ΕΘΝΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Αυγ 17, 2022 | Θέματα, Πολιτειολογία

Πρόταση γιά  Ἐνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, γιά νά σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα

νοικτή πιστολή στούς πανταχο λληνες καί λληνίδες μέ στόχο τόν σχηματισμό περκομματικο νιαίου θνικο Ψηφοδελτίου καί τήν Ατοκυβέρνηση τν λλήνων.

Ἐάν συμφωνεῖς μέ τά ἀκόλουθα,

Ὑπογράψτε ἐδῶ

(https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/)

Τό Δίκτυο λληνισμο προτείνει σέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα καί στήν Ὁμογένεια, καί σέ ὅλες τίς πατριωτικές πολιτικές δυνάμεις καί συλλογικότητες πού νοιάζονται για τήν Ἑλλάδα, να συνέλθουν ἀπό κοινοῦ σέ ὑπερκομματική, πολιτική, ἐθνική ἑνότητα. Ἄμεσος καί ἐπείγων στόχος τῆς ἐνέργειας αὐτῆς εἶναι ὁ σχηματισμός ἑνός Ὑπερκομματικοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων (ΥΠ.Ε.Ε.Σ) καί ἀντιστοίχως ἑνός ἑνιαίου Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου. Απώτερος στόχος εἶναι οἱ Ἕλληνες ἐπιτέλους νά αὐτοκυβερνηθοῦν. Βεβαίως, τό Δίκτυο λληνισμο ἔχει δημιουργήσει -μεταξύ ἄλλων μή πολιτικών φορέων- καί τόν ἀμεσοδημοκρατικό καί μή ἀρχηγικό πολιτικό φορέα «ΑΛΗΘΕΙΑ» προκειμένου αὐτός, ἀφενός νά ἀποτελέσει παράδειγμα ἀμεσοδημοκρατικῆς πολιτικῆς πράξης, ἀφετέρου -μαζί μέ ἄλλα κόμματα, κινήματα καί πολιτικούς φορείς πού συμφωνοῦν μέ ὅσα ἀκολουθοῦν- νά στηρίξει τό προτεινόμενο ὑπερκομματικό ἐνιαῖο ἐθνικό ψηφοδέλτιο.

Ὅλα τά μεμονωμένα κόμματα (χριστιανικά, πατριωτικά, ἐθνικά ἤ ἄλλα), μικρά ἤ μεγάλα, πού ἀπευθύνονται στόν ἑλληνικό λαό ὡς σωτῆρες, μένοντας ὅμως κατά βάση κλειστά καί «ἀλάθητα» ἀρχηγικά σχήματα, δημιουργοῦν ἕνα φαιδρό σκηνικό πολυδιάσπασης, τό ὀποῖο ἐκ τῶν πραγμάτων, ὄχι μόνον δέν άποτελεῖ ἀπειλή, άλλά μάλλον ἐξυπηρετεῖ τό ὑπάρχον σάπιο, κομματοκεντρικό πολιτικό σύστημα ἐξουσίας. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ πολυδιάσπαση αὐτή ἀπογοητεύει καί ὅλους ἐκείνους τούς πολίτες πού ἐπιθυμοῦν νά ἀντιδράσουν, ἀλλά πελαγώνουν, δέν ξέρουν τί νά ψηφίσουν, καί τελικά ἀποκαρδιώνονται μήν βλέποντας φῶς στήν ἄκρη τοῦ τοῦνελ.

Τά ἀρχηγικά κόμματα, ἐντός καί ἐκτός βουλῆς, (χριστιανικά, ἐθνικά, πατριωτικά, δεξιά, ἀριστερά κλπ), χθές καί σήμερα, προκαλοῦν ἄτυπο ἐθνικό διχασμό, διαλύουν τήν Ἑλλάδα, δολοφονοῦν τήν πραγματική Δημοκρατία, ἀκόμα και ἐάν κάποια ἀπό αὐτά ξεκινοῡν μέ ἁγνές προθέσεις. Εἶναι ἀνίσχυρα νά βοηθήσουν τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες, καί ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ὑποβοηθοῦν τά ξένα και ἐγχώρια θεσμικά καί ἐξωθεσμικά κέντρα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Διασποῦν, καί ἐπομένως ἀπενεργοποιοῦν, τό πατριωτικό μέτωπο ἀντίστασης, πού εἰδάλως θά εἶχε τήν δύναμη νά συσπειρώσει τόν ἑλληνικό λαό καί νά ἀνατρέψει τήν κατάσταση.

Γιά αὐτό προτείνουμε, ἐδῶ καί τώρα: Ἐθνικό Συμβούλιο καί Ἐνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο γιά νά σωθεῖ ἡ Ἐλλάδα, ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία καί ὁ Ἑλληνικός Λαός. Γιά αὐτό, ἐδῶ καί τώρα, προτείνουμε λληνο-Ρωμέικη, Κοινοτική καί Συνοδική, Δημοκρατική Πολιτεία, πού δέν βασίζεται σέ παρατάξεις καί κόμματα, ἀλλά σε πρόσωπα-πολίτες (γιά λεπτομέρειες δές https://www.diktyoellinismou.gr/epanidrysi-ellinikis-dimokratias/). Στήν Δημοκρατική αὐτή Πολιτεία  ἡ ἐξουσία ἀνήκει σέ ὅλους τούς πολῖτες καί ἐκφράζεται πολιτειακά και πολιτικά μέσω τῶν ἀντιπροσώπων τῶν τοπικν Ἐθνικῶν Συμβουλίων διά τῆς Γερουσίας ἤ τῆς Συγκλήτου, τά ὁποῖα ταυτίζονται μέ τό Κεντρικό  θνικό Συμβούλιο.

Ὁ μηχανισμός μέ τόν ὁποῖο προτείνουμε νά σχηματιστεῖ τό ὑπερκομματικό ἐνιαῖο ἐθνικό ψηφοδέλτιο εἶναι ὁ ἐξῆς: Κάθε κλογική περιφέρεια δημιουργεῖ τό δικό της τοπικό θνικό συμβούλιο μέ συμμετέχοντες πρόσωπα πού θά προκύψουν ἀπό μεμονωμένες πρωτοβουλίες πολιτῶν τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί μέ τήν συνδρομή τῶν συνεργαζόμενων κομμάτων ἤ πολιτικῶν φορέων, ἀρκεῖ νά ἐννοήσουν ὅτι δέν θά δροῦν πλέον μόνον ὡς μέλη κομμάτων, ἀλλά πρωτίστως ὡς πρόσωπα πού ἐκπροσωποῦν τόν τόπο τους καί ὄχι τό κόμμα τους. Στή συνέχεια, τά τοπικά ἐθνικά συμβούλια τῆς κάθε ἐκλογικῆς περιφέρειας θά ἀναδείξουν τούς ὑποψηφίους πού θά συμμετέχουν στό ἐθνικό ψηφοδέλτιο, ὡς τούς ἀρίστους τῆς ἀντίστοιχης περιφέρειας.

Στά τοπικά ἐθνικά συμβούλια θά μποροῦν νά συμμετέχουν ἰσότιμα καί  ὁμογεννείς πού διαθέτουν ἐκλογικά δικαιώματα στήν συγκεκριμένη περιφέρεια. Ἄριστος εἶναι κατ’ἐξοχήν, ὁ νιδιοτελής πού ἀντιλαμβάνεται τόν ἡγέτη ὡς ὑπηρέτη τοῦ λαοῦ. Τά κόμματα καί τά μέλη τους πού θά συμμετάσχουν στό ἐθνικό ψηφοδέλτιο ὀφείλουν νά ἀποδεχθοῦν τούς ὅρους τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου καί τούς κανόνες τοῦ Ὑπερκομματικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου (βλέπε π.χ. ἐδῶ: https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/). Συνοψίζοντας:

1) Ὅλοι ἴσοι, μεταξύ ἴσων.  2) Οὐδείς αὐτοπροτείνεται. 3) Οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται ὁμόφωνα μέ συζήτηση διάλογο καί συναίνεση.  4) Ἐκ περιτροπῆς συμμετοχή στά ὄργανα διοίκησης καί ἐλέγχου.  5) Διαφάνεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί κοινωνικός ἔλεγχος.  6) Ἀνακλητότητα ἐκπροσώπων.  7) Τοπικότητα. 8) Ο πολτες δέν διασπνται σέ κλειστές κομματικές καί δεολογικές παρατάξεις, λλά λειτουργον ς πρόσωπα πού νοιάζονται πρωτίστως τήν πόλη τους καί τήν πατρίδα τους καί χι τήν δεολογική κομματική τους παράταξη.   9) Κυριαρχεῖ ἡ ποιότητα, ἡ ἀνιδιοτέλεια καί ὄχι ἡ προσωπολατρεία καί ἡ κομματοκρατία πού ἀμφότερα ὁδηγοῦν στήν ξενοκρατία καί στήν ὑποτέλεια. 10) Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου πρέπει νά εἶναι πρόσωπο πανελλήνιας ἀποδοχῆς, μέ Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο Χριστιανικό ἦθος, πού ἀποδέχεται τίς ἀνωτέρω βασικές ἀρχές, πιστεύει καί σέβεται τό Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδας.  11) Τά χρήματα πού θά προκύψουν κατά τήν εἴσοδο στήν Βουλή τῶν ἐπί μέρους κομμάτων καί λοιπῶν συνεργαζόμενων μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου δέν θά αποδοθοῦν στά συμμετέχοντα κόμματα, ἀλλά θά κατατεθοῦν σέ ἕνα θνικό ταμεο γιά τήν στήριξη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, το ὁποῖο θα διαχειρίζεται τό ΥΠΕΕΣ. 12) Ὁμοίως, μέρος τοῦ μισθοῦ τῶν βουλευτῶν τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου θά κατατίθεται στό ἐθνικό αὐτό ταμεῖο.  13) Οἱ βουλευτές τοῦ Ἐθνικοῦ Ψηφοδελτίου ὑποχρεοῦνται νά ὑλοποιοῦν τήν πολιτική στρατηγική τοῦ ΥΠΕΕΣ, νά δεχθοῦν τήν ἀνακλητότητά τους καί νά λογοδοτοῦν στά τοπικά ἐθνικά συμβούλια πού τούς πρότειναν.  14) Στόχος ὅσων συμμετέχουν στό ἐθνικό ψηφοδέλτιο εἶναι ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ὄχι τό στενό συντεχνιακό κομματικό ὄφελος. 15) Τά μέλη τοῦ Ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου πού θά συμμετάσχουν ὡς ὑποψήφιοι ὑποχρεοῦνται νά θέτουν στή διάθεση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν τό πόθεν ἔσχες πρίν καί μετά τήν εἴσοδό τους στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων.

Ἕλληνα καί Ἑλληνίδα θυμήσου: Μικρασιατική Καταστροφή, κάψιμο τῆς Σμύρνης. Ἐμφύλιος, ἀδελφοκτόνος πόλεμος. Μέσα σέ ἕναν αἰῶνα, πλήρης κατάρρευση καί ἐγκληματικός ἀφανισμός τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνισμοῦ σέ Ἀνατολή καί Δύση, Βορρᾶ καί Νότο. Σήμερα δέ πλήρης ἰσλαμοποίηση τῆς ὑπάρχουσας Ἑλλάδας. Ὅλα αὐτά δέ, ἐξαιτίας τῆς ἀρχηγικῆς καί ἀδελφοκτόνου κομματοκρατίας πού διαλύει κάθε Ἐθνική Στρατηγική, πού ὑποθάλπει την πολυπόθητη Ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων.

2010-2022. Δώδεκα χρόνια διαρκοῦς κομματικῆς δολοφονίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων: τραπεζικές φούσκες καί ἐπαίσχυντο δημόσιο χρέος. Παράλογα Μνημόνια, Ἐκποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Δημόσιας καί Ἰδιωτικῆς περιουσίας. Ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδος. Ἕνα ἑκατομμύριο μορφωμένα ἑλληνόπουλα πρόσφυγες στήν Δύση καί ἀλλοῦ. Προδοτική συμφωνία ἀναγνώρισης ψευδεπίγραφου «μακεδονικοῦ» ἔθνους καί «μακεδονικῆς» γλώσσας μέ ταυτόχρονη παράδοση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στούς σλάβους τῶν Σκοπίων. Ἐπίσημη παράδοση τῆς Μακεδονίας, τοῦ Αἰγαίου, τῆς Κύπρου ἀλλά καί ὅλης τῆς Ἑλλάδας σέ ξένα συμφέροντα καί ἐποίκους. Ἰατρική δικτατορία μέ ἀπαράδεκτη, ἀντιεπιστημονική, πολιτική ἐκμετάλλευση τῆς κατασκευασμένης πανδημίας καί τήν ὑποχρεωτικότητα πειραματικῶν ἐνέσεων ἀπό τά νήπια μέχρι τούς γέροντες, πολιτικές πού δίχασαν καί πάλι τόν ἑλληνικό λαό, ἀλλά καί ὅλη τήν ὑφήλιο.

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες: σέ λίγο καιρό ἐμεῖς καί τά παιδιά μας, ὅσοι τελικά ἀπομείνουμε, θά ὑπάρχουμε σέ μιά Ἑλλάδα πού θα εἶναι χρος καί ὄχι χώρα λληνική, καί πατρίδα λληνική. Ὡς πολίτες θά εἴμαστε ἀνελεύθεροι, χωρίς καμία οὐσιαστική δυνατότητα νά καθορίζουμε τήν πορεία καί τό μέλλον μας. Ἀλλά καί ὅ,τι ὄμορφο ἔχουμε ἀνά τούς αἰῶνες δημιουργήσει ὡς ἔθνος, ὅλα γιά ὅσα πολέμησαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους οἱ πρόγονοί μας -Γλῶσσα, Πολιτισμός, Τέχνη, Οἰκονομία, Ἐκκλησία, Ὀρθόδοξη Πίστη- δέν θά ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα, ὅπως τά θεωρούσαμε δεδομένα.

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες: ἀς μήν αὐτοκτονήσουμε! Ἀς ἀντιδράσουμε στό ἔγκλημα τῆς Νέας Τάξης πού δολοφονεῖ τήν Ἑλλάδα, τό Ἑλληνικό Ἔθνος, τήν Ἑλληνική Δημοκρατία. Ἡ ἱστορία, μᾶς καλεῖ ὅλους καί ὅλες νά ἀντισταθοῦμε δ καί τώρα !

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες: ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί πού νοιαζόμαστε τήν πατρίδα μας, τόν λαό της, τόν πολιτισμό της, τήν Δημοκρατία καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση μας, ἀπευθύνουμε ὕστατη κραυγή ἀγωνίας καί ἀντίστασης.

Γιά αὐτό το λόγο, προτείνουμε, ὅλα τά κόμματα πού πραγματικά νοιάζονται τήν Ἑλλάδα, νά ἑνωθοῦν μέσῳ τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ. σέ ἕνα Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, ὥστε ἀκολούθως νά ἑνώσουν τόν ἑλληνικό λαό καί νά ἐλευθερώσουν τήν Ἑλλάδα, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή, πρίν νά εἶναι ἀργά γιά ὅλους.

Ἐάν συμφωνεῖς μέ τά ἀνωτέρω, καί θέλεις νά στηρίξεις τό ἑθνικό ψηφοδέλτιο, ἀνεξάρτητα σέ ποιό κόμμα πολιτικό φορέα, τυχόν ἀνήκεις ἤ ποιό κόμμα ψηφίζεις, ὑπόγραψε καί γίνου μέλος τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ. (https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/).

τσι θά συμβάλεις στήν σωτηρία τς λλάδος καί τν λλήνων.

Διευκρινίζουμε ὅτι μέ τήν ὑπογραφή σου δηλώνεις ἁπλά τήν συμφωνία σου μέ τά παραπάνω. Ἡ ὑπογραφή σου ΔΕΝ σημαίνει ὅτι γίνεσαι μέλος τοῦ Δικτύου Ἐλληνισμοῦ, κάποιου κόμματος ἤ πολιτικῆς κίνησης. Τά στοιχεῖα σου θά χρησιμοποιηθοῦν μόνον γιά τήν ἀνάγκη νά δημιουργηθεῖ μία ἑλληνική ἱσχυρή πολιτική καί εἰρηνική  δύναμη ἀπό τήν βάση τοῦ λαοῦ μας. Ἐπίσης, γιά νά ἀποδειχθεῖ αὐτό πού πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἡ πραγματική ἐπιθυμία τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: ἡ ὑπερκομματική ἑνότητα καί συσπείρωση τοῦ πατριωτικοῦ δημοκρατικοῦ χώρου καί τῶν Ἑλλήνων. Μέ τήν ὑπογραφή σου ἐπίσης γίνεσαι ἐν δυνάμει μέλος τῆς προσπάθειας σύστασης τῶν τοπικῶν ἐθνικῶν συμβουλίων καί τοῦ ἐθνικοῦ ψηφοδελτίου. Ἡ ὑπογραφή σου δέν συνεπάγεται  καμία ὑποχρέωση.

Τηλέφωνα πικοινωνίας

Ἰωάννης Ἀσσιόγλου   6947252433, Βάϊος Μπλιούμης  6974456328, Γεώργιος Παῦλος 6907730025.

Γιά περισσότερες πληροφορίες πού ἀφορούν τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ  καί τήν ἀκομάτιστη, προσωποκεντρική καί συνοδική πολιτειολογία πού προτείνει, δές ἐπίσης ἐδῶ (https://www.diktyoellinismou.gr/ypes/)

Ἐπισυνάπτεται κενὴ ἔντυπη σελίδα συλλογῆς ὑπογραφῶν.

Ὑπερκομματικό Ἐθνικό Συμβούλιο καί  Ἑνιαίο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο

Ἔχω μελετήσει προσεκτικά καί συμφωνῶ μέ τήν πρόταση τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ πού ἀφορᾶ τό Ὑπερκομματικό Ἐθνικό Συμβούλιο καί τό  Ἑνιαῖο Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο, ὅπως περιγράφεται στό παραπάνω κείμενο. Ἐδῶ info@diktyoellinismou.gr στέλνουμε σέ μορφή pdf  τίς σελίδες μέ τούς ὑπογράφοντες ἀφοῦ τίς φωτοτυπήσουμε ἤ τίς φωτογραφίσουμε.

α/α Ἐπώνυμο-ὄνομα Πόλη κατοικίας e-mail Τηλέφωνο ρ. Δελ. Ταυτ. Ὑπογραφή

_____

Συλλογή ὑπογραφῶν

Κατεβάστε το κείμενο

Ανακοινώσεις

14 Comments

 1. MARIA TRACHANA

  Χριστός Ανέστη!
  Καλή επιτυχία στους ιερούς στόχους σας!

  Reply
 2. Θεοφανώ

  Δε βλέπω να αναφέρετε τίποτα για τις εκτρώσεις, που είναι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να λυθεί στην Ελλάδα ειδικά από ένα Ορθόδοξο Κόμμα. Αν αναφέρετε και μου διέφυγε, γιατί το διάβασα πολυ γρήγορα, ζητώ συγγνώμη.

  Reply
  • ΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

   ??? το πρώτο ζήτημα που πρέπει να λυθεί στην Ελλάδα είναι οι εκτρώσεις???? ΟΛΑ τ αλλα έρχονται δευτερεύοντα!!!??? ΤΙ ΑΚΟΥΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ

   Reply
   • Ευαγγελία Μαρία Λεονάρδου

    ΝΑΙ , ΟΛΑ τα άλλα είναι πολύ μικρότερης σημασίας από΄ τους εκατοντάδες χιλιάδες φόνους αγέννητων παιδιών που διαπράττονται κάθε χρόνο στη χώρα μας με τις ευλογίες του νόμου. Κόμμα το οποίο δεν έχει ως πρώτο μέλημά του την κατάργηση των φόνων, δε θεωρείται ούτε Ορθόδοξο, ούτε Χριστιανικό, ούτε καν πατριωτικό. Πρόκειται για Γενοκτονία. Ο αριθμός των δολοφονημένων παιδιών στη χώρα μας έως σήμερα ξεπερνάει το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το πρόβλημά μας είναι μήπως ισλαμοποιηθεί ποιο; Το “Ορθόδοξο” κράτος μας; Αφού δεν είμαστε καν Χριστιανοί τη στιγμή που είμαστε δολοφόνοι. Δολοφόνοι φρικώδους μεγέθους. Φοβόμαστε μη μπουν οι Τούρκοι και μας κάνουν τί; Μας σκοτώσουν; Αφού σφάζουμε μόνοι μας τα παιδιά μας. Μ¨όνοι μας δολοφονούμε το Γένος μας κάθε ώρα που περνά μέσα σε Νοσοκομεία Σφαγεία υπό τις ευλογίες των ¨”Ορθοδόξων” Αρχιεπισκόπων που πάνε και ορκίζουν τους δολοφόνους πάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, γιατί όποια Κυβέρνηση βγαίνει και δεν καταργεί αυτομάτως το νόμο αυτό, διαπράττει Έγκλημα κατά του Ελληνικού Έθνους. Ο εχθρός δεν έρχεται απ’έξω, ο εχθρός είναι μέσα. Ο εχθρός της χώρας μας είμαστε εμείς. Χείμαρρος το αίμα των διαμελισμένων κορμιών τους πέφτει πάνω στα κεφάλια μας , κι εμείς η περήφανη γενιά των Ελλήνων κολυμπάμε βουτηγμένοι σ’αυτό το αίμα με τσιγάρο στο χέρι, χορεύοντας ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλι.

    Reply
    • Ανώνυμος

     Η έκτρωση σαφώς αποτελεί φόνο αλλά είναι ένα ιδιαιτέρως λεπτό και ευαίσθητο θέμα.Δεν μπορεί να θεσπιστεί νόμος κατά των εκτρώσεων γιατί δεν μπορείς να επιβάλεις σε κάποιον τι θα κάνει στο σώμα του.Αντ’αυτού εάν μας ενδιέφερε ως κράτος να μην γίνονται τζάμπα φόνοι ανθρώπων θα μπορούσαμε να είχαμε υιοθετήσει ένα ανάλογο πρόγραμμα όπως έχει η Γαλλία πάνω από 20 χρόνια το οποίο παρέχει δωρεάν αντισύλληψη σε γυναίκες 18-35.Επίσης θα μπορούσε να υπήρχαν γραφεία όπου θα μπορούσαν να απευθυνθούν γυναίκες με χαμηλό εισόδημα στις οποίες θα προσφερόταν οικονομική βοήθεια,διασύνδεση με αγορά εργασία κ.α.¨Όλα αυτά εάν μας ενδιέφερε πραγματικά αυτό το ζήτημα και όχι απλά να ηθικολογούμε.

     Reply
   • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ. ΡΗΓΑΣ

    Εκπλήττεσαι που κάποιος αναφέρεται στο ΜΕΓΑ έγκλημα των εκτρώσεων (δίνοντας του προτεραιότητα), και τολμάς να επικαλείσαι και τον ΘΕΟ. Έχεις ανοίξει ποτέ στην ζωή σου την Αγ. Γραφή και τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας μας ; Πιστεύεις τουλάχιστον ό,τι ο Ιησούς Χριστός είναι Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ; Έχεις εικόνα του φρικτού διαμελισμού που υφίστανται κάθε χρόνο , τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια που δολοφονούνται αγρίως , μέσα στην μήτρα της μητέρας τους ; Πρόκειται για εκατομμύρια Ελληνόπουλα που χάθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 , όταν ο καταραμένος και σκατόψυχος Ανδρέας , νομιμοποίησε αυτό το έγκλημα. Και όλα τα μετέπειτα καθάρματα δεν τόλμησαν να το αγγίξουν.

    Reply
 3. BlueLef

  Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, η Ελλάδα σβήνει, ήρθε η ώρα της κρίσης! Πρέπει να ενωθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σε αυτό το πατριωτικό μέτωπο για να νικήσουμε, γιατί υπάρχει πολυκερματισμούς αυτού του χώρου που δεν θα οδηγήσει πουθενά.

  Reply
 4. Μάριος

  Δυστυχώς έχετε διχάσει τον κόσμο. Λίγοι στο ένα, λίγοι στο άλλο, δε θα βγει κανένα πατριωτικό κόμμα

  Reply
  • BlueLef

   Ακριβώς γι’ αυτό η Πατριωτική Ενότητα καλεί εδώ και 1 χρόνο σε συνεργασία όλων των πατριωτικών κομμάτων!
   Ακριβώς επειδ΄ή υπάρχει διάσπαση πρέπει να ενωθούνε όλες οι πατριωτικές κινήσεις!
   Αν παρακολουθούσες την προσπάθεια θα το είχες αντιληφθεί.

   Reply
 5. Maria Panagiotaki

  Η Ορθόδοξη Ελλάδα αντιπροσωπεύει την Αρχαία Ελλάδα και τον Ελληνικό Αθάνατο Πολιτισμό!

  Reply
 6. Δημήτρης Αθανασίου

  Είμαστε μαζί σας συνεχίστε τον αγώνα σας.

  Reply
  • Ανώνυμος

   Είμαστε μαζί σας και υπάρχουν πιστεύω πολλοί αλλά θέλει να βγείτε μπροστά να σας μάθει ο κόσμος γιατί μόνο με υπογραφές δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε βάλει και άλλες φορές υπογραφές εδώ θέλει τρόπο.

   Reply
  • Ουσαντζοπουλος Νικόλαος

   Καλή δύναμη φροντιστε να γίνετε γνωστοί άμεσα

   Reply
   • Χαράλαμπος

    Χριστός Ανέστη Καλή δύναμη σε όλους τους Έλληνες και καλή λευτεριά

    Reply

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τελευταία Άρθρα