ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Ε.Ε.Σ.

Αυγ 17, 2022 | Θέματα, Πολιτειολογία

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων  (ΥΠ.Ε.Ε.Σ)

 

Δελτίο τύπου γιά τήν συνάντηση τῆς Λάρισσας στίς 27 Μαρτίου 2022

 

Τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ δίδει νέο πολιτικό παράδειγμα καί στοχεύει στήν πολιτική ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων γιά τήν   αὐτοκυβέρνηση τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό ἄξιους ἀνιδιοτελεῖς καί ἐνάρετους Ἕ λληνες καί Ἑλληνίδες. Στοχεύει δέ στήν ἐπανίδρυση τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί στήν ἀνάδειξη τῆς Ἑλλάδας, τώρα στίς ἀρχές τοῦ 21ου αἰῶνα,  σέ παγκόσμιο παράδειγμα ἄμεσης καί ἀληθοῦς Δημοκρατίας. Τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ ἐπείγεται νά ἀναδείξει ἄξιους κυβερνῆτες καί πολιτικούς ἄνδρες πού ἀντί νά ἐξουσιάζουν καί νά θυσιάζουν τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕ λληνες στήν Νέα Τάξη θά ὑπηρετοῦν θυσιαστικά τόν Ἑλληνικό λαό, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό του.

 

Διότι ὅλα ὅσα ἀκολουθοῦν  δείχνουν σαφῶς πώς ἤ παίρνει στά χέρια του ὁ Ἑλληνικό λαός τήν κυβέρνηση τῆς χώρας σήμερα, ἡ αὔριο ἴσως δέν θά ὑπάρχει Ἑλλάδα Ἑλληνική  καί Ἑλληνικός Λαός σέ αὐτήν.  Οἱ Ἕ λληνες πού νοιάζονται τόν ἑλληνικό λαό, τήν Ἑλλάδα καί τόν πολιτισμό της, ἀπαιτοῦν ἄμεσα νά ὑπάρξει πολιτική ἑνότητα ὅλων τῶν πολιτικῶν πατριωτικῶν κοινωνικῶν καί πνευματικῶν δυνάμεων τῆς πατρίδας μας. Γιά αὐτό τό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ, ἡ Πρωτοβουλία Ἀφύπνισης Κέρκυρας, ἡ Κορινθιακή Πολιτεία ὁ πολιτικός φορέας ΑΛΗΘΕΙΑ καί ἄλλοι κοινωνικοί καί πολιτικοί φορεῖς σχεδίασαν καί ἵδρυσαν τό Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἑλληνικό Συμβούλιο  (ΥΠΕΕΣ) καί τό παρουσίασαν δημόσια στίς  27 Μαρτίου 2022 στήν Λάρισσα Θεσσαλίας.

 

Ἕ λληνες καί Ἑλληνίδες ζοῦμε στιγμές ἔναρξης ἱστορικῶν κρίσεων σέ ὅλο τόν πλανήτη. Ἤ δη ἔχουν ἀρχίσει νά ἠχοῦν τραγικά οἱ σειρῆνες τοῦ πρό τῶν θυρῶν Γ´ παγκόσμιου πολέμου. Τά δολοφονικά γενετικά  ἐμβόλια ἔχουν ἤδη ἀρχίσει νά σκοτώνουν γέρους νέους παιδιά στήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλη τήν γῆ.  Ὅ ταν φανερωθεῖ ἡ ἀλήθεια οἱ ἔνοχοι δέν θά μποροῦν νά κρυφτοῦν. Ἐπείγει νά ἐπαναλειτουργήσει ἡ Δικαιοσύνη, ἡ ὁποία μέχρι σήμερα ἔχει νικηθεῖ καί ἔχει ὑποταχθεῖ στήν Νεα Τάξη. Ἐπείγει  νά τιμωρηθοῦν οἱ ἔνοχοι τῆς πολυεπίπεδης  γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων πού ξεκινᾶ μέ τά Μνημόνια τό 2010 καί κορυφώνεται τό 2021 μέ τήν ἰατρική τρομοκρατία καί δικτατορία. Ἐπείγει ὁ Ἑλληνικός λαός νά ἑνωθεῖ καί νά παραμείνει  ἑνωμένος καί νά δράσει ἄμεσα γιά νά μήν διαλυθεῖ ἡ Ἑλλάδα. Ἐπείγει ἡ Ἑλλάδα νά δώσει διεθνῶς τό παράδειγμα ἀντίστασης γιά τήν ἀνθρωπιά καί τήν ἐλευθερία ἀντίθετα ἀπό τόν ναζιστικό μετανθρωπισμό καί ἀπανθρωπισμό τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης πραγμάτων. Διότι ἄν δέν ἀντισταθοῦν τά ἱστορικά τοὐλάχιστον ἔθνη, τότε σέ ὅλο τόν πλανήτη θά κυριαρχήσει τό νεοναζιστικό σχέδιο τῆς Νέας Τάξης μέ στόχο τήν καταστροφή τῆς δημοκρατίας τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἐλεύθερο, αὐτεξούσιο καί προσωπικό ὄν. Ἡ ἐπανεκκίνηση τοῦ Κλάους Σβάμπ καί ὅλων τῶν νεοναζιστῶν νεοταξιτῶν ἐπιχειρεῖ τήν καταστροφή τοῦ πλανήτη μέ τήν πολτοποίηση τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν, τόν μεταανθρωπισμό, τήν τεχνητή νοημοσύνη, τήν διάλυση τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, τήν κατάργηση τῶν ἐθνικῶν νομισμάτων, τῶν ἐθνικῶν τραπεζῶν, ἀλλά καί τῶν ἐθνικῶν κρατῶν καί τῶν ἐθνικῶν πολιτισμῶν.

 

Νά γιατί ἡ ἵδρυσης τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ εἶναι μονόδρομος καί σωτηρία γιά τήν Ἑλλάδα καί τόν πολιτισμό της. Μετά τά ἐπαίσχυντα Μνημόνια καί τήν ἐκποίηση ὅλης τῆς Δημόσιας καί ἰδιωτικῆς περιουσίας τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Ἑλλήνων. Μετά τήν ὁδηγούμενη συνειδητά ἀπό τούς Ἕ λληνες πολιτικούς δημογραφική κατάρρευση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί τήν προδοτική συνθήκη τῶν Πρεσπῶν. Μετά τήν συνεχῆ ἀντικατάσταση  τῶν Ἑλλήνων ἀπό ἀλλοδαπούς καί τέλος τήν σκηνοθετημένη πανδημία καί τήν ὑγειονομική δικτατορία μέ τίς ἰατρικές ὑποχρεωτικότητες, φθάσαμε στήν σημερινή ντροπή νά πολεμοῦμε τόν ὀρθόδοξο λαό τῆς Ρωσίας ταυτιζόμενοι μέ τούς ναζιστές τῆς Οὐκρανίας. Ἐνῶ συγρόνως οἱ Οὐκρανοί ναζιστές τοῦ Ἀζόφ  μιλοῦν ἐπισήμως προσκεκλημένοι ἀπό τόν Ἕ λληνα πρωθυπουργό στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων προσβάλλοντας κάθε ἑλληνική ἱστορία γιά τόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας.  Δηλαδή μετά ἀπό σωρεία πολιτικῶν ἐγκλημάτων καί προδοσιῶν  φθάσαμε στήν πλήρη καί «κοινοβουλευτική»κατάρρευση τῆς Δημοκρατίας καί τήν κατάλυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος μαζί μέ τήν φτωχοποίηση τῶν Ἑλλήνων καί τήν καταστροφή τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.  Οἱ ὑγειονομικοί ὑπάλληλοι καί οἱ γιατροί ἀλλά καί ὅλοι οἱ             Ἕ λληνες πού ἀρνοῦνται νά ὑποταχθοῦν στήν ναζιστικοποίηση τῆς ἰατρικῆς ἀλλά καί ὅλης της ἑλληνικῆς πολιτείας τιμωροῦνται καί διώκονται μέ κάθε τρόπο. Ἀναστολές ἐργασίας, ὑγειονομικά διαβατήρια ὑποχρεωτικά φίμωτρα καί κάθε εἴδους ἀπαγορεύσεις καί ἐγκλεισμοί.

 

Τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ δημιουργήθηκε μέ σκοπό νά κυβερνοῦν τήν Ἑλλάδα Ἕ λληνες πού ἔχουν ἀρχοντιά λεβεντιά  Χριστό καί Ἑλλάδα στήν καρδιά τους καί δέν ἀνήκουν σέ σκοτεινές μυστικές Ἀντίχριστες καί ἀνθελληνικές ἑταιρεῖες καί σέ ξένα κέντρα ὑποταγῆς καί ὑποτέλειας.

 

Οἱ κάτωθι κανόνες λειτουργίας τοῦ  ΥΠ.Ε.Ε.Σ εἶναι αὐστηροί προκειμένου νά λειτουργήσει ἡ ἀληθινή Δημοκρατία.

 

Πολιτική φιλοσοφία τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ. εἶναι νά ἐκφράζει τόν διαχρονικό ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο συνοδικό καί προσωποκεντρικό πολιτικό πολιτισμό καί τρόπο. Ἀποτελεῖ τό ἀνώτατο πολιτικό ὄργανο τῶν Ἑλλήνων πού συμφωνοῦν μέ τίς βασικές ἱδρυτικές του ἀρχές πού συνοψίζονται ἀκολούθως

(Ι) ὅλοι εἶναι ἴσοι μεταξύ ἴσων,

(ΙΙ) ἐπιβάλλεται ἀπόλυτη διαφάνεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα,

(ΙΙΙ) οὐδείς αὐτοπροτείνεται γιά οἱαδήποτε πολιτική θέση,

(IV) τό Σῶμα τοῦ ΥΠΕΕΣ ἀναθέτει πολιτικές ἁρμοδιότητες σέ πρόσωπα πού κρίνονται ἀντικειμενικά κατάλληλα, βάσει τῶν προσόντων καί τοῦ ἤθους τους, γιά κάθε θέση,

(V) τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ συγκροτεῖται ἀπό τοπικά καί περιφερειακά Ἐθνικά Συμβούλια,

(VI) τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ δημιουργεῖ ἐπιστημονικές ἐπιτροπές καί σχεδιάζει τήν πολιτική στρατηγική σέ κάθε τομέα,

(VII) τό σῶμα τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ προτείνει τόν ἐθνικό κυβερνήτη (πρωθυπουργό) καί ἀσκεῖ ἐξωτερικό ἔλεγχο,

(VIII) ὁ πρωθυπουργός καί οἱ ὑπουργοί ὑλοποιοῦν τό πολιτικό σχέδιο τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ,

(IX) τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ διατηρεῖ ἕνα μέρος του ἐντός τῆς Βουλῆς καί τό ἄλλο ἐκτός λειτουργῶντας ὡς ἑνιαῖο καί ἑνωμένο πολιτικό σῶμα,

(Χ) ὅποιος ἐντός ἤ ἐκτός τῆς Βουλῆς ἀθετεῖ τόν ἐθνικό σκοπό διαγράφεται ἀπό τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ καί καταγγέλλεται στήν ἑλληνική κοινωνία, (ΧΙ) οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΥΠ.Ε.Ε.Σ λαμβάνονται μέ συζήτηση καί ἀποδοχή τῆς ἰσχυρῆς πλειοψηφικῆς ἄποψης,

(ΧΙΙ) μόνο σέ κρίσιμες καί ἐξαιρετικές καταστάσεις πού θά κρίνει τό σῶμα, μπορεῖ νά λάβει χώρα ἐσωτερική ψηφοφορία μέ ἀποδοχή τῆς πλειοψηφίας καί

(ΧΙΙΙ) τό ΥΠΕΕΣ ὡς δημοκρατικό ὄργανο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θ’ ἀναδεικνύει καί θά προτείνει  ἀπό τή βάση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας  τό πολιτικό προσωπικό τῆς χώρας καί θά τό ἐλέγχει ὡς ὁ ὀφθαλμός τοῦ λαοῦ ἀνακαλῶντας κάθε πρόσωπο πού δέν ὑπηρετεῖ τό ἐθνικό συμφέρον καί (XIV) τό ΥΠ.Ε.Ε.Σ θά ἐργαστεῖ γιά ν’ ἀναδείξει ὡς πρῶτο μεταμνημονιακό ἐθνικό κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδας πρόσωπο πού θά ἑνώσει τόν λαό καί τίς  πατριωτικές καί δημοκρατικές δυνάμεις, πού ἀποδέχονται τή νέα πολιτική φιλοσοφία πού προτείνει τό  ΥΠ.Ε.Ε.Σ.

_____

Κατεβάστε τό κείμενο

Ανακοινώσεις

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Τελευταία Άρθρα