Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Υγειονομικών 30 Δεκεμβρίου 2021 10:00 π.μ.

Δεκ 29, 2021 | Ανακοινώσεις

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Γιά νά λυθεῖ ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ πού ἁπλώνεται ραγδαῖα πάνω στήν γῆ,
oἱ ἄνθρωποι πρέπει νά στραφοῦμε ἀπό τό Ἐγώ στό Ἐμεῖς.
Ἀκόμη καί ὅσοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ κακοῦ μένουν στό ἐγώ

Ἔτσι ἔχουμε χιλιάδες ὁμάδες καί ὀμαδοῦλες, κόμματα καί κομμάτια
πού ἡ κάθε μιά καί τό κάθε ἕν ἀπαιτοῦν οἱ ἄλλοι νά ὑποταχθοῦν στήν δική των ὁμάδα.

Εἰναι λυπηρό νά ἔχουμε κομματιαστεῖ
σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους
σέ ἐμᾶς καί τούς ἄλλους
σέ δεξιούς καί ἀριστερούς
σέ ὀπαδούς ὁμάδων καί προσωπολάτρες

Γιά αὐτό Ἀπαιτεῖται ριζική ἀλλαγή σκέψης καί νοῦ

Αὐτή ἡ ἀλλαγή μπορεῖ νά συμβεῖ μόνο ἄν οἱ ἄνθρωποι πιστέψουν
πώς ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μόνος Ἀληθής Μεσσίας τοῦ κόσμου
Ὁ Μόνος Ἀληθινός Σωτῆρας καί Βασιλέας τοῦ κόσμου

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε πολύ μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό κάθε ἄλλο ἄνθρωπο.
Διότι γνωρίζουμε τήν ἀληθῆ πίστη καί μετέχουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς Παρουσίας δηλαδή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεανθρώπου στόν χῶρο καί στόν Χρόνο.

Ἡ Ἑλλάδα ἐνδεχομένως, θά ὁδηγηθεῖ σέ πολύ μεγάλη καταστροφή διότι οἱ Ἕλληνες ἀφήσαμε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ζοῦμε τήν πίστη τῆς ἐπιστήμης

Περιμένουμε σωτηρία ἀπό τά ἐμβόλια τίς μάσκες καί τούς λοιμωξιολόγους
Ἀφήσαμε καί ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν Χριστό Τόν Μόνο Ἀληθινό Ἰατρό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ἀκόμη κι οἱ ἐπίσκοποι μᾶς ἔχασαν τόν δρόμο τῆς πίστης στόν Χριστό
καί ὑποτάχθηκαν στήν ἐπιστήμη καί στήν πολιτική

Τά γενετικά φάρμακα τῶν ἐμβολίων καί ἡ νανοτεχνολογία πού αὐτά περιέχουν θά καταστρέψουν τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καί τό ἀνθρώπινο αὐτεξούσιο.

Ὅμως πιό πρίν ἀφήσαμε τόν ἔρωτα στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί
πάψαμε κλῆρος καί λαός νά ζοῦμε γιά τόν Χριστό.
Ἔτσι κλῆρος καί λαός δώσαμε ἐξουσία στό κακό.

Γίναμε ἀνθρωπάκια, σμικρύναμε τά θεοειδή πρόσωπα μας σέ κλειστά ἄτομα καί κλειστές μονάδες, ὁμάδες κόμματα κ.λ.π.

Ἀπαιτεῖται ἄμεσα νά μετανοήσουμε καί νά ἐπανέλθουμε
στό λυτρωτικό Ἐμεῖς, νά ξανά ἀνακαλύψουμε τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ,
νά μᾶς χαρίζει τό πνεῦμα τῆς Σοφίας τῆς ἑνότητας τῆς καλοσύνης καί τῆς ἀγάπης.

Εἴθε αὐτό τόν νέο χρόνο νά βροῦμε τόν ἀληθινό καί θεοειδή
ἑαυτό μας. Εἴθε νά ξαναγίνουμε ἐλεύθεροι καί ὡραῖοι ὡς Ἕλληνες
ὡς Ὀρθόδοξοι καί ὡς Ρωμηοί

Εἴθε νά μᾶς δοθεῖ ἡ ἀληθής ὑγεία, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική
Εἴθε νά ξαναζήσουμε τό πνεῦμα τοῦ 1821
Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν Ἐλευθερία.

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Χριστούγεννα καί πρωτοχρονιά 2021-2022

____________

Ἀγαπητοί ὑγειονομικοί, μαχητές/τριες στό μέτωπο τοῦ ἀγῶνα τῆς

ἐλευθερίας καί τῆς ἀντίστασης.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν πρωτοβουλία τῆς ἀνάληψης τῆς εὐθύνης ἀπό μέρους σας, γιά τήν σωτηρία τῆς τιμῆς καί τῆς Ἀλήθειας ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὁ Ἑλληνικός λαός σας εὐχαριστεῖ, σᾶς εὐγνωμονεῖ καί σᾶς ὑποστηρίζει.

Θά μᾶς ἐπιτρέψετε νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι στό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης, ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ., δέν ἀρκεστήκαμε μόνο στίς ὁλόθερμες προσευχές μας στό Θεό νά σᾶς ἔχει δυνατούς καί δυνατές, ὑγιεῖς καί θαρραλέους, ἀλλά μέ τήν ἀρωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπέστειλε 160 χορηγίες σέ οἰκογένειες, εἴτε σάν οἰκονομική ἐνίσχυση, εἴτε σάν νομική ὑποστήριξη ἕως τώρα.

Ὅμως, παρόλο πού ἡ εὐγένεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀνταποκρίνεται στό ἔρανον αὐτόν, οἱ αἰτήσεις ἀπό ἐσᾶς πολλαπλασιάστηκαν καί λυπούμενοι, δέν μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες σας.

Συνεχίζουμε τόν ἔρανον αὐτόν, διότι κατανοοῦμε τίς δυσκολίες, τή στέρηση, τήν ἀνέχεια πού ὑποβάλλεστε, ἀλλά καί τήν δύναμη πού ἔχετε νά προασπίζεστε ὁλόκληρον τόν Ἑλληνικόν λαόν ἀλλά καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Ἐσεῖς εἶστε τό παράδειγμά μας, οἱ Θερμοπύλες, οἱ Σαλαμίνες, τό 1821, ἐσεῖς εἶστε τό φανάρι γιά νά σᾶς ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς.

Ἐσᾶς βλέπουμε γιά νά μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε ἀδελφωμένοι ὅλοι μαζί, ἐνώπιον Θεοῦ καί νά συναγωνιστοῦμε τόν κοινό ἀγῶνα τῆς Ἀληθείας.
Συνεχίζουμε νά παρακαλοῦμε τόν Ἑλληνικόν λαόν νά ἐνισχύσει τόν ἀγῶνα, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἔχετε ἤδη ἐνισχυθεῖ νά κοινοποιεῖτε τήν δράση, ὥστε νά ἐνισχυθοῦν καί ἄλλοι πού περιμένουν μέ λαχτάρα.

Νά μᾶς συγχωρεῖτε ἐπίσης γιά τυχόν λάθη καί παραλήψεις ἀπό ἐμᾶς, διότι καί ἐμεῖς εἴμαστε σάν καί ἐσᾶς καί προσπαθοῦμε νά ὀργανωθοῦμε.

Εὐχόμεθα, Ὁ Πανάγαθος Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἀναγνωρίσει τόν τίμιον ἀγῶνα σας, νά δίδει τήν ἀνάλογη δύναμη καί ὑπομονή καί ὅλοι μαζί, νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά!

Καλά Χριστούγεννα! 

Εὐλογημένο καί σωτήριον τὀ νέον ἔτος 2022

 ___________

 

                                      ____________

ΕΛ.Ε.Σ

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο

Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση

Σειρές μαθημάτων
Διδακτική ἑνότητα:                                                                                                                                                                                        Ἱστορία (Διαφωτισμός-Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί Φιλική Ἑταιρεία)                       μέ τόν καθηγητή Μουσικολογίας καί ἱστορικό ἀναλυτή κ. Στέργιο Ζυγούρα.
 Κάθε Τρίτη ἀπό 23 Νοεμβρίου 2021   8:00 μ.μ. 

ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΖOOM     

Γιά τήν εἴσοδό σας ἀπό τό Ζοοm                                                                                                                                                                             πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

______

 

Ἀνακοίνωση τοῦ ΕΛ.Ε.Σ. γιά τήν ματαίωση τοῦ μαθήματος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν τήν

Πέμπτη 2/12/21 καί τήν συνέχισή του ἀπό τήν Πέμπτη 9/12/21.

Ἀνακοίνωση ΕΛ.Ε.Σ. τήν Πέμπτη 2/12/21 δέν πραγματοποιήθηκε τό μάθημα τῶν

Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν τοῦ Δ.Ε., ἐξ αἰτίας τεχνικοῦ προβλήματος.

Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τούς Φίλους μας, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νά τό παρακολουθήσουν.

Ἀπό τήν ἑπομένη Πέμπτη 9/12/21 τά μαθήματα θά συνεχιστοῦν κανονικά.

 

ΕΛ.Ε.Σ

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο

Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση

Πρόγραμμα μαθημάτων

Σειρές μαθημάτων

Διδακτική ἑνότητα:

Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα (εἰσαγωγή)                     

μέ τή φιλόλογο μοναχή Εὐλογία Παναγιωτοπούλου.

Κάθε Πέμπτη  ἀπό  25 Νοεμβρίου 2021 καί ἑξῆς,    8:00 μ.μ.

-ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΖOOM                                                                                                 Γιά τήν εἴσοδό σας μέσω Ζοοm                                                                                    πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο.               

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 

Πρόγραμμα ἄλλων μαθημάτων 

πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο. 

Προτεινόμενα ΕΛ.Ε.Σ.

______________

_______

 

Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.) ἔκλεισε 6 μῆνες ζωῆς καί ἐνημερώνει τά μέλη του ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού συνδράμουν στό ἔργο του γιά τά πεπραγμένα των 6 μηνῶν.
Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἕνα πνευματικό δημιούργημα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τά ἰδανικά τῶν δημιουργῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἦταν ἡ δημιουργία μίας νομικῆς ὁμάδας ἀπό 28 νομικούς ἀπό τήν Κρήτη ἕως τόν Ἕβρο γιά νά συνδράμει προσφέροντας νομικές ὑπηρεσίες στούς Ἕλληνες ὑπό διωγμό.
Ἡ νομική αὐτή ὁμάδα προσφέρει ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες της πρός ὅλους ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη μέ τό ἐλάχιστο οἰκονομικό κόστος σύμφωνα μέ τούς καταλόγους τοῦ πανελλήνιου δικηγορικοῦ συλλόγου.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. βοήθησε μέ κάθε τρόπο στήν δημιουργία τῆς Π.Ο.Ε.Υ. τήν Πανελλήνια Ὁμάδα Ἐπιστημόνων Ὑγείας καί τήν στηρίζει μέ ὅλες της τίς δυνάμεις καί συνεχίζει νά τό κάνει προσφέροντας ὑλική καί ψυχολογική στήριξη. Ἀλλά καί οἱ ἐπιστήμονες τῆς Π.Ο.Ε.Υ. βοήθησαν τήν ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συντάσσοντας τό συλλογικό πόνημα τοῦ ἐπιστημονικοῦ πορίσματος πού μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες στίς νομικές ἐνέργειες πού κάνουν κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας, ὑπέρ τοῦ δικαίου καί ὑπέρ τῆς αὐτοδιάθεσης.

Μέχρι σήμερα ἔχουν ἐνισχυθεῖ μέ οἰκονομική συνδρομή γιά τίς ἀγωγές ἄρσης τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας δεκάδες ὑγειονομικοί ὑπάλληλοι καί ἐνισχύθηκαν οἰκονομικά πολύ περισσότεροι ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς βιοποριστικές τους ἀνάγκες.
Ἐνισχύθηκαν ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀδυνατοῦσαν οἱ οἰκογένειές τους νά ἀνταπεξέλθουν στό κόστος τῆς διενέργειας τῶν διαγνωστικῶν τέστ. Καθώς ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀποκλείστηκαν ἀπό τά πανεπιστήμιά τους ἐπειδή δέν κατεῖχαν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης (παρανόμως ἀφοῦ ὁ νόμος ἐπιτρέπει καί σέ ἀνεμβολίαστους) ἀπό τήν πρόσβαση στίς φοιτητικές ἑστίες.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συνέταξε τήν μηνυτήρια ἀναφορά διά τοῦ δικηγόρου της Παπαδάκη Ἐμμανουήλ καί κατετέθη μέχρι σήμερα ἀπό ἑκατοντάδες πολῖτες στίς εἰσαγγελίες, Θεσσαλονίκης, Ἀθηνῶν, Ξάνθης, Κοζάνης, Σητείας, Γρεβενῶν, Κατερίνης, Λάρισσας, καί εἶναι ἕτοιμες νά κατατεθοῦν ἐκ νέου στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἐπίσης ἕτοιμοι οἱ πολῖτες τοῦ Βόλου, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Κέρκυρας καί ἀρκετῶν ἄλλων πόλεων νά καταθέσουν αὐτήν τήν μηνυτήρια ἀναφορά πού ἀποτελεῖται ἀπό τό δικόγραφο, τήν ἔνορκη βεβαίωση πού περιλαμβάνει τίς ἠλεκτρονικές ὑπογραφές ἀπό 57.600 περίπου πολῖτες (σήμερα ξεπερνοῦν τίς 74.000) καί τό ἐπιστημονικό πόρισμα προϊόν μελέτης καί ἔρευνας τῶν ἔγκριτων ἐπιστημόνων μελῶν τῆς Π.Ο.Ε.Υ. καί ὄχι μόνο.
Ἤδη μία ἐξ αὐτῶν ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ καί οἱ ἄλλες ἔχουν σταλεῖ γιά περαιτέρω διερεύνηση στήν εἰσαγγελία πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν.

Οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές πού εἶναι ἐθελοντές καί μέλη τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἔχουν ξεκινήσει ἤδη τό ΕΛ.Ε.Σ. (Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο) πού προσδοκᾶ νά γίνει τό πρότυπο τοῦ σχολείου τοῦ μέλλοντος διαποτισμένο ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τῆς Ἀληθείας.

Μέσα στούς ἑπόμενους στόχους τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἡ πολιτιστική παρέμβαση μέ τήν δημιουργία θεατρικῶν ὁμάδων καί μουσικῶν σχημάτων ἀνά τήν Ἑλλάδα πού νά ἐπικεντρώνονται στήν παράδοση τήν ἑλληνική καί τό ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα.

Εὐελπιστοῦμε νά συνεργαστοῦμε μέ εὐαίσθητους Ἕλληνες ἀνά τήν ὑφήλιο καί νά διαδώσουμε τό πνεῦμα ἐλευθερίας, δημοκρατίας καί συνεργατικότητας πού ἀποπνέεται ἀπό τήν ἱστορία μας καί τόν πολιτισμό μας.

Ὅλο τό διοικητικό συμβούλιο τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. καί τά ἱδρυτικά της μέλη εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ὅσους συνέδραμαν εἴτε οἰκονομικά εἴτε πνευματικά εἴτε μέ τόν χρόνο τους καί τήν προσοχή τους σέ αὐτό τό μεγαλεπήβολο καί θεάρεστο ἔργο καί τούς ὑποσχόμαστε ὅτι, θά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες τους, ὥστε τοῦτο τό ἁλωνάκι στό νοτιοανατολικό ἄκρο τῆς Μεσογείου νά ξαναγίνει ὁ φάρος τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας!

Εὐχαριστοῦμε  ὅλους τούς Ἕλληνες!

 

____

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ἀγαπητοί μας Φίλοι

μέ χαρά σας ἀνακοινώνουμε τήν ἔναρξη τοῦ Ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Σχολείου, τήν προσπάθειά μας νά παρουσιάσουμε τίς πρῶτες καίριες διδακτικές δυνατότητες σ ὅποιον ἄνθρωπο ἐνδιαφέρεται γιά σχετικά θέματα, ἐνήλικο νέο εἴτε παιδί.
Ἡ ἀρχή γίνεται διαδικτυακά, ὅμως ἐλπίζουμε σύντομα, ἀφ ἑνός ν ἀρχίσουν τακτικές, παράλληλες διδακτικές δραστηριότητες μέσῳ τηλεδιασκέψεων, ἀφ ἑτέρου νά φθάσουμε σέ δραστηριότητες μέ φυσική παρουσία διδασκόντων καί διδασκομένων, γεγονός πού εἶναι ἐπιθυμία ὅλων μας.
Παρουσιάζουμε τρείς καίριες διδακτικές ἔνότητες, οἱ ὁποῖες εἶναι :

α) Ἡ ΑΡΧΑΙΑ (ΚΑΙ ΝΕΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,

β) Ὁ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μέ ἐξαιρετικές ἱστορικές, θεολογικές καί ἐπιστημονικές συζητήσεις, ὑπό μορφή συνεντεύξεων καί

γ) ΤΟ ΤΗΛΕΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ,

μιά θαυμάσια σειρά παραδόσεων, ἐκμάθησης τῆς ψαλτικῆς. Εὐχαριστοῦμε τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι παρήγαγαν καί αὐτονόητα μᾶς χορήγησαν τίς παραπάνω τόσο ἀξιόλογες προσπάθειες τούς.
Ζοῦμε σέ κοινωνικές καταστάσεις, ὅπου γιά τούς γονεῖς ὑπάρχει ἐπιτακτική ἀνάγκη νά βρούν τρόπους διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους, ἀποτελεσματικούς καί κυρίως οὐσιαστικούς, ἀναλαμβάνοντας πρακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Στήν προσπάθεια αὐτή, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες μποροῦμε νά ὠφεληθοῦμε, ἐνασχολούμενοι μέ τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων.
Θά χαροῦμε νά λάβουμε προτάσεις σας, παρατηρήσεις σας, ἀπορίες σας. Μπορεῖτε ν ἀπευθύνεστε σέ συνεργάτες μας, στά ηλεκτρονικἀ ταχυδρομεῖα                                          α)iwageo@gmail.com  β) iwageo@gmail.com      γ)  thanpap33@gmail.com          ἀντίστοιχα γιά κάθε διδακτική ἑνότητα.
Εὐχόμαστε σέ Ὅλους, διδάσκοντες καί διδασκομένους, μέ τη Χάρη τοῦ Θεοῦ, πλούσια ὀφέλη.
Ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή

______

 

Προτεινόμενα ΕΛ.Ε.Σ.

 

A. Σύνδεση μέσω YouTube 5

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 5

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH

Ανακοινώσεις

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ. Zωντανη μετάδοση Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας πού νοιάζονται στήν Περίσταση...

Συναντήσεις: Πολιτική Ἑνότητα καί Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο. στίς Πόλεις: Σέρρες, Πέμπτη 7 Ἰουλίου. Καβάλλα-Δρᾶμα: Παρασκευή 8 Ἰουλίου. Ξάνθη: Σάββατο 9 Ἰουλίου. Κομοτηνή: Κυριακή 10 Ἰουλίου 2022

Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωση σέ ὅλους τούς φίλους τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Α.Το Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ μαζί μέ τούς φίλους του στήν Κεντρική καί Ἀνατολική...

Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.    Πέμπτη 7 Ἰουλίου 2022 9:30μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή:.   Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. ...

Πολιτειολογία

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα