Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ 1η Ἰανουαρίου 2022

Δεκ 31, 2021 | Ανακοινώσεις

Ἱεραρχία τοῦ Χριστοῦ

καί ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ

 

Γιῶργος Παῦλος

Καθ. Φυσικῆς καί Φιλοσοφίας Δ.Π.Θ.

  

Εἶναι σαφές πλέον πώς ἡ ἀνθρωπότητα ὅλη διέρχεται τήν πλέον πρωτόγνωρη καί τήν πλέον ἐπικίνδυνη καί τήν πλέον θανατηφόρο κρίση τῆς ἱστορίας της. Γιά πρώτη φορά καί σέ τέτοια βαθμό ἐκδιώκεται ἀπό τήν γῆ ὁ ἄνθρωπος καί ὁ Χριστός. Καί δυστυχῶς δυστυχῶς σέ αὐτό τό φοβερό κακό συναινοῦν ὀρθόδοξοι  ἱεράρχες καί χριστιανικός λαός ἔχοντας κλείσει τά αὐτιά καί τά μάτια σέ ὅσα μᾶς ἀποκαλύπτουν ἡρωικές μορφές ἐπιστημόνων ὅπως ὁ Μπακτί ὁ Μοντανιέ καί τόσοι ἄλλοι γιά τό φοβερό αὐτό ἔγκλημα μιᾶς προκατασκευασμένης πανδημίας. 

 

Τό ἀνθρώπινο πνεῦμα δοκιμάζεται ἀπό τό πνεῦμα τό σατανικό καί καλεῖται νά ὑποταχθεῖ στόν Σατανᾶ γιά νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος. Σήμερα πολλοί λίγοι ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται πώς ὁ Σατανᾶς μέσῳ τῶν δικῶν του ἀνθρώπων καί τῆς δικῆς του ἱεραρχίας ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀπωλέσει τήν ψυχή των ζητᾶ νά κυριαρχήσει στόν ἄνθρωπο μέ κάθε τρόπο. Ἀκόμη καί οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί κλῆρος καί λαός ἔχουν ἐμπλακεῖ σέ ἕνα ὁλοφάνερο ψεῦδος καί σέ ἕναν φοβερό πειρασμό ἀντικατάστασης τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐκκλησίας του ἀπό τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία. Ἐνῶ οἱ ἀμερόληπτοι ἐπιστήμονες μιλοῦν καί δίδουν ἐπιστημονική τεκμηρίωση γιά μιά  σκηνοθετημένη πανδημία καί ἀκόμη χειρότερα γιά θανατηφόρα γενετικά ἐμβόλια πού θά στοιχίσουν δισεκατομύρια νεκρούς ἀνθρώπους, δυστυχῶς οἱ περισσότεροι ἱεράρχες καί ἁπλός λαός πού τούς ἐμπιστεύεται, ἀμφιβάλλουν πλέον γιά τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, νά σώζει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε ἄποψη.

 

Πραγματικά ἀπορεῖ κανείς σήμερα  ἄν ὅσοι χριστιανοί καί ἱεράρχες των  συμφωνοῦν μέ τά ἀπάνθρωπα ἰατρικά μέτρα ὑποχρεωτικότητας, ἀποστασιοποίησης καί πλήρους ὑποταγῆς τῶν ἀνθρώπων, πιστεύουν ἀκόμη στόν Χριστό.  Ἔτσι ἀπό τόν φόβο ἑνός ἰοῦ κατασκευασμένου ἀπό ἀνθρώπινα χέρια κλείνουν οἱ ἐκκλησίες, ἀλλάζει τό ἑορτολόγιο, φοβοῦνται οἱ ἄνθρωποι νά κοινωνήσουν καί νά ἀσπαστοῦν τίς εἰκόνες  καί τό χειρότερο ὅλων, χωρίζουν, ἀποστασιοποιοῦνται καί ἀποξενώνονται οἱ ἄνθρωποι. Τό συνθετικό γενετικό ὑλικό καί ἡ νανοτεχνολογία πού περιέχονται στά νέα ἐμβόλια, ἄν δέν τά σταματήσουμε, θά μεταλλάξουν τήν ἀνθρώπινη φύση σέ γενετικά μεταλλαγμένους ἀνθρώπους πού θά ἐλέγχονται πλήρως, στό σῶμα στήν ψυχή καί στό πνεῦμα  ἀπό τήν τεχνητή νοημοσύνη.

 

Στήν οὐσία οἱ χριστιανοί, κλῆρος καί λαός ὑποτάσσονται στήν σατανική ἐπανεκκίνηση τοῦ Κλάους  Σβάμπ πού ἀπαιτεῖ νά καταργηθεῖ ὅλος ὁ χριστιανικός πολιτισμός καί ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος  καί νά ἀντικατασταθοῦν  ἀπό τόν  μεταανθρωπισμό καί τόν ἄνθρωπο μηχανή, χωρίς καρδιά, χωρίς αἰσθήματα καί χωρίς ψυχή.  Δυστυχῶς ὁ χριστιανικός κόσμος ἔχει παγιδευτεῖ καί ὑπηρετεῖ τό πλέον σατανικό σχέδιο καί πείραμα στήν ἀνθρωπότητα πού ἄν τό ἀφήσουμε νά ἐξελιχθεῖ  θά μετατρέψει τήν γῆ σέ φυλακή τῶν ἀνθρώπων. Θά μετατρέψει τόν ἄνθρωπο ἀπό ἐλεύθερο πλάσμα σέ ὑποταγμένο καί φοβισμένο ζῶο χωρίς πνεῦμα καί χωρίς βούληση ἀνθρώπινη.  Σήμερα δυστυχῶς ξαναζοῦμε τούς πειρασμούς τοῦ Χριστοῦ στήν ἔρημο ἀρνούμενοι τόν Χριστό καί ὑποτασσόμενοι στό πνεῦμα τῆς ἐρημώσεως.

 

 

Αὐτή λοιπόν  ἡ παροῦσα κρίση  τοῦ παγκόσμιου ἀνθρώπου προφητεύεται, περιγράφεται καί ἑρμηνεύεται μέ τόν πλέον ἀδιάψευστο τρόπο στούς πειρασμούς τοῦ Χριστοῦ στήν ἔρημο, ὅταν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον τόν ὁδήγησε στήν ἔρημο «ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπό τοῦ διαβόλου». Καί ὁ Χριστός θά νικήσει τόν διάβολο χάριν ὅλης τῆς πειραζόμενης ἀνθρωπότητας καί θά ἀνοίξει τήν πόρτα τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Ὄντως Ζωῆς, τῆς Ὄντος Δόξης καί τῆς Ὄντος Γνώσης.

 

Ὅσοι ὁμιλοῦν περί Θεοῦ καί περί θρησκειῶν ἄς γνωρίζουν πώς ὁ Θεός φανερώθηκε Μόνο Στόν Χριστό, τόν τέλειο Θεό καί τόν τέλειο ἄνθρωπο. Καί ὁ Θεός διά τοῦ Χριστοῦ φανερώθηκε στούς ἀνθρώπους ὡς ἡ Τελεία Ἀγάπη, ὡς ἡ τελεία Γνώση, ὡς ἡ Τελεία Ἐλευθερία, ἡ Τελεία Ζωή καί ὡς ὁ Τέλειος Ἔρως. Γιά αὐτό ὁ Χριστός εἶναι Τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Θεός Χαροποιός καί Ζωηφόρος. Θεός Δυνατός καί παντοδύναμος καί συγχρόνως ἀληθινός καί πλήρης ἄνθρωπος.

 

Ὁ πρῶτος πειρασμός ἀφορᾶ τό σῶμα καί τήν βιολογική  ἐπιβίωση του. «Εἰπέ τῷ λίθῳ τούτῳ,ἵνα γένηται ἄρτος», θά πεῖ ὁ Σατανᾶς στόν πεινῶντα Χριστό. Καί ὁ Χριστός θά ἀποκαλύψει τήν πρώτη καί μέγιστη ἀλήθεια περί τοῦ ἀνθρώπου τοῦ κόσμου καί τῆς ζωῆς. «Οὔκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».

 

Ὁ δεύτερος καί ὁ τρίτος πειρασμός τοῦ Σατανᾶ στόν Χριστό ἀφοροῦν τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Τήν πτωτική δηλαδή ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου γιά ἐπίγεια δόξα καί γιά ἐπίγεια ἐξουσία. Ἐνῶ ὁ Θεός προορίζει τόν ἄνθρωπο γιά τήν ἀληθινή καί θεϊκή δόξα καί γιά τήν ἀληθινή καί θεϊκή ἐξουσία. Δηλαδή ὁ Θεός προορίζει τόν ἄνθρωπο γιά νά τοῦ χαρίσει τήν Δική Τοῦ θεοποιό Δόξα καί τήν Δική Του θεοποιό Ἐξουσία πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν τελεία ἀγάπη καί τόν τέλειο καί ἐκστατικό  ἔρωτα πρός ὅλα τά ὄντα. Δηλαδή γιά νά καταστεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀληθινός ἄνθρωπος πρέπει νά μπεῖ στήν περιοχή τοῦ Θεοῦ διά τῆς τελείας ἀγάπης στοργῆς τρυφερότητα καί συμπόνιας πρός ὅλο τό κτιστό σύμπαν. Αὐτό ὅμως γιά νά συμβεῖ ὀφείλει ὁ ἄνθρωπος νά ἀγαπήσει τόν Θεό καί νά θυσιάσει ὅλο τόν ἑαυτό του  γιά τόν Θεό. Δηλαδή νά δώσει ὅλο τόν ἑαυτό του στόν Θεό γιά νά καταστεῖ καί ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος Τελεία Ἀγάπη καί  Τέλειος Θεός κατά χάριν, ὅπως ὁ Θεός εἶναι Τελεία Ἀγάπη κατά Φύσιν.

 

Καί ζητᾶ ὁ Σατανᾶς ἀπό τόν Χριστό νά πέσει καί νά τόν προσκυνήσει γιά νά τοῦ χαρίσει ὅλα τά ἔθνη καί ὅλα τά βασίλεια ἐπί τῆς γῆς ἀφοῦ τόν ἀνέβασε σέ ὄρος ὑψηλό καί τοῦ τά ἔδειξε. Καί ὁ Χριστός θά νικήσει τόν Σατανᾶ μέ τήν τελεία ἐντολή τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό κάθε δουλεία καί τυραννία. «Κύριον τόν Θεό σοῦ προσκυνήσεις καί αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις». Διότι ἡ Δουλεία στόν Θεό εἶναι ἡ ὄντως Ἐλευθερία καί ἡ ὄντως Χαρά καί ἡ ὄντως Ζωή.

 

Στόν τρίτο πειρασμό θά ζητήσει ὁ Σατανᾶς ἀπό τόν Χριστό νά δοκιμάσει τήν δύναμη καί τήν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί τῆς ζωῆς. Καί ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἐξιστορεῖ πώς ὁ Σατανᾶς μετέφερε τόν Χριστό στά Ἱεροσόλυμα καί τόν ἔβαλε πάνω στήν κορυφή τοῦ ναοῦ καί τοῦ εἶπε. Ἐάν εἶσαι υἱός Θεοῦ ρῖξε τόν ἑαυτό σου ἀπό ἐδῶ κάτω διότι εἶναι γραμμένο πώς ὁ Θεός θά στείλει τούς ἀγγέλους του νά σέ φυλάξουν καί θά σέ πιάσουν στά χέρια τους γιά νά μήν σκοντάψουν τά πόδια σου.

 

Καί ὁ Χριστός θά νικήσει τόν Σατανᾶ φανερώνοντας τήν Τρίτη καί Μέγιστη ἐντολή τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους. «Οὔκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεό σου». Δέν θά δοκιμάσεις δηλαδή τόν Θεό καί Κύριο διότι θά χάσεις τό πνεῦμα σου καί θά τό ὑποτάξεις στήν ἀμφιβολία στό ψεῦδος καί στήν πλάνη. Διότι ἡ ἀγάπη δέν ἔχει ἀνάγκη ἀποδείξεων καί δοκιμῶν. Διότι ἡ ἀγάπη εἶναι πηγή βεβαιότητας καί ἐμπιστοσύνης. Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στόν ἄνθρωπο ὡς ἀδιάψευστος καί αὐταπόδεικτος Ἀλήθεια καί Ὀμορφιά. Ἡ ἀνάγκη ἀποδείξεων καί ἐξασφαλίσεων παγώνει καί νεκρώνει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν ζεῖ ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου τότε ὁ Θεός εἶναι παρών στήν ἀνθρώπινη καρδιά δίδοντας σέ αὐτήν τήν τελεία πληροφορία τήν τελεία γνώση καί τή τελεία ἀλήθεια περί τοῦ ἑαυτοῦ του. Τότε εἶναι βέβαιος ὁ ἄνθρωπος γιά τόν Θεό καί δέν ἔχει ἀνάγκη δοκιμῶν καί ἀποδείξεων.  Ἡ νεκρή καρδιά καί τό νεκρό πνεῦμα στρέφονται πρός τά ἔξω καί ἐκτός τοῦ Θεοῦ  γιά ἀποδείξεις καί γιά ζωή ἔχοντας ἀπωλέσει ἔσωθεν τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τό ὁποῖο δίδει ἔσωθεν τήν ἀληθῆ ἐξουσία στόν ἄνθρωπο περί ἀλήθειας καί ψεύδους.

 

Ἔτσι ὁ Χριστός μέ τόν θάνατο καί τήν ἀνάσταση Του, κατήργησε τήν ἱεραρχία τοῦ Σατανᾶ καί τῶν ὀπαδῶν του καί εἰσήγαγε στόν κόσμο τήν δική του ἱεραρχία τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος.  Δηλαδή εἰσήγαγε ὁ Χριστός τήν ἀνατρεπτική ἱεραρχία τῆς τελείας ἀγάπης καί τῆς τελείας ἐλευθερίας ὅπου τό ἀνώτερο ὑπηρετεῖ, ζωοποιεί  καί σώζει τό κατώτερο ἀντί νά τό ἐξουσιάζει, νά τό ἐξουθενώνει καί νά τό νεκρώνει.

 

Γιά αὐτό οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά ξαναδιαβάσουν τό εὐαγγέλιο καί νά ἐπιστρέψουν στόν Χριστό ἄν δέν θέλουν νά καταστοῦν οἱ ἴδιοι διῶκτες τοῦ Χριστοῦ ὑποτασσόμενοι στό πνεῦμα τῆς ἐρημώσεως καί  ἀντικαθιστῶντας τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του μέ τά ἐμβόλια τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνητή νοημοσύνη. Καί κυρίως ἀντικαθιστῶντας τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας πού ἔφερε ὁ Χριστός στήν γῆ μέ τό δαιμονικό πνεῦμα τῆς δουλείας καί τοῦ φόβου.

 

 Πρωτοχρονιά 2022

____________

 

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Γιά νά λυθεῖ ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ πού ἁπλώνεται ραγδαῖα πάνω στήν γῆ,
oἱ ἄνθρωποι πρέπει νά στραφοῦμε ἀπό τό Ἐγώ στό Ἐμεῖς.
Ἀκόμη καί ὅσοι ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ κακοῦ μένουν στό ἐγώ

Ἔτσι ἔχουμε χιλιάδες ὁμάδες καί ὀμαδοῦλες, κόμματα καί κομμάτια
πού ἡ κάθε μιά καί τό κάθε ἕν ἀπαιτοῦν οἱ ἄλλοι νά ὑποταχθοῦν στήν δική των ὁμάδα.

Εἰναι λυπηρό νά ἔχουμε κομματιαστεῖ
σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους
σέ ἐμᾶς καί τούς ἄλλους
σέ δεξιούς καί ἀριστερούς
σέ ὀπαδούς ὁμάδων καί προσωπολάτρες

Γιά αὐτό Ἀπαιτεῖται ριζική ἀλλαγή σκέψης καί νοῦ

Αὐτή ἡ ἀλλαγή μπορεῖ νά συμβεῖ μόνο ἄν οἱ ἄνθρωποι πιστέψουν
πώς ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μόνος Ἀληθής Μεσσίας τοῦ κόσμου
Ὁ Μόνος Ἀληθινός Σωτῆρας καί Βασιλέας τοῦ κόσμου

Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουμε πολύ μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό κάθε ἄλλο ἄνθρωπο.
Διότι γνωρίζουμε τήν ἀληθῆ πίστη καί μετέχουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς Παρουσίας δηλαδή τοῦ ἴδιου τοῦ Θεανθρώπου στόν χῶρο καί στόν Χρόνο.

Ἡ Ἑλλάδα ἐνδεχομένως, θά ὁδηγηθεῖ σέ πολύ μεγάλη καταστροφή διότι οἱ Ἕλληνες ἀφήσαμε τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί ζοῦμε τήν πίστη τῆς ἐπιστήμης

Περιμένουμε σωτηρία ἀπό τά ἐμβόλια τίς μάσκες καί τούς λοιμωξιολόγους
Ἀφήσαμε καί ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν Χριστό Τόν Μόνο Ἀληθινό Ἰατρό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ἀκόμη κι οἱ ἐπίσκοποι μᾶς ἔχασαν τόν δρόμο τῆς πίστης στόν Χριστό
καί ὑποτάχθηκαν στήν ἐπιστήμη καί στήν πολιτική

Τά γενετικά φάρμακα τῶν ἐμβολίων καί ἡ νανοτεχνολογία πού αὐτά περιέχουν θά καταστρέψουν τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία καί τό ἀνθρώπινο αὐτεξούσιο.

Ὅμως πιό πρίν ἀφήσαμε τόν ἔρωτα στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί
πάψαμε κλῆρος καί λαός νά ζοῦμε γιά τόν Χριστό.
Ἔτσι κλῆρος καί λαός δώσαμε ἐξουσία στό κακό.

Γίναμε ἀνθρωπάκια, σμικρύναμε τά θεοειδή πρόσωπα μας σέ κλειστά ἄτομα καί κλειστές μονάδες, ὁμάδες κόμματα κ.λ.π.

Ἀπαιτεῖται ἄμεσα νά μετανοήσουμε καί νά ἐπανέλθουμε
στό λυτρωτικό Ἐμεῖς, νά ξανά ἀνακαλύψουμε τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ,
νά μᾶς χαρίζει τό πνεῦμα τῆς Σοφίας τῆς ἑνότητας τῆς καλοσύνης καί τῆς ἀγάπης.

Εἴθε αὐτό τόν νέο χρόνο νά βροῦμε τόν ἀληθινό καί θεοειδή
ἑαυτό μας. Εἴθε νά ξαναγίνουμε ἐλεύθεροι καί ὡραῖοι ὡς Ἕλληνες
ὡς Ὀρθόδοξοι καί ὡς Ρωμηοί

Εἴθε νά μᾶς δοθεῖ ἡ ἀληθής ὑγεία, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική
Εἴθε νά ξαναζήσουμε τό πνεῦμα τοῦ 1821
Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς πατρίδας τήν Ἐλευθερία.

Χριστός Ἐτέχθη
Ἀληθῶς Ἐτέχθη ὁ Κύριος

Χριστούγεννα καί πρωτοχρονιά 2021-2022

____________

Ἀγαπητοί ὑγειονομικοί, μαχητές/τριες στό μέτωπο τοῦ ἀγῶνα τῆς

ἐλευθερίας καί τῆς ἀντίστασης.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν πρωτοβουλία τῆς ἀνάληψης τῆς εὐθύνης ἀπό μέρους σας, γιά τήν σωτηρία τῆς τιμῆς καί τῆς Ἀλήθειας ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.

Ὁ Ἑλληνικός λαός σας εὐχαριστεῖ, σᾶς εὐγνωμονεῖ καί σᾶς ὑποστηρίζει.

Θά μᾶς ἐπιτρέψετε νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι στό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης, ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ., δέν ἀρκεστήκαμε μόνο στίς ὁλόθερμες προσευχές μας στό Θεό νά σᾶς ἔχει δυνατούς καί δυνατές, ὑγιεῖς καί θαρραλέους, ἀλλά μέ τήν ἀρωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀπέστειλε 170 χορηγίες σέ οἰκογένειες, εἴτε σάν οἰκονομική ἐνίσχυση, εἴτε σάν νομική ὑποστήριξη ἕως τώρα.

Ὅμως, παρόλο πού ἡ εὐγένεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ ἀνταποκρίνεται στό ἔρανον αὐτόν, οἱ αἰτήσεις ἀπό ἐσᾶς πολλαπλασιάστηκαν καί λυπούμενοι, δέν μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες σας.

Συνεχίζουμε τόν ἔρανον αὐτόν, διότι κατανοοῦμε τίς δυσκολίες, τή στέρηση, τήν ἀνέχεια πού ὑποβάλλεστε, ἀλλά καί τήν δύναμη πού ἔχετε νά προασπίζεστε ὁλόκληρον τόν Ἑλληνικόν λαόν ἀλλά καί ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Ἐσεῖς εἶστε τό παράδειγμά μας, οἱ Μαραθῶνες, οἱ Θερμοπύλες, οἱ Σαλαμίνες, τό 1821, ἐσεῖς εἶστε τό φανάρι γιά νά σᾶς ἀκολουθήσουμε καί ἐμεῖς.

Ἐσᾶς βλέπουμε γιά νά μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε ἀδελφωμένοι ὅλοι μαζί, ἐνώπιον Θεοῦ καί νά συναγωνιστοῦμε τόν κοινό ἀγῶνα τῆς Ἀληθείας.
Συνεχίζουμε νά παρακαλοῦμε τόν Ἑλληνικόν λαόν νά ἐνισχύσει τόν ἀγῶνα, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς πού ἔχετε ἤδη ἐνισχυθεῖ νά κοινοποιεῖτε τήν δράση, ὥστε νά ἐνισχυθοῦν καί ἄλλοι πού περιμένουν μέ λαχτάρα.

Νά μᾶς συγχωρεῖτε ἐπίσης γιά τυχόν λάθη καί παραλήψεις ἀπό ἐμᾶς, διότι καί ἐμεῖς εἴμαστε σάν καί ἐσᾶς καί προσπαθοῦμε νά ὀργανωθοῦμε.

Εὐχόμεθα, Ὁ Πανάγαθος Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά ἀναγνωρίσει τόν τίμιον ἀγῶνα σας, νά δίδει τήν ἀνάλογη δύναμη καί ὑπομονή καί ὅλοι μαζί, νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά!

Καλά Χριστούγεννα! 

Εὐλογημένο καί σωτήριον τὀ νέον ἔτος 2022

 ___________

 

                                      ____________

ΕΛ.Ε.Σ

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο

Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση

Σειρές μαθημάτων
Διδακτική ἑνότητα:                                                                                                                                                                                        Ἱστορία (Διαφωτισμός-Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί Φιλική Ἑταιρεία)                       μέ τόν καθηγητή Μουσικολογίας καί ἱστορικό ἀναλυτή κ. Στέργιο Ζυγούρα.
 Κάθε Τρίτη ἀπό 23 Νοεμβρίου 2021   8:00 μ.μ. 

ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΖOOM     

Γιά τήν εἴσοδό σας ἀπό τό Ζοοm                                                                                                                                                                             πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

______

 

Ἀνακοίνωση τοῦ ΕΛ.Ε.Σ. γιά τήν ματαίωση τοῦ μαθήματος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν τήν

Πέμπτη 2/12/21 καί τήν συνέχισή του ἀπό τήν Πέμπτη 9/12/21.

Ἀνακοίνωση ΕΛ.Ε.Σ. τήν Πέμπτη 2/12/21 δέν πραγματοποιήθηκε τό μάθημα τῶν

Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν τοῦ Δ.Ε., ἐξ αἰτίας τεχνικοῦ προβλήματος.

Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπό τούς Φίλους μας, οἱ ὁποῖοι προσπάθησαν νά τό παρακολουθήσουν.

Ἀπό τήν ἑπομένη Πέμπτη 9/12/21 τά μαθήματα θά συνεχιστοῦν κανονικά.

 

ΕΛ.Ε.Σ

Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο

Θεμέλια στήν Ἀληθινή Ἐκπαίδευση

Πρόγραμμα μαθημάτων

Σειρές μαθημάτων

Διδακτική ἑνότητα:

Ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα (εἰσαγωγή)                     

μέ τή φιλόλογο μοναχή Εὐλογία Παναγιωτοπούλου.

Κάθε Πέμπτη  ἀπό  25 Νοεμβρίου 2021 καί ἑξῆς,    8:00 μ.μ.

-ΣYNΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΖOOM                                                                                                 Γιά τήν εἴσοδό σας μέσω Ζοοm                                                                                    πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο.               

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 

Πρόγραμμα ἄλλων μαθημάτων 

πιέστε τόν παρακάτω σύνδεσμο. 

Προτεινόμενα ΕΛ.Ε.Σ.

______________

_______

 

Τό Ἑλληνικό Δίκτυο Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καί Στήριξης (ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ.) ἔκλεισε 6 μῆνες ζωῆς καί ἐνημερώνει τά μέλη του ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες πού συνδράμουν στό ἔργο του γιά τά πεπραγμένα των 6 μηνῶν.
Τό ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἕνα πνευματικό δημιούργημα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ καί ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τά ἰδανικά τῶν δημιουργῶν τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἦταν ἡ δημιουργία μίας νομικῆς ὁμάδας ἀπό 28 νομικούς ἀπό τήν Κρήτη ἕως τόν Ἕβρο γιά νά συνδράμει προσφέροντας νομικές ὑπηρεσίες στούς Ἕλληνες ὑπό διωγμό.
Ἡ νομική αὐτή ὁμάδα προσφέρει ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες της πρός ὅλους ὅσους τήν ἔχουν ἀνάγκη μέ τό ἐλάχιστο οἰκονομικό κόστος σύμφωνα μέ τούς καταλόγους τοῦ πανελλήνιου δικηγορικοῦ συλλόγου.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. βοήθησε μέ κάθε τρόπο στήν δημιουργία τῆς Π.Ο.Ε.Υ. τήν Πανελλήνια Ὁμάδα Ἐπιστημόνων Ὑγείας καί τήν στηρίζει μέ ὅλες της τίς δυνάμεις καί συνεχίζει νά τό κάνει προσφέροντας ὑλική καί ψυχολογική στήριξη. Ἀλλά καί οἱ ἐπιστήμονες τῆς Π.Ο.Ε.Υ. βοήθησαν τήν ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συντάσσοντας τό συλλογικό πόνημα τοῦ ἐπιστημονικοῦ πορίσματος πού μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες στίς νομικές ἐνέργειες πού κάνουν κατά τῆς ὑποχρεωτικότητας, ὑπέρ τοῦ δικαίου καί ὑπέρ τῆς αὐτοδιάθεσης.

Μέχρι σήμερα ἔχουν ἐνισχυθεῖ μέ οἰκονομική συνδρομή γιά τίς ἀγωγές ἄρσης τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας δεκάδες ὑγειονομικοί ὑπάλληλοι καί ἐνισχύθηκαν οἰκονομικά πολύ περισσότεροι ἔτσι ὥστε νά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς βιοποριστικές τους ἀνάγκες.
Ἐνισχύθηκαν ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀδυνατοῦσαν οἱ οἰκογένειές τους νά ἀνταπεξέλθουν στό κόστος τῆς διενέργειας τῶν διαγνωστικῶν τέστ. Καθώς ἐπίσης καί φοιτητές πού ἀποκλείστηκαν ἀπό τά πανεπιστήμιά τους ἐπειδή δέν κατεῖχαν πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης (παρανόμως ἀφοῦ ὁ νόμος ἐπιτρέπει καί σέ ἀνεμβολίαστους) ἀπό τήν πρόσβαση στίς φοιτητικές ἑστίες.

Ἡ ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. συνέταξε τήν μηνυτήρια ἀναφορά διά τοῦ δικηγόρου της Παπαδάκη Ἐμμανουήλ καί κατετέθη μέχρι σήμερα ἀπό ἑκατοντάδες πολῖτες στίς εἰσαγγελίες, Θεσσαλονίκης, Ἀθηνῶν, Ξάνθης, Κοζάνης, Σητείας, Γρεβενῶν, Κατερίνης, Λάρισσας, καί εἶναι ἕτοιμες νά κατατεθοῦν ἐκ νέου στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἐπίσης ἕτοιμοι οἱ πολῖτες τοῦ Βόλου, τοῦ Ἡρακλείου, τῆς Κέρκυρας καί ἀρκετῶν ἄλλων πόλεων νά καταθέσουν αὐτήν τήν μηνυτήρια ἀναφορά πού ἀποτελεῖται ἀπό τό δικόγραφο, τήν ἔνορκη βεβαίωση πού περιλαμβάνει τίς ἠλεκτρονικές ὑπογραφές ἀπό 57.600 περίπου πολῖτες (σήμερα ξεπερνοῦν τίς 74.000) καί τό ἐπιστημονικό πόρισμα προϊόν μελέτης καί ἔρευνας τῶν ἔγκριτων ἐπιστημόνων μελῶν τῆς Π.Ο.Ε.Υ. καί ὄχι μόνο.
Ἤδη μία ἐξ αὐτῶν ἔχει ἐνεργοποιηθεῖ καί οἱ ἄλλες ἔχουν σταλεῖ γιά περαιτέρω διερεύνηση στήν εἰσαγγελία πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν.

Οἱ δάσκαλοι καί οἱ καθηγητές πού εἶναι ἐθελοντές καί μέλη τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. ἔχουν ξεκινήσει ἤδη τό ΕΛ.Ε.Σ. (Ἐλεύθερο Ἑλληνικό Σχολεῖο) πού προσδοκᾶ νά γίνει τό πρότυπο τοῦ σχολείου τοῦ μέλλοντος διαποτισμένο ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τῆς Ἀληθείας.

Μέσα στούς ἑπόμενους στόχους τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. εἶναι ἡ πολιτιστική παρέμβαση μέ τήν δημιουργία θεατρικῶν ὁμάδων καί μουσικῶν σχημάτων ἀνά τήν Ἑλλάδα πού νά ἐπικεντρώνονται στήν παράδοση τήν ἑλληνική καί τό ἑλληνορθόδοξο πνεῦμα.

Εὐελπιστοῦμε νά συνεργαστοῦμε μέ εὐαίσθητους Ἕλληνες ἀνά τήν ὑφήλιο καί νά διαδώσουμε τό πνεῦμα ἐλευθερίας, δημοκρατίας καί συνεργατικότητας πού ἀποπνέεται ἀπό τήν ἱστορία μας καί τόν πολιτισμό μας.

Ὅλο τό διοικητικό συμβούλιο τῆς ΕΛ.Δ.ΔΙ.Ε.Σ. καί τά ἱδρυτικά της μέλη εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους ὅσους συνέδραμαν εἴτε οἰκονομικά εἴτε πνευματικά εἴτε μέ τόν χρόνο τους καί τήν προσοχή τους σέ αὐτό τό μεγαλεπήβολο καί θεάρεστο ἔργο καί τούς ὑποσχόμαστε ὅτι, θά ἀνταποκριθοῦμε στίς προσδοκίες τους, ὥστε τοῦτο τό ἁλωνάκι στό νοτιοανατολικό ἄκρο τῆς Μεσογείου νά ξαναγίνει ὁ φάρος τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας!

Εὐχαριστοῦμε  ὅλους τούς Ἕλληνες!

 

____

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ἀγαπητοί μας Φίλοι

μέ χαρά σας ἀνακοινώνουμε τήν ἔναρξη τοῦ Ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ Σχολείου, τήν προσπάθειά μας νά παρουσιάσουμε τίς πρῶτες καίριες διδακτικές δυνατότητες σ ὅποιον ἄνθρωπο ἐνδιαφέρεται γιά σχετικά θέματα, ἐνήλικο νέο εἴτε παιδί.
Ἡ ἀρχή γίνεται διαδικτυακά, ὅμως ἐλπίζουμε σύντομα, ἀφ ἑνός ν ἀρχίσουν τακτικές, παράλληλες διδακτικές δραστηριότητες μέσῳ τηλεδιασκέψεων, ἀφ ἑτέρου νά φθάσουμε σέ δραστηριότητες μέ φυσική παρουσία διδασκόντων καί διδασκομένων, γεγονός πού εἶναι ἐπιθυμία ὅλων μας.
Παρουσιάζουμε τρείς καίριες διδακτικές ἔνότητες, οἱ ὁποῖες εἶναι :

α) Ἡ ΑΡΧΑΙΑ (ΚΑΙ ΝΕΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,

β) Ὁ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ μέ ἐξαιρετικές ἱστορικές, θεολογικές καί ἐπιστημονικές συζητήσεις, ὑπό μορφή συνεντεύξεων καί

γ) ΤΟ ΤΗΛΕΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ,

μιά θαυμάσια σειρά παραδόσεων, ἐκμάθησης τῆς ψαλτικῆς. Εὐχαριστοῦμε τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι παρήγαγαν καί αὐτονόητα μᾶς χορήγησαν τίς παραπάνω τόσο ἀξιόλογες προσπάθειες τούς.
Ζοῦμε σέ κοινωνικές καταστάσεις, ὅπου γιά τούς γονεῖς ὑπάρχει ἐπιτακτική ἀνάγκη νά βρούν τρόπους διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους, ἀποτελεσματικούς καί κυρίως οὐσιαστικούς, ἀναλαμβάνοντας πρακτικούς τρόπους διδασκαλίας. Στήν προσπάθεια αὐτή, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες μποροῦμε νά ὠφεληθοῦμε, ἐνασχολούμενοι μέ τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων.
Θά χαροῦμε νά λάβουμε προτάσεις σας, παρατηρήσεις σας, ἀπορίες σας. Μπορεῖτε ν ἀπευθύνεστε σέ συνεργάτες μας, στά ηλεκτρονικἀ ταχυδρομεῖα                                          α)iwageo@gmail.com  β) iwageo@gmail.com      γ)  thanpap33@gmail.com          ἀντίστοιχα γιά κάθε διδακτική ἑνότητα.
Εὐχόμαστε σέ Ὅλους, διδάσκοντες καί διδασκομένους, μέ τη Χάρη τοῦ Θεοῦ, πλούσια ὀφέλη.
Ἡ Ὀργανωτική Ἐπιτροπή

______

 

Προτεινόμενα ΕΛ.Ε.Σ.

 

A. Σύνδεση μέσω YouTube 5

Γιά σύνδεση μέσω YouTube, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE 5

B. Σύνδεση μέσω Facebook

Γιά σύνδεση μέσω Facebook, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FACEBOOK

Γ. Σύνδεση μέσω Τwitch

Γιά σύνδεση μέσω Τwitch, πιέστε τoν παρακάτω σύνδεσμο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TWITCH

Ανακοινώσεις

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κατερίνη Παρασκευή 15 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ. Zωντανη μετάδοση Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας πού νοιάζονται στήν Περίσταση...

Συναντήσεις: Πολιτική Ἑνότητα καί Ἐθνικό Ψηφοδέλτιο. στίς Πόλεις: Σέρρες, Πέμπτη 7 Ἰουλίου. Καβάλλα-Δρᾶμα: Παρασκευή 8 Ἰουλίου. Ξάνθη: Σάββατο 9 Ἰουλίου. Κομοτηνή: Κυριακή 10 Ἰουλίου 2022

Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωση σέ ὅλους τούς φίλους τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ Α.Το Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ μαζί μέ τούς φίλους του στήν Κεντρική καί Ἀνατολική...

Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.    Πέμπτη 7 Ἰουλίου 2022 9:30μ.μ.

Ἔκτακτη ἐκπομπή:.   Παρουσίαση τῆς πρώτης ἀγωγῆς ἀποζημίωσης πού κατατέθηκε γιά τό διοικητικό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ στούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. ...

Πολιτειολογία

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠ.Ε.Σ. 27 Μαρτίου 2022 Λάρισα

Γ Υπερκομματικό Παγκόσμιο  Ελληνικό Συμβούλιο «ΥΠ.Π.Ε.Σ.» ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η Συντονιστική Επιτροπή για τη συγκρότηση του ΥΠ.Π.Ε.Σ....

Ὑπερκομματικό Παγκόσμιο Ἐθνικό Συμβούλιο ΥΠ.Ε.Σ.

Γιά τήν ἐπανίδρυση τῆς Ρωμανίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Εισαγωγή Τό σύγχρονο πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ κόσμου, εἶναι...

Πανδημία

Συνάντηση: Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Ἔδεσσα, Δευτέρα, 1 Αὐγούστου 2022, 7:30 μ.μ. Θεατράκι στό Βαρόσι, Δίπλα στό ἐκκλησάκι, Πέτρου καί Παύλου   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες...

Συνάντηση: Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση    Λάρισσα Σάββατο 30 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.   Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Λαρίσσης καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στη Καφετέρια Μίνι...

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση: Βόλος, Παρασκευή 29 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες του Βόλου καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας στό Θεατράκι στην παραλία...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Τρίκαλα, Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Τρίκαλα Πέμπτη 28 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Τρικάλων καί ἄλλων πόλεων τῆς Θεσσαλίας...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση:   Καρδίτσα, Τετάρτη 27 Ἰουλίου 2022, 7:30 μ.μ. Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες της Καρδίτσας καί ἄλλων πόλεων τῆς...

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022,  8:00 μ.μ.

Συνάντηση καί Ζωντανή μετάδοση: Ἰωάννινα, Δευτέρα 25 Ἰουλίου 2022, 8:00 μ.μ.  Καλοῦμε ὅλους τούς πολῖτες τῶν Ἰωαννίνων σέ ἀνοικτή συζήτηση μέ τόν...

Συνάντηση: Κοζάνη Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022  7:00 μ.μ.

Κοζάνη: συνάντηση Κυριακή 17 Ιουλίου 2022 7:00μ.μ. Κοζάνη στό προαύλιο τῶν Ἁγίων Σαράντα στόν λόφο πάνω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ανάγκη η...

0 Comments

Submit a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Τελευταία Άρθρα