ΕΘΝΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Αυγ 17, 2022 | Θέματα, Πολιτειολογία

Πρόταση γιά  Ἐνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα

νοικτή πιστολή στούς πανταχο λληνες καί λληνίδες μέ στόχο τόν σχηματισμό περκομματικο νιαίου θνικο Ψηφοδελτίου καί τήν Ατοκυβέρνηση τν λλήνων.

Ἐάν συμφωνεῖς μέ τά ἀκόλουθα,

Ὑπογράψτε ἐδῶ

(https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/)

Τό Δίκτυο λληνισμο προτείνει σέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα καί στήν Ὁμογένεια, καί σέ ὅλες τίς πατριωτικές πολιτικές δυνάμεις καί συλλογικότητες πού νοιάζονται για τήν Ἑλλάδα, να συνέλθουν ἀπό κοινοῦ σέ ὑπερκομματική, πολιτική, ἐθνική ἑνότητα. Ἄμεσος καί ἐπείγων στόχος τῆς ἐνέργειας αὐτῆς εἶναι ὁ σχηματισμός ἑνός Ὑπερκομματικοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων (ΥΠ.Ε.Ε.Σ) καί ἀντιστοίχως ἑνός ἑνιαίου Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου. Απώτερος στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες ἐπιτέλους νά αὐτοκυβερνηθοῦν. Βεβαίως, τό Δίκτυο λληνισμο ἔχει δημιουργήσει -μεταξύ ἄλλων μή πολιτικών φορέων- καί τόν ἀμεσοδημοκρατικό καί μή ἀρχηγικό πολιτικό φορέα «ΑΛΗΘΕΙΑ» προκειμένου αὐτός, ἀφενός νά ἀποτελέσει παράδειγμα ἀμεσοδημοκρατικῆς πολιτικῆς πράξης, ἀφετέρου -μαζί μέ ἄλλα κόμματα, κινήματα καί πολιτικούς φορείς πού συμφωνοῦν μέ ὅσα ἀκολουθοῦν- νά στηρίξει τό προτεινόμενο ὑπερκομματικό ἐνιαῖο ἐθνικό ψηφοδέλτιο.

Ὅλα τά μεμονωμένα κόμματα (χριστιανικά, πατριωτικά, ἐθνικά ἤ ἄλλα), μικρά ἤ μεγάλα, πού ἀπευθύνονται στόν ἑλληνικό λαό ὡς σωτῆρες, μένοντας ὅμως κατά βάση κλειστά καί «ἀλάθητα» ἀρχηγικά σχήματα, δημιουργοῦν ἕνα φαιδρό σκηνικό πολυδιάσπασης, τό ὀποῖο ἐκ τῶν πραγμάτων, ὄχι μόνον δέν άποτελεῖ ἀπειλή, άλλά μάλλον ἐξυπηρετεῖ τό ὑπάρχον σάπιο, κομματοκεντρικό πολιτικό σύστημα ἐξουσίας. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ πολυδιάσπαση αὐτή ἀπογοητεύει καί ὅλους ἐκείνους τούς πολίτες πού ἐπιθυμοῦν νά ἀντιδράσουν, ἀλλά πελαγώνουν, δέν ξέρουν τί νά ψηφίσουν, καί τελικά ἀποκαρδιώνονται μήν βλέποντας φῶς στήν ἄκρη τοῦ τοῦνελ.

Τά ἀρχηγικά κόμματα, ἐντός καί ἐκτός βουλῆς, (χριστιανικά, ἐθνικά, πατριωτικά, δεξιά, ἀριστερά κλπ), χθές καί σήμερα, προκαλοῦν ἄτυπο ἐθνικό διχασμό, διαλύουν τήν Ἑλλάδα, δολοφονοῦν τήν πραγματική Δημοκρατία, ἀκόμα και ἐάν κάποια ἀπό αὐτά ξεκινοῡν μέ ἁγνές προθέσεις. Εἶναι ἀνίσχυρα νά βοηθήσουν τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες, καί ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ὑποβοηθοῦν τά ξένα και ἐγχώρια θεσμικά καί ἐξωθεσμικά κέντρα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Διασποῦν, καί ἐπομένως ἀπενεργοποιοῦν, τό πατριωτικό μέτωπο ἀντίστασης, πού εἰδάλως θά εἶχε τήν δύναμη νά συσπειρώσει τόν ἑλληνικό λαό καί νά ἀνατρέψει τήν κατάσταση.

Γιά αὐτό προτείνουμε, ἐδῶ καί τώρα: Ἐθνικό Συμβούλιο καί Ἐνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο γιά νά σωθεῖ ἡ Ἐλλάδα, ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία καί ὁ Ἑλληνικός Λαός. Γιά αὐτό, ἐδῶ καί τώρα, προτείνουμε λληνο-Ρωμέικη, Κοινοτική καί Συνοδική, Δημοκρατική Πολιτεία, πού δέν βασίζεται σέ παρατάξεις καί κόμματα, ἀλλά σε πρόσωπα-πολίτες (γιά λεπτομέρειες δές https://www.diktyoellinismou.gr/epanidrysi-ellinikis-dimokratias/). Στήν Δημοκρατική αὐτή Πολιτεία  ἡ ἐξουσία ἀνήκει σέ ὅλους τούς πολῖτες καί ἐκφράζεται πολιτειακά και πολιτικά μέσω τῶν ἀντιπροσώπων τῶν τοπικν Ἐθνικῶν Συμβουλίων διά τῆς Γερουσίας ἤ τῆς Συγκλήτου, τά ὁποῖα ταυτίζονται μέ τό Κεντρικό  θνικό Συμβούλιο.

Ὁ μηχανισμός μέ τόν ὁποῖο προτείνουμε νά σχηματιστεῖ τό ὑπερκομματικό ἐνιαῖο ἐθνικό ψηφοδέλτιο εἶναι ὁ ἐξῆς: Κάθε κλογική περιφέρεια δημιουργεῖ τό δικό της τοπικό θνικό συμβούλιο μέ συμμετέχοντες πρόσωπα πού θά προκύψουν ἀπό μεμονωμένες πρωτοβουλίες πολιτῶν τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί μέ τήν συνδρομή τῶν συνεργαζόμενων κομμάτων ἤ πολιτικῶν φορέων, ἀρκεῖ νά ἐννοήσουν ὅτι δέν θά δροῦν πλέον μόνον ὡς μέλη κομμάτων, ἀλλά πρωτίστως ὡς πρόσωπα πού ἐκπροσωποῦν τόν τόπο τους καί ὄχι τό κόμμα τους. Στή συνέχεια, τά τοπικά ἐθνικά συμβούλια τῆς κάθε ἐκλογικῆς περιφέρειας θά ἀναδείξουν τούς ὑποψηφίους πού θά συμμετέχουν στό ἐθνικό ψηφοδέλτιο, ὡς τούς ἀρίστους τῆς ἀντίστοιχης περιφέρειας.

Στά τοπικά ἐθνικά συμβούλια θά μποροῦν νά συμμετέχουν ἰσότιμα καί  ὁμογεννείς πού διαθέτουν ἐκλογικά δικαιώματα στήν συγκεκριμένη περιφέρεια. Ἄριστος εἶναι κατ’ἐξοχήν, ὁ νιδιοτελής πού ἀντιλαμβάνεται τόν ἡγέτη ὡς ὑπηρέτη τοῦ λαοῦ. Τά κόμματα καί τά μέλη τους πού θά συμμετάσχουν στό ἐθνικό ψηφοδέλτιο ὀφείλουν νά ἀποδεχθοῦν τούς ὅρους τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου καί τούς κανόνες τοῦ Ὑπερκομματικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου (βλέπε π.χ. ἐδῶ: https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/). Συνοψίζοντας:

1) Ὅλοι ἴσοι, μεταξύ ἴσων.  2) Οὐδείς αὐτοπροτείνεται. 3) Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται ὁμόφωνα μέ συζήτηση διάλογο καί συναίνεση.  4) Ἐκ περιτροπῆς συμμετοχή στά ὄργανα διοίκησης καί ἐλέγχου.  5) Διαφάνεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί κοινωνικός ἔλεγχος.  6) Ἀνακλητότητα ἐκπροσώπων.  7) Τοπικότητα. 8) Ο πολτες δέν διασπνται σέ κλειστές κομματικές καί δεολογικές παρατάξεις, λλά λειτουργον ς πρόσωπα πού νοιάζονται πρωτίστως τήν πόλη τους καί τήν πατρίδα τους καί χι τήν δεολογική κομματική τους παράταξη.   9) Κυριαρχεῖ ἡ ποιότητα, ἡ ἀνιδιοτέλεια καί ὄχι ἡ προσωπολατρεία καί ἡ κομματοκρατία πού ἀμφότερα ὁδηγοῦν στήν ξενοκρατία καί στήν ὑποτέλεια. 10) Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου πρέπει νά εἶναι πρόσωπο πανελλήνιας ἀποδοχῆς, μέ Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο Χριστιανικό ἦθος, πού ἀποδέχεται τίς ἀνωτέρω βασικές ἀρχές, πιστεύει καί σέβεται τό Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας.  11) Τά χρήματα πού θά προκύψουν κατά τήν εἴσοδο στήν Βουλή τῶν ἐπί μέρους κομμάτων καί λοιπῶν συνεργαζόμενων μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου δέν θά αποδοθοῦν στά συμμετέχοντα κόμματα, ἀλλά θά κατατεθοῦν σέ ἕνα θνικό ταμεο γιά τήν στήριξη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, το ὁποῖο θα διαχειρίζεται τό ΥΠΕΕΣ. 12) Ὁμοίως, μέρος τοῦ μισθοῦ τῶν βουλευτῶν τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου θά κατατίθεται στό ἐθνικό αὐτό ταμεῖο.  13) Οἱ βουλευτές τοῦ Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου ὑποχρεοῦνται νά ὑλοποιοῦν τήν πολιτική στρατηγική τοῦ ΥΠΕΕΣ, νά δεχθοῦν τήν ἀνακλητότητά τους καί νά λογοδοτοῦν στά τοπικά ἐθνικά συμβούλια πού τούς πρότειναν.  14) Στόχος ὅσων συμμετέχουν στό ἐθνικό ψηφοδέλτιο εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ὄχι τό στενό συντεχνιακό κομματικό ὄφελος. 15) Τά μέλη τοῦ Ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου πού θά συμμετάσχουν ὡς ὑποψήφιοι ὑποχρεοῦνται νά θέτουν στή διάθεση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τό πόθεν ἔσχες πρίν καί μετά τήν εἴσοδό τους στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων.

Ἕλληνα καί Ἑλληνίδα θυμήσου: Μικρασιατική Καταστροφή, κάψιμο τῆς Σμύρνης. Ἐμφύλιος, ἀδελφοκτόνος πόλεμος. Μέσα σέ ἕναν αἰῶνα, πλήρης κατάρρευση καί ἐγκληματικός ἀφανισμός τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ σέ Ἀνατολή καί Δύση, Βορρᾶ καί Νότο. Σήμερα δέ πλήρης ἰσλαμοποίηση τῆς ὑπάρχουσας Ἑλλάδας. Ὅλα αὐτά δέ, ἐξαιτίας τῆς ἀρχηγικῆς καί ἀδελφοκτόνου κομματοκρατίας πού διαλύει κάθε Ἐθνική Στρατηγική, πού ὑποθάλπει την πολυπόθητη Ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων.

2010-2022. Δώδεκα χρόνια διαρκοῦς κομματικῆς δολοφονίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων: τραπεζικές φούσκες καί ἐπαίσχυντο δημόσιο χρέος. Παράλογα Μνημόνια, Ἐκποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Δημόσιας καί Ἰδιωτικῆς περιουσίας. Ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος. Ἕνα ἑκατομμύριο μορφωμένα ἑλληνόπουλα πρόσφυγες στήν Δύση καί ἀλλοῦ. Προδοτική συμφωνία ἀναγνώρισης ψευδεπίγραφου «μακεδονικοῦ» ἔθνους καί «μακεδονικῆς» γλώσσας μέ ταυτόχρονη παράδοση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στούς σλάβους τῶν Σκοπίων. Ἐπίσημη παράδοση τῆς Μακεδονίας, τοῦ Αἰγαίου, τῆς Κύπρου ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἑλλάδας σέ ξένα συμφέροντα καί ἐποίκους. Ἰατρική δικτατορία μέ ἀπαράδεκτη, ἀντιεπιστημονική, πολιτική ἐκμετάλλευση τῆς κατασκευασμένης πανδημίας καί τήν ὑποχρεωτικότητα πειραματικῶν ἐνέσεων ἀπό τά νήπια μέχρι τούς γέροντες, πολιτικές πού δίχασαν καί πάλι τόν ἑλληνικό λαό, ἀλλά καί ὅλη τήν ὑφήλιο.

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες: σέ λίγο καιρό ἐμεῖς καί τά παιδιά μας, ὅσοι τελικά ἀπομείνουμε, θά ὑπάρχουμε σέ μιά Ἑλλάδα πού θα εἶναι χρος καί ὄχι χώρα λληνική, καί πατρίδα λληνική. Ὡς πολίτες θά εἴμαστε ἀνελεύθεροι, χωρίς καμία οὐσιαστική δυνατότητα νά καθορίζουμε τήν πορεία καί τό μέλλον μας. Ἀλλά καί ὅ,τι ὄμορφο ἔχουμε ἀνά τούς αἰῶνες δημιουργήσει ὡς ἔθνος, ὅλα γιά ὅσα πολέμησαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους οἱ πρόγονοί μας -Γλῶσσα, Πολιτισμός, Τέχνη, Οἰκονομία, Ἐκκλησία, Ὀρθόδοξη Πίστη- δέν θά ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα, ὅπως τά θεωρούσαμε δεδομένα.

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες: ἀς μήν αὐτοκτονήσουμε! Ἀς ἀντιδράσουμε στό ἔγκλημα τῆς Νέας Τάξης πού δολοφονεῖ τήν Ἑλλάδα, τό Ἑλληνικό Ἔθνος, τήν Ἑλληνική Δημοκρατία. Ἡ ἱστορία, μᾶς καλεῖ ὅλους καί ὅλες νά ἀντισταθοῦμε δ καί τώρα !

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες: ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού νοιαζόμαστε τήν πατρίδα μας, τόν λαό της, τόν πολιτισμό της, τήν Δημοκρατία καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση μας, ἀπευθύνουμε ὕστατη κραυγή ἀγωνίας καί ἀντίστασης.

Γιά αὐτό το λόγο, προτείνουμε, ὅλα τά κόμματα πού πραγματικά νοιάζονται τήν Ἑλλάδα, νά ἑνωθοῦν μέσῳ τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ. σέ ἕνα Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, ὥστε ἀκολούθως νά ἑνώσουν τόν ἑλληνικό λαό καί νά ἐλευθερώσουν τήν Ἑλλάδα, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή, πρίν νά εἶναι ἀργά γιά ὅλους.

Ἐάν συμφωνεῖς μέ τά ἀνωτέρω, καί θέλεις νά στηρίξεις τό ἑθνικό ψηφοδέλτιο, ἀνεξάρτητα σέ ποιό κόμμα πολιτικό φορέα, τυχόν ἀνήκεις ἤ ποιό κόμμα ψηφίζεις, ὑπόγραψε καί γίνου μέλος τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ. (https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/).

τσι θά συμβάλεις στήν σωτηρία τς λλάδος καί τν λλήνων.

Διευκρινίζουμε ὅτι μέ τήν ὑπογραφή σου δηλώνεις ἁπλά τήν συμφωνία σου μέ τά παραπάνω. Ἡ ὑπογραφή σου ΔΕΝ σημαίνει ὅτι γίνεσαι μέλος τοῦ Δικτύου Ἐλληνισμοῦ, κάποιου κόμματος ἤ πολιτικῆς κίνησης. Τά στοιχεῖα σου θά χρησιμοποιηθοῦν μόνον γιά τήν ἀνάγκη νά δημιουργηθεῖ μία ἑλληνική ἱσχυρή πολιτική καί εἰρηνική  δύναμη ἀπό τήν βάση τοῦ λαοῦ μας. Ἐπίσης, γιά νά ἀποδειχθεῖ αὐτό πού πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἡ πραγματική ἐπιθυμία τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: ἡ ὑπερκομματική ἑνότητα καί συσπείρωση τοῦ πατριωτικοῦ δημοκρατικοῦ χώρου καί τῶν Ἑλλήνων. Μέ τήν ὑπογραφή σου ἐπίσης γίνεσαι ἐν δυνάμει μέλος τῆς προσπάθειας σύστασης τῶν τοπικῶν ἐθνικῶν συμβουλίων καί τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου. Ἡ ὑπογραφή σου δέν συνεπάγεται  καμία ὑποχρέωση.

Τηλέφωνα πικοινωνίας

Ἰωάννης Ἀσσιόγλου   6947252433, Βάϊος Μπλιούμης  6974456328,

Παναγιώτης Τσουρίδης  6932223393, Γεώργιος Παῦλος 6907730025.

Γιά περισσότερες πληροφορίες πού ἀφορούν τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ  καί τήν ἀκομάτιστη, προσωποκεντρική καί συνοδική πολιτειολογία πού προτείνει, δές ἐπίσης ἐδῶ (https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/)

Ἐπισυνάπτεται κενὴ ἔντυπη σελίδα συλλογῆς ὑπογραφῶν.

Ὑπερκομματικό Ἐθνικό Συμβούλιο καί  Ἑνιαίο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο

Ἔχω μελετήσει προσεκτικά καί συμφωνῶ μέ τήν πρόταση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ πού ἀφορᾶ τό Ὑπερκομματικό Ἐθνικό Συμβούλιο καί τό  Ἑνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, ὅπως περιγράφεται στό παραπάνω κείμενο. Ἐδῶ info@diktyoellinismou.gr στέλνουμε σέ μορφή pdf  τίς σελίδες μέ τούς ὑπογράφοντες ἀφοῦ τίς φωτοτυπήσουμε ἤ τίς φωτογραφίσουμε.

α/α Ἐπώνυμο-ὄνομα Πόλη κατοικίας e-mail Τηλέφωνο ρ. Δελ. Ταυτ. Ὑπογραφή

_____

Συλλογή ὑπογραφῶν

Ανακοινώσεις

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κέρκυρα Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν ΚέρκυραΚυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Στόν Ι. Ν.. Παναγίας Λαμποβίτισσας τοῦ χωριοῦ Ἄφρα Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί...

Μπαγκντί: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2022, 10:15 μ.μ.

Ὁ Μπαγκντί εἶπε: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Ίωάννινα. Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά ΊωάννιναΠέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ξενοδοχείο Φιλοκαλία, Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά 39, Ιωάννινα Τηλεφωνο...

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Ξενοδοχεῖο Habitant, Σπάρτης & Ἁγ. Γεωργίου,  κεντρικό πάρκο  Κιλκίς...

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ.

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους τούς...

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά Τρίτη,  27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. Καφετερία The passenger, Μ. Ἀλεξάνδρου 33 δίπλα στήν Νομαρχία. Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Γρεβενά, Λέοντος Σοφοῦ 1, 2ος ὄροφος Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί τά μέλη τοῦ...

Ζωντανή μετάδοση μέ τόν Sucharit Bhakd, Reiner Fuellmich πάρκο Ἑλευθερίας Ἀθήνα 24-9-2022 καί ζωντανή μετάδοση κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας

 Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022  Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ταξιδεύει στήν Ἀθήνα μέ τούς Ὑγειονομικούς γιά νά τιμήσουν τόν Sucharit Bhakd, καί Reiner...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη. Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θεατράκι πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἀστέρα, Καμβουνίων καί...

Πολιτειολογία

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠΕΕΣ

Ἱδρυτική Διακήρυξη τοῦ ΥΠ.Ε.ΕΣὙπερκομματικό Παγκόσμιο Ἑλληνικό Ἐθνικό Συμβούλιο.(Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας)«Ὅλοι γιά ἕναν καί...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΕΣ

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων  (ΥΠ.Ε.Ε.Σ)   Δελτίο τύπου γιά τήν συνάντηση τῆς Λάρισσας στίς 27 Μαρτίου 2022...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Ε.Ε.Σ.

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων  (ΥΠ.Ε.Ε.Σ)   Δελτίο τύπου γιά τήν συνάντηση τῆς Λάρισσας στίς 27 Μαρτίου 2022...

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κέρκυρα Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν ΚέρκυραΚυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Στόν Ι. Ν.. Παναγίας Λαμποβίτισσας τοῦ χωριοῦ Ἄφρα Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί...

Μπαγκντί: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου 2022, 10:15 μ.μ.

Ὁ Μπαγκντί εἶπε: Ἕλληνες ἐνωθεῖτε, γιά νά σωθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα. Ποιό εἶναι τό πνεῦμα συναίνεσης τῶν Ἑλλήνων; Ἡ εὐθύνη ὅλων μας. Κυριακή, 2 Ὀκτωβρίου...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Ίωάννινα. Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά ΊωάννιναΠέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Ξενοδοχείο Φιλοκαλία, Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηματά 39, Ιωάννινα Τηλεφωνο...

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στό Κιλκίς Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Ξενοδοχεῖο Habitant, Σπάρτης & Ἁγ. Γεωργίου,  κεντρικό πάρκο  Κιλκίς...

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ.

2η Συνάντηση στήν Κοζάνη. Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 8:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους τούς...

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά, Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στή Καστοριά Τρίτη,  27 Σεπτεμβρίου 2022, 3:00 μ.μ. Καφετερία The passenger, Μ. Ἀλεξάνδρου 33 δίπλα στήν Νομαρχία. Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά. Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στά Γρεβενά Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Γρεβενά, Λέοντος Σοφοῦ 1, 2ος ὄροφος Καλοῦμε ὅλους τούς φίλους καί τά μέλη τοῦ...

Ζωντανή μετάδοση μέ τόν Sucharit Bhakd, Reiner Fuellmich πάρκο Ἑλευθερίας Ἀθήνα 24-9-2022 καί ζωντανή μετάδοση κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας

 Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022  Τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ ταξιδεύει στήν Ἀθήνα μέ τούς Ὑγειονομικούς γιά νά τιμήσουν τόν Sucharit Bhakd, καί Reiner...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη. Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Κοζάνη Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. Στήν καφετέρια τοῦ ξενοδοχείου Ἀλιάκμων στό κέντρο τῆς Κοζάνης Καλοῦμε ὅλους...

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ.

Κρίσιμη Συνάντηση στήν Θεσσαλονίκη. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, 7:00 μ.μ. Θεατράκι πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἀστέρα, Καμβουνίων καί...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα