρυμμένη μέχρι πρότινος νανοτεχνολογία τήν ὁποία καταγγέλει ἐπίσημα ὁ Ἕλληνας καθηγητής βιοπληροφορικής στήν Ἀγγλία Γιάννης Κυπραῖος ὡς ἐγκατάσταση ἑνός Αὐτοοργανούμενου Νανουπολογιστή στό ἀνθρώπινο σῶμα. Στά ἀκόλουθα βίντεο εὐρωπαῖοι ἐπιστήμονες μαζί καί ὁ καθηγητής μεταφραστικῆς ἰατρικῆς στήν Ἀγγλία Γιάννης Κυπραῖος ἀποκαλύπτουν μετά ἀπό ἔρευνα τῶν τήν νανοτεχνολογία τῶν γενετικῶν ἐμβολίων
(https://www.el.gr/nea-taxh/tromos-nea-stoicheia-poy-ferontai-na-af/)
(https://www.brighteon.com/7486c6b9-b5eb-4e61-87fd-9509d7bb8d59)
(https://www.brighteon.com/87df9867-59c3-4ac7-b692-80aebd7d79fb)
(https://rumble.com/vrpc7g–dna-origami-18-12-21.html)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_Talk_231121:d)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_Talk181121v3c:e)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_Talk_231121:d)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_Talk181121v3c:e)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_131121v3c:1)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK111121_v3c:f)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_Talk_061121v3c:9)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_IK_Talk_301021_v3c:7)
(https://odysee.com/@HealthTech:5/FrPaisios_Nicholas_IK_231021_v3c:c)

7. ΜΠΑΜ»! Το εμβόλιο PFIZER καταχωρήθηκε ως ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ εμβολιασμένου 26χρονου – ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΝΕΚΡΟΨΙΑ
(https://www.el.gr/nea-taxh/mpam-to-emvolio-pfizer-katachorithike-os-ai/)

8.ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-2: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
(https://www.zougla.gr/apopseis/article/niremvergi-2-prosfiges-sto-die8nes-piniko-dikastirio)

9.«Μαζική ΨΥΧΩΣΗ»! Ο McCullough μιλά για ΣΧΕΔΙΟ COVID: Γιατροί, πολιτικοί και ιερείς ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, vid
(https://www.el.gr/nea-taxh/maziki-psychosi-o-mccullough-mila-gia-schedio-covid-g/)

10.Βγάλτε τον HOAX! Πιλότος: «Αυτό έπαθα μετά το εμβόλιο – ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ ΠΕΤΟΥΣΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ;;;», ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚ
(https://www.el.gr/nea-taxh/vgalte-ton-hoax-pilotos-ayto-epatha-meta-t/)
11.268% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ COVID…💥Τα εμβόλια μας δηλητηριάζουν…
(https://www.brighteon.com/04b6aedd-529a-4db1-9455-e8ff38798a0c)
(https://www.brighteon.com/b442a5e8-3103-4876-bd22-54341e29ae32)

12.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ὑπολογίζεται ὅτι 10 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ τίθενται σέ μή ἀναστρέψιμη ἀντίστροφη μέτρηση γιά τόν θάνατο ἀπό τό ἐμβόλιο πού θά μποροῦσε νά ἐξολοθρεύσει δισεκατομμύρια ἄν δέν σταματήσει τόν ἑπόμενο χρόνο https://www.brighteon.com/72f2d8d5-0d32-474f-af5e-85ef8d227475
01/04/2022 / Από τον Mike Adams / Σχόλια

Αὐτό εἶναι κόκκινος συναγερμός γιά τήν ἀνθρωπότητα. Μᾶς ἀπομένει λιγότερος χρόνος ἀπό ὅσο νομίζετε.έχω κάνει κάποια πρόχειρα μαθηματικά καί εἶναι πέρα ἀπό ἀνησυχητικό. Σηματοδοτεῖ τό τέλος τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ ἄν δέν σταματήσουμε τό ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐμβολίου τίς ἑπόμενες 365 ἡμέρες.
Ὅπως δείχνουν οἱ ἐκτιμήσεις καί οἱ προβλέψεις παρακάτω, ὅσο χορηγοῦνται ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ μέ «πήγματα θρόμβων» σέ ὅλο τόν κόσμο, περίπου δέκα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι κάθε μέρα τίθενται σέ μιά μή ἀναστρέψιμη ἀντίστροφη μέτρηση γιά τόν θάνατο ἀπό τό ἐμβόλιο. Γιά κάθε μέρα πού συνεχίζονται αὐτά τά ἐμβόλια, μέ ἄλλα λόγια, περίπου δέκα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι πιθανότατα θά πεθάνουν τήν ἑπόμενη δεκαετία, μέ βάση αὐτές τίς προβλέψεις. (Δεῖτε τά μαθηματικά παρακάτω.)
Αὐτό ἐξηγεῖ γιατί ὁ Μπάϊντεν καί ἄλλοι παγκόσμιοι ἡγέτες δέν ἐνδιαφέρονται γιά τίς νομικές προκλήσεις καί τό κράτος δικαίου. Γνωρίζουν ὅτι ἐάν μπορέσουν νά ἐκφοβίσουν αὐτά τά ἐμβόλια στούς ἀνθρώπους γιά ἕναν ἀκόμη χρόνο, θά δολοφονήσουν πάνω ἀπό 3,5 δισεκατομμύρια περισσότερα ἀνθρώπινα ὄντα ἀπό θανάτους πού προκαλοῦνται ἀπό τά ἐμβόλια πού θά ξεκινήσουν τήν ἑπόμενη δεκαετία.
Γι’ αὐτό μᾶς ἀπομένει λιγότερος χρόνος ἀπό ὅσο νομίζετε. Καί γι’ αὐτό οἱ ζηλωτές τοῦ ἐμβολίου δέν νοιάζονται ἄν θά σταματήσουν τά ἑπόμενα 2-3 χρόνια ἀπό δικαστικές προκλήσεις. Μέχρι τότε εἶναι πολύ ἀργά γιά τήν ἀνθρωπότητα .
Ἀκόμα κι ἄν σταματήσουμε ὅλα τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ αὐτή τή στιγμή, εἶναι πιθανό νά δοῦμε μεταξύ ἑνός καί δύο δισεκατομμυρίων θανάτους τήν ἑπόμενη δεκαετία, καθώς οἱ θάνατοι ἀπό ἐμβόλια παίρνουν τό βάρος τους. (Δεῖτε τούς ἀριθμούς παρακάτω.)
Ἀποποίηση εὐθύνης: Οἱ ἀριθμοί πού παρουσιάζονται ἐδῶ εἶναι ἐκτιμήσεις καί προβλέψεις πού βασίζονται σέ πρώιμα δεδομένα πού εἶναι διαθέσιμα τώρα. Αὐτές οἱ ἐκτιμήσεις ἐνδέχεται νά βελτιωθοῦν σημαντικά ἤ νά ἐπιδεινωθοῦν καθώς γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα. Αὐτά τά συμπεράσματα ὑπόκεινται σέ ἀλλαγές μέ βάση νέα δεδομένα καθώς δημοσιεύονται γιά τή συνολική θνησιμότητα, τούς θανάτους ἀπό καρκίνο καί ἄλλους παράγοντες. Αὐτά τά συμπεράσματα δέν ἔχουν ἀξιολογηθεῖ ἀπό ὁμοτίμους. Σχόλια καί προτάσεις εἶναι εὐπρόσδεκτα. Δεῖτε παρακάτω γιά πλήρεις λεπτομέρειες.
Παρεμπιπτόντως, νά θυμᾶστε ὅτι οἱ «ἐλεγκτές δεδομένων» τοῦ Reuters εἶναι ὅλοι σέ κίνδυνο ἐπειδή τό Reuters εἶναι ὁ βραχίονας προπαγάνδας τῆς Pfizer . Μοιράζονται μερικά ἀπό τά ἴδια μέλη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου. Ἡ δουλειά τοῦ Reuters εἶναι νά ἀντλεῖ τήν παραπληροφόρηση τῆς Pfizer καί νά τήν χαρακτηρίζει «γεγονότα». Αὐτά τά ἀποκαλούμενα «γεγονότα» χρησιμοποιοῦνται στή συνέχεια γιά τήν καταστολή τῆς ἀλήθειας σέ πλατφόρμες κοινωνικῶν μέσων ὅπως τό Facebook. Ὅλα αὐτά εἶναι μιά συνωμοσία μεγάλου κακοῦ πού περιλαμβάνει τήν Pfizer, τό Reuters, τό Facebook καί μιά πραγματική ἀτζέντα ἐρήμωσης τοῦ πληθυσμοῦ γιά μαζικές δολοφονίες δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων.
Τό «γεγονός μαζικῶν ἀπωλειῶν» ἔχει ξεκινήσει
Ὅπως ἐπεσήμανε πρόσφατα ὁ Δρ Ρόμπερτ Μαλόουν , ζοῦμε ἕνα «γεγονός μαζικῶν ἀτυχημάτων» πού μοιάζει πολύ μέ γενοκτονία: (ἡ ἔμφαση εἶναι δική μας)
Ἔχει ἀρχίσει νά μοῦ φαίνεται ὅτι τό μεγαλύτερο πείραμα μέ ἀνθρώπινα ὄντα στήν καταγεγραμμένη ἱστορία ἀπέτυχε. Καί, ἄν αὐτή ἡ μᾶλλον στεγνή ἀναφορά ἑνός ἀνώτερου στελέχους ἀσφάλισης ζωῆς στήν Ἰντιάνα ἰσχύει, τότε ἡ ὤθηση τοῦ Reiner Fuellmich « Ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας » γιά τή σύγκληση νέων δοκιμῶν τῆς Νυρεμβέργης ἀρχίζει νά μοιάζει πολύ λιγότερο δονκιχωτική καί πολύ πιό προφητική.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ, αὐτή ἡ ἔκθεση ὑπονοεῖ ὅτι οἱ ὁμοσπονδιακές ἐντολές ἐμβολίων στό χῶρο ἐργασίας ἔχουν ὁδηγήσει σέ αὐτό πού φαίνεται νά εἶναι πραγματικό ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας . Μαζικές ἀπώλειες ζωῶν σέ (πιθανῶς) ἐργαζόμενους πού ἀναγκάστηκαν νά δεχτοῦν ἕνα τοξικό ἐμβόλιο σέ ὑψηλότερη συχνότητα σέ σχέση μέ τόν γενικό πληθυσμό τῆς Ἰντιάνα.
Αὐτό τό ἄρθρο εἶναι σάν μιά ξερή περιγραφή ἑνός συμβάντος μαζικῶν ἀτυχημάτων πού μπορεῖ νά ἀποφευχθεῖ πού προκαλεῖται ἀπό μιά ὑποχρεωτική πειραματική ἰατρική διαδικασία . Ἕνα γιά τό ὁποῖο ὅλες οἱ εὐκαιρίες γιά τά θύματα νά ἔχουν αὐτοενημερωθεί σχετικά μέ τούς πιθανούς κινδύνους ἔχουν μεθοδικά διαγραφεῖ τόσο ἀπό τό διαδίκτυο ὅσο καί ἀπό τήν εὐαισθητοποίηση τοῦ κοινοῦ ἀπό μιά διεθνῆ διεφθαρμένη φουρνιά πού λειτουργεῖ ὑπό τή σημαία τῆς «Πρωτοβουλίας Trusted News». Ὁ Τζόρτζ Όργουελ πρέπει νά στριφογυρίζει στόν τάφο του.
Κοιτάζοντας τά στοιχεῖα
Τό σύστημα VAERS ἀναφέρει ἐπί τοῦ παρόντος περίπου 21.000 θανάτους μετά τόν ἐμβολιασμό στήν Ἀμερική. Ἕνα καλά τεκμηριωμένο URF (Under Reporting Factor) σέ κανονικούς χρόνους εἶναι περίπου 40. Αὐτό ἀποκαλύπτει ὅτι τοὐλάχιστον 840.000 Ἀμερικανοί ἔχουν ἤδη πεθάνει ἀπό ἐμβόλια κατά τοῦ Covid.
Ὡστόσο, γνωρίζουμε ἐπίσης ἀπό ἀξιόπιστες πηγές ὅπως ὁ δικηγόρος Thomas Renz καί ὁ πληροφοριοδότης της Medicare ὅτι τά δεδομένα της VAERS εἶναι μῆνες πίσω στήν εἰσαγωγή δεδομένων. Ἡ διαδικασία εἰσαγωγῆς ἐγγραφῶν στό VAERS ἐπιβραδύνεται σκόπιμα γιά νά ἀποτραπεῖ ἡ ταχεῖα αὔξηση αὐτῶν τῶν ἀριθμῶν. Ἐπιπλέον —καί κρίσιμα— οἱ νοσηλευτές λαμβάνουν ἐνεργά ἐντολή ἀπό γιατρούς, νοσοκομεῖα καί διοικητικούς ὑπαλλήλους νά ἀποφεύγουν τήν ὑποβολή ἀναφορῶν VAERS σχετικά μέ τά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid . Αὐτό τεκμηριώνεται εὐρέως σέ ἄρθρα ὅπως αὐτό ἀπό τό CitizensJournal.us :
Ἡ Angela, νοσοκόμα γιά περισσότερα ἀπό 25 χρόνια, ἐπιβεβαιώνει ὅτι στά ἐπείγοντα τοῦ νοσοκομείου της, λένε ὅτι βλέπουν περισσότερα καρδιακά προβλήματα σέ νεαρούς ἐνήλικες, τά ὁποῖα δέν ἀναφέρονται ποτέ στό σύστημα ἀναφορᾶς ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν τοῦ ἐμβολίου (VAERS) ὡς πιθανές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες στόν COVID «ἐμβόλια».
Μιά ἄλλη νοσοκόμα, ἡ Jennifer, λέει ὅτι οἱ νοσοκόμες ER ἰδιωτικά λένε ὅτι βλέπουν «ὅλη τήν πήξη, τήν αἱμορραγία καί τά πράγματα πού θά περιμένατε ἀπό τό ἐμβόλιο ἕξι μῆνες ἀργότερα – αἱμορραγίες ἐγκεφάλου, καρδιακές προσβολές σέ νεότερους 50χρονους. Κανένας γιατρός δέν θά παραδεχτεῖ ὅτι αὐτό εἶναι ἀπό τό ἐμβόλιο. Δέν θά κάνουν τήν ἀναφορά VAERS».
Ὅταν ὁ Ντάνιελ ρώτησε τούς συναδέλφους του νοσοκόμους καί τούς ἀσκούμενους ἄν ἀναφέρουν στή VAERS, ἐκεῖνοι τόν κοίταξαν σάν, «Τί εἶναι αὐτό;»
Ὅλες οἱ νοσοκόμες πού ρωτήθηκαν λένε ὅτι βλέπουν ἀποτελέσματα «ἀδιαφάνειας ἀπό γυαλί» στίς ἀξονικές τομογραφίες τῶν πνευμόνων ἀνθρώπων πού ἔκαναν πρόσφατα τά πειραματικά ἐμβόλια — καί ὅτι αὐτό δέν ἀναφέρεται ποτέ στή VAERS.
Γνωρίζουμε ἐπίσης ἀπό ἀνέκδοτα στοιχεῖα ὅτι ἕνας συγκλονιστικός ἀριθμός γιατρῶν τῶν ΗΠΑ δέν ἔχουν ἰδέα τί εἶναι τό VAERS . Δέν κάνουν καμία ἀναφορά καί δέν γνωρίζουν κἄν τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ συστήματος. Αὐτό τό γεγονός, σέ συνδυασμό μέ τή συνειδητοποίηση ὅτι οἱ νοσηλευτές λαμβάνουν ἐνεργά ἐντολή νά ἀποφεύγουν τήν ἀναφορά VAERS γιά τά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid, σημαίνει ὅτι τό URF τῶν 40 εἶναι πολύ χαμηλό. Δεδομένου τοῦ περιβάλλοντος ἀκραίας καταστολῆς πού τώρα ἰσοπεδώνεται ἐνάντια σέ γιατρούς καί νοσηλευτές πού προσπαθοῦν νά καλύψουν τραυματισμούς ἀπό ἐμβόλια, μιά πιό νόμιμη ἐκτίμηση τοῦ URF θά ἦταν 200.
Ἐάν εἶναι ἀκριβές, αὐτό θά σήμαινε ὅτι 21.000 ἀναφορές VAERS μεταφράστηκαν πραγματικά σέ 4,2 ἑκατομμύρια θανάτους στίς ΗΠΑ ἀπό αὐτά τά ἐμβόλια μέχρι στιγμῆς .
Σημειῶστε αὐτή τή σκέψη καθώς κοιτᾶμε ἄλλους ἀριθμούς πού δίνουν μιά πραγματικά τρομακτική εἰκόνα.
Τά ἐμβόλια σκοτώνουν ἀνθρώπους σέ τρεῖς φάσεις, ἀπαιτῶντας ἕως καί μιά δεκαετία γιά νά ἐμφανιστοῦν ὅλοι οἱ θάνατοι ἀπό καρκίνο πού προκαλοῦνται ἀπό τά ἐμβόλια
Ἄν καί ὅλοι ἔχουμε δεῖ ἀνθρώπους κυριολεκτικά νά πεθαίνουν ἀπό καρδιακά ἐπεισόδια πού προκαλοῦνται ἀπό ἐμβόλια, οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πού βρίσκονται σέ καλό δρόμο νά πεθάνουν ἀπό ἐμβόλια κατά τοῦ Covid δέν πεθαίνουν ἀμέσως. Ὑπάρχουν τρεῖς φάσεις θνησιμότητας ἀπό τό ἐμβόλιο Covid, πού περιγράφονται σέ αὐτό τό διάγραμμα παρακάτω:
Θυμηθεῖτε ὅτι σύμφωνα μέ τόν Δρ Ράϊαν Κόουλ, ἐκπαιδευμένο, πιστοποιημένο ἀνατομικό παθολόγο στήν κλινική Mayo, τό 62% τῶν ἀσθενῶν στούς ὁποίους ἔγινε ἔνεση μέ ἐμβόλια mRNA ἐμφανίζουν μικροθρόμβους αἵματος. Ὁ Δρ Κόουλ παρουσιάζει αὐτές τίς ἀποδείξεις στό παρακάτω βίντεο ἀπό τή Σύνοδο Κορυφῆς White Coat:
Ἡ μικροπήξη τοῦ αἵματος εἶναι ἕνα πρώιμο σημάδι ἀγγειακῆς βλάβης καί καρδιακῆς βλάβης. Τά ἄτομα πού λαμβάνουν ἐμβόλια κατά τοῦ Covid συχνά διαγιγνώσκονται μέ μυοκαρδίτιδα, ἡ ὁποία ἔχει ποσοστό θνησιμότητας 56% σέ διάστημα πέντε ἐτῶν .
Μιά μελέτη πού δημοσιεύθηκε ἀπό τήν American Heart Association – πού τότε λογοκρίθηκε εὐρέως ἀπό τήν Big Tech – διαπίστωσε ὅτι τά ἐμβόλια mRNA covid αὔξησαν σημαντικά τόν κίνδυνο ἀγγειακῆς φλεγμονῆς καί ἑπομένως καρδιακῶν προσβολῶν καί ἄλλων ἀγγειακῶν συμβάντων. Ὁ κίνδυνος καρδιακῆς προσβολῆς μόνο αὐξήθηκε κατά 127% σέ μιά ὁμάδα 500 ἀσθενῶν, σύμφωνα μέ αὐτή τή μελέτη.
Ὅπως ἐξηγεῖ τό DailyExpose.uk :
Μιά νέα μελέτη δείχνει ὅτι οἱ ἐνέσεις mRNA πού παράγονται τόσο ἀπό τήν Pfizer ὅσο καί ἀπό τή Moderna αὐξάνουν τούς δεῖκτες φλεγμονώδους αἵματος πού χρησιμοποιοῦνται γιά τήν ἐκτίμηση τοῦ κινδύνου ἑνός ἀτόμου νά ὑποστεῖ καρδιακή προσβολή.
Ὁ Δρ Aseem Malhotra, σύμβουλος καρδιολόγος, ἐπισημαίνει ὅτι στό Ἡνωμένο Βασίλειο ὑπῆρξαν 10.000 ὑπερβολικοί θάνατοι χωρίς Covid – πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ὀφείλονταν σέ καρδιακή προσβολή καί ἐγκεφαλικό.
Λίγες μέρες ἀφότου βγῆκαν αὐτά τά δυσοίωνα ἀποτελέσματα, ἕνας πληροφοριοδότης καί ἐρευνητής ἀπό διαφορετική ὁμάδα ἐπικοινώνησε μέ τόν Δρ Aseem Malhotra γιά νά πεῖ ὅτι σέ ἀπεικονιστικές μελέτες βρῆκαν φλεγμονή στίς στεφανιαῖες ἀρτηρίες μετά τόν ἐμβολιασμό. Ἀλλά ἀποφάσισαν νά μήν τό δημοσιεύσουν ἀκόμη ἐπειδή φοβοῦνται μήπως χάσουν μελλοντικά χρήματα ἐπιχορηγήσεων ἀπό τή βιομηχανία φαρμάκων. Ὁ πληροφοριοδότης ἦταν ἀρκετά ἀναστατωμένος γι’ αὐτό.
Ὁ Δρ Charles Hoffe (Καναδᾶς) ἀναφέρει ἐπίσης σημαντικές αὐξήσεις στήν πήξη τοῦ αἵματος μεταξύ τῶν ἐμβολίων mRNA. Μέσῳ LifeSiteNews :
Τό βασικό πρόβλημα πού ἔχει δεῖ εἶναι μικροσκοπικοί θρόμβοι στά πιό μικροσκοπικά τριχοειδῆ ἀγγεῖα τῶν ἀσθενῶν του. Εἶπε, «Οἱ θρόμβοι αἵματος ἐμφανίζονται σέ τριχοειδές ἐπίπεδο. Αὐτό δέν ἔχει ξαναδει. Αὐτή δέν εἶναι μιά σπάνια ἀσθένεια. Αὐτό εἶναι ἕνα ἐντελῶς νέο φαινόμενο».
Τό πιό σημαντικό, ἔχει τονίσει ὅτι αὐτοί οἱ μικροθρόμβοι εἶναι πολύ μικροί γιά νά ἐμφανιστοῦν σέ ἀξονικές τομογραφίες, μαγνητική τομογραφία καί ἄλλες συμβατικές ἐξετάσεις, ὅπως ἀγγειογραφήματα, καί μποροῦν νά ἀνιχνευθοῦν μόνο μέ τή χρήση τῆς ἐξέτασης αἵματος D-dimer, μιά τυπική ἐξέταση πού δείχνει ἐάν θρόμβοι αἵματος σχηματίζονται ἐνεργά κάπου μέσα στό ἀγγειακό σύστημα ἑνός ἀτόμου.
Χρησιμοποιῶντας τό τελευταῖο, διαπίστωσε ὅτι τό 62 τοῖς ἑκατό τῶν ἀσθενῶν του στούς ὁποίους ἔγινε ἔνεση μέ ἐμβόλιο mRNA ἦταν θετικοί γιά πήξη, ὄχι ἕνα μικρό κλάσμα πού μπορεῖ εὔκολα νά ἀπορριφθεῖ.
Θανατηφόρα μυοκαρδίτιδα καί ἀναστολή ἀποκατάστασης βλάβης τοῦ DNA
Μέσῳ ἁπλῶν μαθηματικῶν, ἄν πάρουμε τό 62 τοῖς ἑκατό τῶν ἐμβολιασμένων μέ Covid πού ἐμφανίζουν μικροθρόμβους αἵματος – πού ὁδηγοῦν σέ μυοκαρδίτιδα – καί πολλαπλασιαστοῦν μέ τό γνωστό ποσοστό θνησιμότητας ἀπό μυοκαρδίτιδα 56% σέ διάστημα πέντε ἐτῶν, αὐτό ἀπό μόνο του θά σήμαινε ὅτι τό 36% τῶν ἐμβολίων mRNA θά εἶναι νεκρός σέ πέντε χρόνια . Ὁμολογουμένως, αὐτό προϋποθέτει ὅτι ὅλοι οἱ μικροθρόμβοι αἵματος καταλήγουν μέ μυοκαρδίτιδα καί αὐτή ἡ σχέση δέν ἔχει τεκμηριωθεῖ ἀκόμη ἱκανοποιητικά. Ἔτσι, αὐτό τό 36%, πού βασίζεται ἀποκλειστικά στούς θανάτους ἀπό καρδιακή προσβολή, μπορεῖ νά εἶναι πολύ ὑψηλό ἀπό μόνο του.
Ὡστόσο, αὐτό μόλις ἀρχίζει νά λέει τήν ἱστορία θανάτων ἀπό ἄλλες αἰτίες, ὅπως ὁ καρκίνος πού προκαλεῖται ἀπό ἐμβόλια. Ἕνα ἄλλο γεγονός πού γνωρίζουμε τώρα εἶναι ὅτι μόλις τά ἐμβόλια mRNA ἀρχίσουν νά παράγουν νανοσωματίδια πρωτεΐνης ἀκίδας στό σῶμα ἑνός ἀτόμου, κάποιο ποσοστό αὐτῶν τῶν πρωτεϊνῶν αἰχμῆς εἰσέρχεται στούς πυρῆνες τῶν κυττάρων καί ἐπιτυγχάνει περίπου 90% καταστολή του μηχανισμοῦ NHEJ, πού εἶναι ὁ μηχανισμός ἐπιδιόρθωσης χρωμοσωμάτων πού διατηρεῖ τή γενετική ἀκεραιότητα γιά τό σῶμα.
Δεῖτε αὐτό τό ἄρθρο 2 Νοεμβρίου 2021 – Ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας τοῦ ἐμβολίου εἰσέρχεται στούς πυρῆνες τῶν κυττάρων, καταστέλλει τή μηχανή ἐπιδιόρθωσης DNA τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, θά ἐξαπολύσει ἔκρηξη καρκίνου, ἀνοσοανεπάρκειας, αὐτοάνοσες διαταραχές καί ἐπιτάχυνση τῆς γήρανσης .
Αὐτό τό ἄρθρο παραθέτει μιά κριτική ἐρευνητική ἐργασία μέ τίτλο, «SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In vitro», πού συντάχθηκε ἀπό τούς Hui Jiang καί Ya-Fang Mei, στό Department of Molecular Biosciences, The Ἰνστιτοῦτο Wenner-Gren, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, SE-10691 Στοκχόλμη, Σουηδία, καί Τμῆμα Κλινικῆς Μικροβιολογίας, Ἰολογίας, Πανεπιστήμιο Umeå, SE-90185 Umeå, Σουηδία, ἀντίστοιχα. Μπορεῖτε νά δεῖτε ἕνα ἀρχειοθετημένο PDF αὐτῆς τῆς μελέτης στή διεύθυνση:https://www.naturalnews.com/files/viruses-13-02056-v2.pdf
Στό συμπέρασμα τῆς ἐργασίας, οἱ συγγραφεῖς γράφουν, «Βρήκαμε ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας ἀνέστειλε σημαντικά τόν σχηματισμό ἑστιῶν BRCA1 καί 53bp1 (Εἰκόνα 3d-G). Μαζί, αὐτά τά δεδομένα δείχνουν ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας πλήρους μήκους SARS-CoV-2 ἀναστέλλει τήν ἐπιδιόρθωση τῆς βλάβης τοῦ DNA παρεμποδίζοντας τή στρατολόγηση πρωτεϊνῶν ἐπισκευῆς DNA».
Ἡ μελέτη διαπιστώνει ὅτι ἡ καταστολή τῆς δραστηριότητας τοῦ NHEJ παρουσιάζει μιά δοσοεξαρτώμενη ἀπόκριση στήν παρουσία πρωτεΐνης ἀκίδας. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ πρωτεΐνες στά κύτταρα θά προκαλέσουν τήν καταστολή τῶν μηχανισμῶν
ἐπιδιόρθωσης τῶν χρωμοσωμάτων, ὁδηγῶντας σέ ἀπώλεια γενετικῆς ἀκεραιότητας μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου .
Στήν πραγματικότητα, ἀπό τή στιγμή πού οἱ ἄνθρωποι ἐνεθούν μέ ἐμβόλια mRNA, ὅταν στή συνέχεια ἐκτεθοῦν ἀκόμη καί σέ ἤπιες πηγές ἰονίζουσας ἀκτινοβολίας – ἡλιακό φῶς, μαστογραφία, ἐμπορικές ἀεροπορικές πτήσεις σέ μεγάλο ὕψος, χημικά πλαστικά τροφίμων κ.λπ. – τό σῶμα τους μπορεῖ νά ξεκινήσει τήν ἀνάπτυξη νέων καρκινικοί ὄγκοι πού δέν μποροῦν νά κατασταλοῦν ἐπειδή τό σύστημα NHEJ δέν λειτουργεῖ πλέον.
Στήν πραγματικότητα, οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν μεταλλαγμένοι ἐπειδή δέν μποροῦν πλέον νά διατηρήσουν τή γενετική ἀκεραιότητα λόγῳ τῆς καταστολῆς τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας τοῦ μηχανισμοῦ ἐπιδιόρθωσης τοῦ NHEJ.
Ἤδη βλέπουμε ἀναφορές γιά ἀνησυχητικές αὐξήσεις τῶν καρκίνων μεταξύ τῶν ἐμβολιασμένων. Γιά παράδειγμα, ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τό Cancer.news :
Γυναῖκες πού ἔλαβαν πρόσφατα πειραματικά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid ἐμφανίζουν συμπτώματα ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μιά ὁμάδα γιατρῶν τῆς Γιούτα ἀνακάλυψε κάτι τρομακτικό σέ πρόσφατες μαστογραφικές ἐξετάσεις πού ἔγιναν στό Κέντρο Φροντίδας Μαστοῦ στό Σόλτ Λέϊκ Σίτι τῆς Γιούτα. Οἱ γυναῖκες πού ἔλαβαν πρόσφατα πειραματικά ἐμβόλια γιά τόν COVID ὑποφέρουν ἀπό ἀνώμαλη φλεγμονή τῶν λεμφαδένων στό στῆθος τους. Σύμφωνα μέ τούς γιατρούς τῆς Intermountain Healthcare, οἱ γυναῖκες πού λαμβάνουν τά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid-19 ἐμφανίζουν συμπτώματα καρκίνου τοῦ μαστοῦ.
Ὁ Δρ Brett Parkinson, MD., προειδοποιεῖ: «Ὅποτε τά βλέπουμε σέ μιά κανονική μαστογραφία προσυμπτωματικοῦ ἐλέγχου, καλοῦμε αὐτούς τούς ἀσθενεῖς πίσω ἐπειδή μπορεῖ νά σημαίνει εἴτε μεταστατικό καρκίνο τοῦ μαστοῦ πού ταξιδεύει στούς λεμφαδένες ἤ λέμφωμα ἤ λευχαιμία». Ἀντί νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν αἰτία αὐτοῦ τοῦ προβλήματος (ἐμβόλια), οἱ γιατροί λένε τώρα στίς γυναῖκες νά μήν κάνουν μαστογραφία μετά τόν ἐμβολιασμό.
Καί ἀπό τό Vaccines.news: Ὁ γιατρός τοῦ Ἀϊντάχο ἀναφέρει «20πλάσια αὔξηση» στόν καρκίνο μεταξύ τῶν «ἐμβολιασμένων» γιά τόν Covid :
Σέ ἕνα βίντεο πού παρήχθη ἀπό τό ἔργο «Capitol Clarity» τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἀϊντάχο, ὁ Κόουλ ἀποκάλυψε πῶς βλέπει τώρα μιά αὔξηση 2.000 τοῖς ἑκατό χρόνιων ἀσθενειῶν στούς ἀνθρώπους πού ἔκαναν [τό ἐμβόλιο].

Στό συμπέρασμα τῆς ἐργασίας, οἱ συγγραφεῖς γράφουν, «Βρήκαμε ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας ἀνέστειλε σημαντικά τόν σχηματισμό ἑστιῶν BRCA1 καί 53bp1 (Εἰκόνα 3d-G). Μαζί, αὐτά τά δεδομένα δείχνουν ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας πλήρους μήκους SARS-CoV-2 ἀναστέλλει τήν ἐπιδιόρθωση τῆς βλάβης τοῦ DNA παρεμποδίζοντας τή στρατολόγηση πρωτεϊνῶν ἐπισκευῆς DNA».
Ἡ μελέτη διαπιστώνει ὅτι ἡ καταστολή τῆς δραστηριότητας τοῦ NHEJ παρουσιάζει μιά δοσοεξαρτώμενη ἀπόκριση στήν παρουσία πρωτεΐνης ἀκίδας. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ πρωτεΐνες στά κύτταρα θά προκαλέσουν τήν καταστολή τῶν μηχανισμῶν
ἐπιδιόρθωσης τῶν χρωμοσωμάτων, ὁδηγῶντας σέ ἀπώλεια γενετικῆς ἀκεραιότητας μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου .
Στήν πραγματικότητα, ἀπό τή στιγμή πού οἱ ἄνθρωποι ἐνεθούν μέ ἐμβόλια mRNA, ὅταν στή συνέχεια ἐκτεθοῦν ἀκόμη καί σέ ἤπιες πηγές ἰονίζουσας ἀκτινοβολίας – ἡλιακό φῶς, μαστογραφία, ἐμπορικές ἀεροπορικές πτήσεις σέ μεγάλο ὕψος, χημικά πλαστικά τροφίμων κ.λπ. – τό σῶμα τους μπορεῖ νά ξεκινήσει τήν ἀνάπτυξη νέων καρκινικοί ὄγκοι πού δέν μποροῦν νά κατασταλοῦν ἐπειδή τό σύστημα NHEJ δέν λειτουργεῖ πλέον.
Στήν πραγματικότητα, οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν μεταλλαγμένοι ἐπειδή δέν μποροῦν πλέον νά διατηρήσουν τή γενετική ἀκεραιότητα λόγῳ τῆς καταστολῆς τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας τοῦ μηχανισμοῦ ἐπιδιόρθωσης τοῦ NHEJ.
Ἤδη βλέπουμε ἀναφορές γιά ἀνησυχητικές αὐξήσεις τῶν καρκίνων μεταξύ τῶν ἐμβολιασμένων. Γιά παράδειγμα, ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τό Cancer.news :
Γυναῖκες πού ἔλαβαν πρόσφατα πειραματικά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid ἐμφανίζουν συμπτώματα ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μιά ὁμάδα γιατρῶν τῆς Γιούτα ἀνακάλυψε κάτι τρομακτικό σέ πρόσφατες μαστογραφικές ἐξετάσεις πού ἔγιναν στό Κέντρο Φροντίδας Μαστοῦ στό Σόλτ Λέϊκ Σίτι τῆς Γιούτα. Οἱ γυναῖκες πού ἔλαβαν πρόσφατα πειραματικά ἐμβόλια γιά τόν COVID ὑποφέρουν ἀπό ἀνώμαλη φλεγμονή τῶν λεμφαδένων στό στῆθος τους. Σύμφωνα μέ τούς γιατρούς τῆς Intermountain Healthcare, οἱ γυναῖκες πού λαμβάνουν τά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid-19 ἐμφανίζουν συμπτώματα καρκίνου τοῦ μαστοῦ.
Ὁ Δρ Brett Parkinson, MD., προειδοποιεῖ: «Ὅποτε τά βλέπουμε σέ μιά κανονική μαστογραφία προσυμπτωματικοῦ ἐλέγχου, καλοῦμε αὐτούς τούς ἀσθενεῖς πίσω ἐπειδή μπορεῖ νά σημαίνει εἴτε μεταστατικό καρκίνο τοῦ μαστοῦ πού ταξιδεύει στούς λεμφαδένες ἤ λέμφωμα ἤ λευχαιμία». Ἀντί νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν αἰτία αὐτοῦ τοῦ προβλήματος (ἐμβόλια), οἱ γιατροί λένε τώρα στίς γυναῖκες νά μήν κάνουν μαστογραφία μετά τόν ἐμβολιασμό.
Καί ἀπό τό Vaccines.news: Ὁ γιατρός τοῦ Ἀϊντάχο ἀναφέρει «20πλάσια αὔξηση» στόν καρκίνο μεταξύ τῶν «ἐμβολιασμένων» γιά τόν Covid :
Σέ ἕνα βίντεο πού παρήχθη ἀπό τό ἔργο «Capitol Clarity» τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἀϊντάχο, ὁ Κόουλ ἀποκάλυψε πῶς βλέπει τώρα μιά αὔξηση 2.000 τοῖς ἑκατό χρόνιων ἀσθενειῶν στούς ἀνθρώπους πού ἔκαναν [τό ἐμβόλιο].Στό συμπέρασμα τῆς ἐργασίας, οἱ συγγραφεῖς γράφουν, «Βρήκαμε ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας ἀνέστειλε σημαντικά τόν σχηματισμό ἑστιῶν BRCA1 καί 53bp1 (Εἰκόνα 3d-G). Μαζί, αὐτά τά δεδομένα δείχνουν ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας πλήρους μήκους SARS-CoV-2 ἀναστέλλει τήν ἐπιδιόρθωση τῆς βλάβης τοῦ DNA παρεμποδίζοντας τή στρατολόγηση πρωτεϊνῶν ἐπισκευῆς DNA».
Ἡ μελέτη διαπιστώνει ὅτι ἡ καταστολή τῆς δραστηριότητας τοῦ NHEJ παρουσιάζει μιά δοσοεξαρτώμενη ἀπόκριση στήν παρουσία πρωτεΐνης ἀκίδας. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ πρωτεΐνες στά κύτταρα θά προκαλέσουν τήν καταστολή τῶν μηχανισμῶν
ἐπιδιόρθωσης τῶν χρωμοσωμάτων, ὁδηγῶντας σέ ἀπώλεια γενετικῆς ἀκεραιότητας μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου .
Στήν πραγματικότητα, ἀπό τή στιγμή πού οἱ ἄνθρωποι ἐνεθούν μέ ἐμβόλια mRNA, ὅταν στή συνέχεια ἐκτεθοῦν ἀκόμη καί σέ ἤπιες πηγές ἰονίζουσας ἀκτινοβολίας – ἡλιακό φῶς, μαστογραφία, ἐμπορικές ἀεροπορικές πτήσεις σέ μεγάλο ὕψος, χημικά πλαστικά τροφίμων κ.λπ. – τό σῶμα τους μπορεῖ νά ξεκινήσει τήν ἀνάπτυξη νέων καρκινικοί ὄγκοι πού δέν μποροῦν νά κατασταλοῦν ἐπειδή τό σύστημα NHEJ δέν λειτουργεῖ πλέον.
Στήν πραγματικότητα, οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν μεταλλαγμένοι ἐπειδή δέν μποροῦν πλέον νά διατηρήσουν τή γενετική ἀκεραιότητα λόγῳ τῆς καταστολῆς τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας τοῦ μηχανισμοῦ ἐπιδιόρθωσης τοῦ NHEJ.
Ἤδη βλέπουμε ἀναφορές γιά ἀνησυχητικές αὐξήσεις τῶν καρκίνων μεταξύ τῶν ἐμβολιασμένων. Γιά παράδειγμα, ὅπως ἀναφέρεται ἀπό τό Cancer.news :
Γυναῖκες πού ἔλαβαν πρόσφατα πειραματικά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid ἐμφανίζουν συμπτώματα ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μιά ὁμάδα γιατρῶν τῆς Γιούτα ἀνακάλυψε κάτι τρομακτικό σέ πρόσφατες μαστογραφικές ἐξετάσεις πού ἔγιναν στό Κέντρο Φροντίδας Μαστοῦ στό Σόλτ Λέϊκ Σίτι τῆς Γιούτα. Οἱ γυναῖκες πού ἔλαβαν πρόσφατα πειραματικά ἐμβόλια γιά τόν COVID ὑποφέρουν ἀπό ἀνώμαλη φλεγμονή τῶν λεμφαδένων στό στῆθος τους. Σύμφωνα μέ τούς γιατρούς τῆς Intermountain Healthcare, οἱ γυναῖκες πού λαμβάνουν τά ἐμβόλια κατά τοῦ Covid-19 ἐμφανίζουν συμπτώματα καρκίνου τοῦ μαστοῦ.
Ὁ Δρ Brett Parkinson, MD., προειδοποιεῖ: «Ὅποτε τά βλέπουμε σέ μιά κανονική μαστογραφία προσυμπτωματικοῦ ἐλέγχου, καλοῦμε αὐτούς τούς ἀσθενεῖς πίσω ἐπειδή μπορεῖ νά σημαίνει εἴτε μεταστατικό καρκίνο τοῦ μαστοῦ πού ταξιδεύει στούς λεμφαδένες ἤ λέμφωμα ἤ λευχαιμία». Ἀντί νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν αἰτία αὐτοῦ τοῦ προβλήματος (ἐμβόλια), οἱ γιατροί λένε τώρα στίς γυναῖκες νά μήν κάνουν μαστογραφία μετά τόν ἐμβολιασμό.
Καί ἀπό τό Vaccines.news: Ὁ γιατρός τοῦ Ἀϊντάχο ἀναφέρει «20πλάσια αὔξηση» στόν καρκίνο μεταξύ τῶν «ἐμβολιασμένων» γιά τόν Covid :
Σέ ἕνα βίντεο πού παρήχθη ἀπό τό ἔργο «Capitol Clarity» τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἀϊντάχο, ὁ Κόουλ ἀποκάλυψε πῶς βλέπει τώρα μιά αὔξηση 2.000 τοῖς ἑκατό χρόνιων ἀσθενειῶν στούς ἀνθρώπους πού ἔκαναν [τό ἐμβόλιο].« Ἀπό την 1η Ἰανουαρίου, στό ἐργαστήριο, βλέπω μιά 20πλάσια αὔξηση τῶν καρκίνων τοῦ ἐνδομητρίου σέ σχέση μέ αὐτά πού βλέπω σέ ἐτήσια βάση», δήλωσε ὁ Cole στό βίντεο.
«Δέν ὑπερβάλλω καθόλου γιατί κοιτάζω τούς ἀριθμούς μου χρόνο μέ τόν χρόνο καί λέω «Θεέ μου, δέν ἔχω ξαναδεῖ τόσους πολλούς καρκίνους τοῦ ἐνδομητρίου».
Σέ ἕνα «κανονικό» ἔτος, ὑπάρχουν περίπου 600.000 θάνατοι ἀπό καρκίνο στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Μέ τήν πρωτεΐνη αἰχμῆς νά καταστέλλει τό NJEH κατά 90% καί μέ τούς γιατρούς νά ἀναφέρουν ἤδη αὔξηση 2000% σέ ἕναν τύπο καρκίνου (ἐνδομήτριο) ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2020, εἶναι σαφές ὅτι οἱ θάνατοι ἀπό καρκίνο θά αὐξηθοῦν σημαντικά τά ἑπόμενα χρόνια λόγῳ τῶν ἐμβολίων κατά τοῦ Covid.
Προσθέστε αὐτό τό σημεῖο δεδομένων στή μεγάλη εἰκόνα ἐδῶ.
Αὔξηση 40% σέ ὅλες τίς αἰτίες θνησιμότητας, λέει ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τῶν ἀσφαλίσεων ζωῆς
Παρέχοντας μιά ἐπιπλέον ἔνδειξη γιά ὅλα αὐτά, ἀναφέραμε πρόσφατα τή συγκλονιστική συνέντευξη μέ τόν Scott Davison, Διευθύνοντα Σύμβουλο τῆς OneAmerica, μιᾶς ἑταιρείας ἀσφάλισης ζωῆς . Ὁ Davison ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ θνησιμότητα ἀπό κάθε αἰτία εἶναι αὐξημένη κατά 40% μεταξύ τῶν κατόχων ἀσφαλιστηρίων συμβολαίων ζωῆς, ἡ ὁποία καλύπτει ἕνα εὐρύ φάσμα ἀτόμων, ἡλικίας 18 – 64 ἐτῶν. Ὁ Davison ἀναφέρεται σέ αὐτό ὡς, «τά ὑψηλότερα ποσοστά θανάτων πού ἔχουμε δεῖ στήν ἱστορία του ἐπιχειρήσεις – ὄχι μόνο στήν OneAmerica».
Αὐτή ἡ παρατήρηση βασίζεται σέ δεδομένα τρίτου τριμήνου ἀπό τό 2021. Οἱ ἀριθμοί γιά τό 4ο τρίμηνο θά φαίνονται πολύ χειρότεροι λόγῳ τοῦ καλά τεκμηριωμένου γεγονότος ὅτι οἱ ἀριθμοί VE (Ἀποτελεσματικότητα Ἐμβολίου) πέφτουν κατακόρυφα κάθε ἑβδομάδα μετά τόν ἐμβολιασμό, ἀντιπροσωπεύοντας συνεχῆ καταστροφή τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος. Ὅσο περνάει ὁ καιρός, ὅσοι ἔλαβαν τά ἐμβόλια ἔχουν ὅλο καί πιό ἀδύναμο ἀνοσοποιητικό σύστημα, καθιστῶντας τούς πιό εὐάλωτους σέ κοινές λοιμώξεις καί στελέχη γρίπης πού κανονικά θά ἦταν μικρῆς ἀπειλῆς. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό ἐπίσημα κυβερνητικά δεδομένα ἀπό τό Ἡνωμένο Βασίλειο καθώς καί ἀπό ἀνεξάρτητη ἔρευνα, ὅπως αὐτή ἡ μελέτη ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Francis Crick στό Ἡνωμένο Βασίλειο: Τό ἐμβόλιο Pfizer καταστρέφει τά Τ κύτταρα, ἀποδυναμώνει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα – μελέτη :
Μιά μελέτη ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Francis Crick στό Ἡνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ὅτι τό ἐμβόλιο Pfizer-BioNTech Wuhan Coronavirus (COVID-19) καταστρέφει τά Τ κύτταρα καί ἀποδυναμώνει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα… Διαπίστωσε ὅτι μόνο τό 50 τοῖς ἑκατό τῶν ἀνθρώπων πού ἔλαβαν μία δόση τό ἐμβόλιο Pfizer εἶχε μιά μετρήσιμη ἀπόκριση ἐξουδετερωτικῶν ἀντισωμάτων ἔναντι τῆς ἄλφα παραλλαγῆς τοῦ COVID-19. Αὐτός ὁ ἀριθμός μειώθηκε ἀκόμη περισσότερο σέ μόλις 32 τοῖς ἑκατό καί 25 τοῖς ἑκατό γιά τίς παραλλαγές δέλτα καί βῆτα, ἀντίστοιχα.
Μιά αὔξηση 40% στή θνησιμότητα ἀπό ὅλες τίς αἰτίες, ἐάν ἐφαρμοστεῖ σέ ὅλες τίς ἡλικιακές ὁμάδες, σημαίνει ὅτι ἐπιπλέον 3.100 Ἀμερικανοί πεθαίνουν κάθε μέρα. Αὐτό εἶναι πάνω ἀπό 90.000 ἄνθρωποι τόν μῆνα πού σκοτώνονται ἀπό τό ἐμβόλιο ἀπό το 3ο τρίμηνο τοῦ 2021. (Τό κανονικό ποσοστό θανάτων πρίν ἀπό τήν Covid εἶναι περίπου 7.700 τήν ἡμέρα στίς ΗΠΑ.)
Ἐκτιμοῦμε ὅτι μέχρι νά εἶναι διαθέσιμα τά δεδομένα τοῦ πρώτου τριμήνου του 2022, πιθανότατα θά δοῦμε αὔξηση ἕως καί 60% στή θνησιμότητα ἀπό κάθε αἰτία, ὁδηγῶντας σέ ἐπιπλέον 4.600 θανάτους τήν ἡμέρα . Αὐτό μόνο εἶναι σχεδόν 1,7 ἑκατομμύρια θάνατοι ἐτησίως, ἤ περίπου τό μισό τοῖς ἑκατό τοῦ συνόλου του πληθυσμοῦ τῶν ΗΠΑ.
Ἡ (συντηρητική) πρόβλεψή μου εἶναι ὅτι καθώς ἐπικρατοῦν οἱ θάνατοι ἀπό καρκίνο μετά τόν ἐμβολιασμό, θά δοῦμε, τοὐλάχιστον, αὔξηση 400% στούς θανάτους ἀπό καρκίνο ξεκινῶντας ἀπό τό 2022. Αὐτό εἶναι περίπου 2,4 ἑκατομμύρια θάνατοι ἀπό καρκίνο πού σχετίζονται μέ τό ἐμβόλιο ἐτησίως γιά τό προβλέψιμο μέλλον, πολύ πιθανό νά συνεχιστεῖ καί τήν ἑπόμενη δεκαετία. Τό 93% τῶν θανάτων μετά τόν ἐμβολιασμό ἀποδίδονται στό ἴδιο τό ἐμβόλιο
Ἕνας ἀκόμη παράγοντας πού πρέπει νά λάβετε ὑπόψη σέ ὅλα αὐτά εἶναι ἡ ἐκπληκτική ἔρευνα πού διεξήχθη ἀπό τούς Dr. Bhakdi καί Burkhardt, πού σχολίασε ὁ Steve Kirsh στό Substack.com .
Ἄν καί τό μέγεθος τοῦ δείγματος ἦταν μικρό (15 αὐτοψίες), ἔδειξε ὅτι τό 93% τῶν ἀνθρώπων πού πέθαναν μετά τόν ἐμβολιασμό, στήν πραγματικότητα, σκοτώθηκαν ἀπό τό ἐμβόλιο . Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Kirsh:
Ὁ ἰατροδικαστής ἤ ὁ εἰσαγγελέας δέν συσχέτισε τό ἐμβόλιο ὡς αἰτία θανάτου σέ καμία ἀπό τίς περιπτώσεις. Ὡστόσο, περαιτέρω ἐξέταση ἀποκάλυψε ὅτι τό ἐμβόλιο ἐμπλέκεται στούς θανάτους 14 ἀπό τίς 15 περιπτώσεις. Τό ὄργανο πού προσβλήθηκε περισσότερο ἦταν ἡ καρδιά (σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πού πέθαναν), ἀλλά καί ἄλλα ὄργανα δέχθηκαν ἐπίθεση ἐπίσης. Οἱ συνέπειες εἶναι δυνητικά τεράστιες μέ ἀποτέλεσμα ἑκατομμύρια θανάτους. Τά ἐμβόλια πρέπει νά σταματήσουν ἀμέσως.
Εἶναι σημαντικό, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Δρ Bhakdi σέ βίντεο, αὐτές οἱ αὐτοψίες ἔδειξαν ὅτι οἱ ἄνθρωποι σκοτώθηκαν ἀπό δολοφονικά λεφοκύτταρα πού ἐπιτέθηκαν στά δικά τους ὄργανα ὅπως ἡ καρδιά καί οἱ πνεύμονες .
Μέ ἄλλα λόγια, τά ἐμβόλια mRNA γιά τόν covid προκάλεσαν τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τοῦ ἴδιου τοῦ σώματος νά ἀρχίσει νά ἀναπτύσσει λεμφοκυτταρικούς ἱστούς σέ μέρη ὅπου δέν ἀνήκει, ὅπως ἡ καρδιά καί ἄλλα ὄργανα.
Αὐτό τό συγκλονιστικό εὕρημα ἔκανε τόν πρώην ἀντιπρόεδρο τῆς Pfizer, Mike Yeadon, νά γράψει στόν Steve Kirsh καί νά ἐξηγήσει: «Αὐτό εἶναι περίπου τά χειρότερα 15 λεπτά (βίντεο) πού ἔχω δεῖ ποτέ. Ὁ μαζικός ἐμβολιασμός κατά τοῦ Covid19 ὁδηγεῖ σέ μαζική δολοφονία».
Αὐτό τό βίντεο ἐμφανίζεται ἐδῶ:
Brighteon.com/2d124f9e-e8f3-4938-a4ab-f9358d580a52
Οὐσιαστικά, αὐτό πού ἀποκαλύπτουν τά εὑρήματα τοῦ Δρ. Bhakdi εἶναι ὅτι πολύ περισσότεροι ἄνθρωποι πεθαίνουν τώρα ἀπό τό ἐμβόλιο παρά ἀπό φυσικά αἴτια . Αὐτό θά σήμαινε ὅτι τό ποσοστό ἡμερήσιων θανάτων 7.700 Ἀμερικανῶν πρίν ἀπό τήν Covid (αὐτό εἶναι ἀνά ἡμέρα) πρόκειται νά ὑποβαθμιστεῖ ἀπό τούς θανάτους πού προκαλοῦνται ἀπό τά ἐμβόλια, οἱ ὁποῖοι, κάποια στιγμή, θά ἐμφανιστοῦν πολλαπλάσιο τῶν 7.700.
Δέν εἶναι παράλογο νά φανταστοῦμε ὅτι τά ἑπόμενα χρόνια, καθώς οἱ καρκινικοί ὄγκοι καί οἱ ἐπιθέσεις λεμφοκυττάρων ἐπιταχύνονται, θά μπορούσαμε νά ἀρχίσουμε νά βλέπουμε καθημερινούς θανάτους στήν Ἀμερική νά ξεπερνοῦν τούς 16.000 ἤ ἀκόμα καί τούς 30.000 καθώς ἐπιταχύνονται οἱ θάνατοι μετά τό ἐμβόλιο.
Παρεμπιπτόντως, μέ 30.000 θανάτους τήν ἡμέρα, ὁ ἀριθμός τῶν νεκρῶν σέ ἕνα χρόνο φτάνει σχεδόν τά 11 ἑκατομμύρια ἄτομα, ἤ περίπου τό 3,3% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῶν ΗΠΑ πού λήγει σέ ἕνα δεδομένο ἔτος. Πάνω ἀπό μιά δεκαετία, αὐτό εἶναι περίπου τό ἕνα τρίτο τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτές εἶναι προβολές, φυσικά, ἀλλά ἔχουν τίς ρίζες τους σέ πρώιμα στοιχεῖα καί παρατήρηση. Συντηρητικά, το ένα τρίτο όλων που έλαβαν εμβόλια κατά του Covid πιθανότατα θα πεθάνουν την επόμενη δεκαετία… και ένα άλλο ένα τρίτο θα είναι εξασθενημένο
Συντηρητικά, τό ἕνα τρίτο ὅλων πού ἔλαβαν ἐμβόλια κατά τοῦ Covid πιθανότατα θά πεθάνουν τήν ἑπόμενη δεκαετία… καί ἕνα ἄλλο ἕνα τρίτο θά εἶναι ἐξασθενημένο
Μέ βάση τούς θανάτους ἀπό καρκίνο, τούς θανάτους ἀπό μυοκαρδίτιδα, τούς αὐτοάνοσους θανάτους, τούς θανάτους ἀπό καρδιακή προσβολή καί τούς αὐξημένους κινδύνους ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων, νευρολογικῶν διαταραχῶν καί ἀνεπάρκειας ὀργάνων, μποροῦμε συντηρητικά νά συμπεράνουμε ὅτι χονδρικά:
· τό ἕνα τρίτο ὅσων ἔλαβαν mRNA ἐμβόλια κατά τοῦ Covid θά εἶναι νεκροί τά ἑπόμενα δέκα χρόνια.
· τό ἕνα τρίτο θά τραυματιστεῖ ἤ θά ἐξασθενήσει καί εἶναι ἀπίθανο νά εἶναι σέ θέση νά συμμετέχει στήν κοινωνία μέ οὐσιαστικό τρόπο.
· τό ἕνα τρίτο θά εἶναι σχετικά ἀνεπηρέαστο.
Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι αὐτό φαίνεται νά συμπίπτει μέ τή στατιστική ἀνάλυση τῶν ἀριθμῶν παρτίδων ἐμβολίων κατά τοῦ Covid, ὅπου περίπου τό ἕνα τρίτο τῶν παρτίδων σχετίζεται μέ καρδιακές προσβολές καί θανάτους, ἕνα ἄλλο τρίτο σχετίζεται μέ τραυματισμούς (ἀλλά ὄχι θάνατο) καί ἕνα τελευταῖο τρίτο φαίνεται νά νά εἶναι ἀκίνδυνο (ὑποψία ὅτι εἶναι ἀλατοῦχο διάλυμα).
Καί πάλι, αὐτοί εἶναι πρόχειροι ἀριθμοί καί θά ὑπάρξει διαφωνία σχετικά μέ πολλές ἀπό τίς προβολές πού γίνονται ἐδῶ, ἀλλά αὐτό εἶναι ἕνα πρώιμο στιγμιότυπο καί προβολή πού βασίζεται σέ ὅσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμῆς. Προφανῶς, αὐτά τά συμπεράσματα ὑπόκεινται σέ ἀλλαγές καθώς ἐμφανίζονται νέα δεδομένα καί ὁ τελικός ἀριθμός μέχρι τό τέλος τοῦ 2032 θά μποροῦσε νά εἶναι ριζικά διαφορετικός ἀπό αὐτές τίς προβλέψεις (πολύ χειρότερος ἤ ἴσως πολύ καλύτερος).
30 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι τήν ἡμέρα ἐμβολιάζονται σέ ὅλο τόν κόσμο
Τώρα ἄς δοῦμε τί σημαίνει αὐτό παγκοσμίως, ἐάν καταλήξουμε στό συμπέρασμα ὅτι περίπου τό ἕνα τρίτο τῶν ἐμβολιασμένων θά πεθάνει τήν ἑπόμενη δεκαετία.
Αὐτήν τή στιγμή, περίπου 30 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἐμβολιάζονται καθημερινά σέ ὅλο τόν κόσμο, σύμφωνα μέ τό OurWorldInData.org.
Ὁ ἴδιος ἱστότοπος ἀναφέρει ὅτι τό 58,5% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἔχει ἐμβολιαστεῖ μέ τοὐλάχιστον μία δόση καί ὅτι ἔχουν χορηγηθεῖ 9,25 δισεκατομμύρια δόσεις (στοιχεῖα πρόσβασης στίς 1/4/2022).
Ἐάν τό ἕνα τρίτο τῶν ἐμβολιασμένων ἀνθρώπων ἀκολουθήσει τόν δρόμο γιά νά πεθάνει ἀπό τό ἐμβόλιο τήν ἑπόμενη δεκαετία, τότε κάθε μέρα πού συνεχίζονται αὐτά τά ἐμβόλια, περίπου 10 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι καταδικάζονται σέ θάνατο .
Ἐάν αὐτό συνεχιστεῖ γιά ἕναν ἀκόμη χρόνο – 365 ἡμέρες – αὐτό θά σήμαινε ὅτι ἐπιπλέον 3,65 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι θά ἐξοντωθοῦν μέ ἐμβόλια καί θά πεθάνουν ἀπό θανάτους πού προκαλοῦνται ἀπό τά ἐμβόλια τήν ἑπόμενη δεκαετία περίπου. Αὐτός εἶναι περίπου ὁ μισός πληθυσμός τῆς γῆς , παρεμπιπτόντως.
Ἐάν ἀναρωτιέστε πῶς μπορεῖ νά ἐξοντωθεῖ περισσότερο ἀπό τό ἕνα τρίτο τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἐάν μόνο τό ἕνα τρίτο τῶν παρτίδων ἐμβολίων εἶναι τά λεγόμενα «ἐμβόλια θανάτου», θυμηθεῖτε ὅτι στούς ἀνθρώπους χορηγοῦνται πολλαπλές ἐνέσεις μέσῳ «ἐνισχυτῶν». Ἔτσι, σέ ἕνα ἄτομο μπορεῖ νά γίνει ἔνεση πέντε ἤ ἕξι φορές μέ βολές mRNA, καί ἀκόμη κι ἄν μόνο τό ἕνα τρίτο αὐτῶν τῶν βολῶν εἶναι «σκοτωμένοι πυροβολισμοί», οἱ πιθανότητές του νά ξεφύγουν ἀπό τή βολή μειώνονται γρήγορα. Εἶναι σάν νά παίζεις ἐμβόλια ρουλέτα .
Στατιστικά μιλῶντας, ἐδῶ εἶναι οἱ πιθανότητες νά ΑΠΟΦΥΓΕΙ μιά βολή ἐάν ἕνα ἄτομο συνεχίσει νά κάνει περισσότερες ἐνέσεις, δεδομένης τῆς ὑπόθεσης ὅτι τό ἕνα τρίτο τῶν παρτίδων εἶναι θανατηφόρα:
1η ἔνεση: 66,6% πιθανότητα ἀποφυγῆς θανάτου.
2η ἔνεση: 44,4% πιθανότητα ἀποφυγῆς θανάτου. (.666 · 2)
3η ἔνεση: 29,5% πιθανότητα ἀποφυγῆς θανάτου. (.666 · 3)
4η ἔνεση: 19,7% πιθανότητα ἀποφυγῆς θανάτου. (.666 · 4)
5η ἔνεση: 13,1% πιθανότητα ἀποφυγῆς θανάτου.
6η ἔνεση: 8,7% πιθανότητα ἀποφυγῆς θανάτου.
Ὅπως μπορεῖτε νά δεῖτε, ἐάν οἱ κυβερνήσεις τοῦ κόσμου καταφέρουν νά ἐξαναγκάσουν τούς ἀνθρώπους νά κάνουν ἕξι βολές, μποροῦν νά σκοτώσουν πάνω ἀπό τό 90% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ , δεδομένου ὅτι τό ἕνα τρίτο τῶν παρτίδων ἐμβολίων εἶναι σκοτωμένα ἐμβόλια καί ὑποθέτοντας ὅτι τό ποσοστό θανάτου 100% μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου . Ἔτσι, ὁ μόνος τρόπος γιά νά σταματήσει αὐτό τό ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐμβολίου εἶναι νά σταματήσουν τά ἐμβόλια.
Γιά κάθε ἐπιπλέον ἡμέρα πού οἱ παγκοσμιοποιητές τῆς ἐρήμωσης τοῦ πληθυσμοῦ διεξάγουν τήν ἐκστρατεία τους γιά τό ὁλοκαύτωμα τῶν ἐμβολίων, εἶναι πιθανό νά ἐξοντώσουν ἐπιπλέον 10 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου.
Αὐτό εἶναι ἕνα Ναζιστικό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κάθε 14,4 ὧρες, ὅσον ἀφορᾶ τίς ἀθῶες ζωές πού καταστρέφονται.
Σημαίνει ἐπίσης ὅτι σχεδόν 7.000 ζωές καταστρέφονται ἀνά λεπτό καθώς αὐτό τό ὁλοκαύτωμα ἐμβολίου συνεχίζεται.
Αὐτό σημαίνει ἐπίσης ὅτι κάθε μέρα νωρίτερα πού σταματᾶμε τό ὁλοκαύτωμα, σώζουμε δυνητικά 10 ἑκατομμύρια ζωές .
Ἐξ οὗ καί ὁ ἐπείγων χαρακτῆρας τῆς ἀποστολῆς μας. Ἐάν σταματήσουμε τό ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐμβολίου τώρα, θά χάσουμε 1,5 δισεκατομμύριο ἀνθρώπους ἀπό θανάτους πού προκαλοῦνται ἀπό τά ἐμβόλια τά ἑπόμενα δέκα χρόνια. Εἶναι σημαντικό ὅτι ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός μπορεῖ πιθανῶς νά ἐπιβιώσει ἀπό ἕνα τέτοιο χτύπημα , ὅσο καταστροφικό κι ἄν εἶναι.
Ἀλλά ἄν αὐτό τό ὁλοκαύτωμα τοῦ ἐμβολίου συνεχιστεῖ γιά ἕναν ἀκόμη χρόνο, οἱ παγκοσμιοποιητές θά μποροῦσαν νά ἔχουν δρομολογήσει τούς θανάτους δυνητικά ἐπιπλέον 3,6 δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων πάνω ἀπό τό 1,5 πού ἤδη βρίσκεται στήν ἀντίστροφη μέτρηση τοῦ ρολογιοῦ τοῦ θανάτου. Αὐτό σημαίνει ὅτι θά μπορούσαμε νά χάσουμε πάνω ἀπό 5 δισεκατομμύρια ἀνθρώπινα ὄντα τήν ἑπόμενη δεκαετία, ἁπλῶς λόγῳ τῆς ἀδυναμίας μας νά σταματήσουμε αὐτό τό ὁλοκαύτωμα τίς ἑπόμενες 365 ἡμέρες.
Τό σημαντικό ἐρώτημα εἶναι: Μπορεῖ ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός νά παραμείνει ἄθικτος ἐάν χάσουμε πάνω ἀπό τό 50% τοῦ πληθυσμοῦ;
Δέν ἔχω ἀπάντηση σέ αὐτό, ἀλλά δεδομένης τῆς πολυπλοκότητας τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας, φαίνεται πιθανό ὅτι μιά συστημική κατάρρευση — «μεγάλη ἐπαναφορά» — θά ἦταν ἀναπόφευκτη. Φαίνεται ἐπίσης ὅτι αὐτό προσπαθοῦν νά πετύχουν οἱ παγκοσμιοποιητές .
Σημειῶστε προσεκτικά ὅτι κανείς στήν κυβερνητική ἐξουσία δέν προτείνει νά σταματήσουμε τά ἐμβόλια, νά περιμένουμε ἕνα χρόνο καί νά δοῦμε πόσοι ἄνθρωποι θά πεθάνουν. Ὄχι, προτιμοῦν νά φορτίζουν μπροστά μέ πλήρη ταχύτητα — ἀνάθεμα τίς συνέπειες! — καί μετά νά κατηγορήσει τούς ἀνεμβολίαστους γιά τούς μαζικούς θανάτους τῶν ἐμβολιασμένων.
Σαφῶς καί εἶναι κακόπιστοι ἠθοποιοί. Δέν προσπαθοῦν νά σώσουν ζωές. ἐργάζονται γιά νά τούς ἐξοντώσουν.
Βρεῖτε περισσότερες λεπτομέρειες στό σημερινό podcast του Situation Update εδώ:
Brighteon.com/72f2d8d5-0d32-474f-af5e-85ef8d227475

(https://www.brighteon.com/72f2d8d5-0d32-474f-af5e-85ef8d227475)

Ανακοινώσεις

8 Comments

 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΗΦΙΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΩ

  Reply
 2. STOP Idiots

  Προς ηλίθιους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα:
  1. Πέρασαν 24 μήνες πανδημίας και όποιος δεν γνωρίζει ακόμα τι πρέπει να κάνει για να προστατέψει τον εαυτό του και τους δικούς του, είναι ηλίθιος και αν κολλήσει, έχασε η Πόλη γάιδαρο κι η Βενετιά βελόνι. Τόσα έγιναν γύρω σας για να καταλάβετε ότι υπάρχει ο ιός και ΔΕΝ είναι γριπούλα, αλλά νισάφι με τα χοντρά σας τα κεφάλια! Αν επιμένετε να πιστεύετε βλαμμένους αντί για τους αρμόδιους γιατρούς, τι μπορώ να κάνω εγώ;
  2. Δεν είναι δουλειά μας να σας προστατέψουμε από τον ίδιο σας τον εαυτό και από βλαμμένους που σας επηρεάζουν! Υποτίθεται ότι είστε Πολίτες, όχι ένα κοπάδι ζωντόβολα.
  3. Οι ΜΕΘ είναι περιορισμένες, δεν έχουμε κρεβάτια για όλους, ό,τι και να κάνουμε. Πάρτε λοιπόν ο καθένας τα μέτρα του, γιατί δεν έχουμε ένα χωροφύλακα και μια κλίνη ΜΕΘ για κάθε πολίτη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας εμβολιάσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα.
  4. Άντε, βλαμμένοι, μας χτικιάσατε, 24 μήνες τώρα, από τη μία εσείς και από την άλλη οι λοιμωξιολόγοι!!! Αίρονται όλα τα μέτρα, ο καθένας θα παίρνει μόνος του τα μέτρα για τη δουλειά του και το σπίτι του και “γαία πυρί μιχθείτω”. Από δω και πέρα, ΜΟΝΟ συμβουλές δίνουμε και κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός.
  Κεφτέδες© !!
  5. Σβήνουν από σήμερα ένα ένα τα μέτρα για την πανδημία και οι γνωστοί μίρλες, απλωσεντονάκηδες, ανικανοποίητες μουρλοκακομοίρες, covidiots που τους στερούν τις Συνταγματικές ελευθερίες, λοιμωξιολόγοι αντιΤσιοδράκηδες, περίεργοι σαλεμένοι” στις 11 κολλάει στις 12 δεν κολλάει;” και λοιπά μπάζα, μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα! Σκασίλα μας.

  Reply
 3. Judge Michel

  Επί τέλους! Δεν είναι δυνατόν Εισαγγελείς και Δικαστές να ανέχονται να τους υποτιμά και να τους απευθύνεται με αυτό το υποτιμητικό ύφος, αυτός ο κύριος!
  Επικαλούμενος ότι πιο ψευδές κυκλοφορεί σε περιθωριακά sites καταλήγει σε συμπεράσματα που βολεύουν τους θρησκόληπτους φανατισμένους αντι-εμβολιαστές σαν αυτόν. Ας βρεθεί κάποιος επί τέλους να τον σταματήσει: ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Κάποιοι σαν αυτόν, περιφέρονται ανά την Ελλάδα και δίνουν διαλέξεις και έχουν καταφέρει να πείσουν αφελείς ανθρώπους που τους πιστεύουν! Παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους.
  Π.χ. επικαλείται το φοβερά “έγκυρο” site ksipnistere!!!
  https://www.ksipnistere.com/2022/01/mo-v-n-oov-kon-on-ol.html
  σύμφωνα με το οποίο:
  “Ὁλόκληρη οἰκογένεια ἐμβολιασμένων ξεκληρίστηκε στήν Σπάρτη
  Καί,αὐτό εἶναι ἕνα μόνο γεγονός ἀπό τα χιλιάδες πού μᾶς κρύβουν.”

  Reply
 4. Judge

  Και πάμε εκεί:
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/01/19/family-in-sparta-dead-after-vaccination-for-covid-19-misinformation/
  Τι ισχύει:
  Λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση των υπό εξέταση δημοσιευμάτων ο Άγγελος Κυρούσης, μέλος της οικογένειας, διέψευσε κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς τους.
  Σε άρθρο του εξηγεί πως η γιαγιά του έφυγε από τη ζωή πολύ πριν την ανακάλυψη του εμβολίου. Ο πατέρας του, Γιάννης (Γιάγκος) Κυρούσης, αδερφός της Αντιόπης Κυρούση, έπασχε από πάρκινσον, και μετά από δύο απανωτά ορθοπεδικά χειρουργεία, μια σειρά άτυχων περιστατικών κακής ιατρικής διαχείρισης, και έντονο στρες, κατέληξε από πνευμονική εμβολή. H θεία του, Αντιόπη Κυρούση, εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με διάτρηση στομάχου, λόγω επιθετικότατου καρκίνου από τον οποίο έπασχε. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπήρξε ιδιαιτέρως επιμελής με τη φροντίδα και τον έλεγχο της υγείας της, και δεν είχε προλάβει να κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου. Εκτέθηκε στον ιό κατά την παραμονή της στο νοσοκομείο, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά την υγεία της, και τελικά έχασε τη μάχη με την COVID-19. Τέλος, ο θάνατος του συντρόφου της Αντιόπης προήλθε από αιμάτωμα στο κεφάλι, μετά από πτώση.
  Συμπέρασμα
  Με βάση όλα τα ανωτέρω, δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν πως ο θάνατος της Αντιόπης Κυρούση και μελών της οικογένειας της είχαν αιτιώδη σχέση με τον εμβολιασμό τους. Τα υπό εξέταση δημοσιεύματα εμπεριέχουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τις συνθήκες θανάτου τους, τους οποίους διέψευσε κατηγορηματικά μέλος της οικογένειας Κυρούση.
  Πάλι κουβά κ. Καθηγητά μου

  Reply
 5. Judge Michel

  Επί τέλους! Δεν είναι δυνατόν Εισαγγελείς και Δικαστές να ανέχονται να τους υποτιμά και να τους απευθύνεται με αυτό το υποτιμητικό ύφος, αυτός ο κύριος!
  Επικαλούμενος ότι πιο ψευδές κυκλοφορεί σε περιθωριακά sites καταλήγει σε συμπεράσματα που βολεύουν τους θρησκόληπτους φανατισμένους αντι-εμβολιαστές σαν αυτόν. Ας βρεθεί κάποιος επί τέλους να τον σταματήσει: ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Κάποιοι σαν αυτόν, περιφέρονται ανά την Ελλάδα και δίνουν διαλέξεις και έχουν καταφέρει να πείσουν αφελείς ανθρώπους που τους πιστεύουν! Παίρνουν κόσμο στο λαιμό τους.
  Π.χ. επικαλείται το φοβερά “έγκυρο” site ksipnistere!!!
  https://www.ksipnistere.com/2022/01/mo-v-n-oov-kon-on-ol.html
  σύμφωνα με το οποίο:
  “Ὁλόκληρη οἰκογένεια ἐμβολιασμένων ξεκληρίστηκε στήν Σπάρτη
  Καί, αὐτό εἶναι ἕνα μόνο γεγονός ἀπό τα χιλιάδες πού μᾶς κρύβουν.”
  Και πάμε εκεί:
  https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/01/19/family-in-sparta-dead-after-vaccination-for-covid-19-misinformation/
  Τι ισχύει
  Λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση των υπό εξέταση δημοσιευμάτων ο Άγγελος Κυρούσης, μέλος της οικογένειας, διέψευσε κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς τους.
  Σε άρθρο του εξηγεί πως η γιαγιά του έφυγε από τη ζωή πολύ πριν την ανακάλυψη του εμβολίου. Ο πατέρας του, Γιάννης (Γιάγκος) Κυρούσης, αδερφός της Αντιόπης Κυρούση, έπασχε από πάρκινσον, και μετά από δύο απανωτά ορθοπεδικά χειρουργεία, μια σειρά άτυχων περιστατικών κακής ιατρικής διαχείρισης, και έντονο στρες, κατέληξε από πνευμονική εμβολή. H θεία του, Αντιόπη Κυρούση, εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με διάτρηση στομάχου, λόγω επιθετικότατου καρκίνου από τον οποίο έπασχε. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπήρξε ιδιαιτέρως επιμελής με τη φροντίδα και τον έλεγχο της υγείας της, και δεν είχε προλάβει να κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου. Εκτέθηκε στον ιό κατά την παραμονή της στο νοσοκομείο, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά την υγεία της, και τελικά έχασε τη μάχη με την COVID-19. Τέλος, ο θάνατος του συντρόφου της Αντιόπης προήλθε από αιμάτωμα στο κεφάλι, μετά από πτώση.
  Συμπέρασμα
  Με βάση όλα τα ανωτέρω, δεν προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν πως ο θάνατος της Αντιόπης Κυρούση και μελών της οικογένειας της είχαν αιτιώδη σχέση με τον εμβολιασμό τους. Τα υπό εξέταση δημοσιεύματα εμπεριέχουν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τις συνθήκες θανάτου τους, τους οποίους διέψευσε κατηγορηματικά μέλος της οικογένειας Κυρούση.

  Reply
 6. Johnny Vaccinated

  Αν αυτά τα διαβάσει κανένας Εισαγγελέας ή Δικαστής, ας τον μαζέψουν! Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος! Ο λευκός μανδ΄΄υας να είναι σε XL παρακαλώ!

  Reply
 7. Ο Ευγενικός

  Αληθώς

  Reply

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τελευταία Άρθρα