Διδακτική Ενότητα Βυζαντινὴ Μουσική

Ἐλεύθερο Ἑλληνικὸ Σχολεῖο

Πρώτος κύκλος μαθημάτων μουσικής

Κάθε Δευτέρα από τον Νοέμβριο του 2021 έως και τις αρχές Ιουνίου του 2022.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος οι συναντήσεις δε μαγνητοσκοπούνταν.

Τα μαθήματα μπορούσε να τα παρακολουθήσει κανείς μόνο ζωντανά.

Δεύτερος κύκλος μαθημάτων μουσικής

Κάθε Παρασκευή από τις 2 Δεκεμβρίου 2022 8:00 – 9.00 μ.μ.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος θα μαγνητοσκοπείται μόνον το θεωρητικό μέρος.

Το υπόλοιπο μάθημα μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς μόνο ζωντανά.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

μὲ τὸν π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου

Ψαλτικὴ Τέχνη, Ὑμνολογία & Βυζαντινὴ Μουσικολογία

Στὰ μαθήματα Ψαλτικῆς Τέχνης, Ὑμνολογίας καὶ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας ὅσοι     μετέχουν θά: 

  • ἀποκτήσουν μιὰ γνώση τῶν βασικῶν στοιχείων τῆς θεωρίας τῶν ὀκτὼ ἤχων καὶ τῆς πράξης τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, θὰ μάθουν τὰ σημαδόφωνα τῆς ψαλτικῆς,
  • ψάλλουν σύντομα καὶ ἀργοσύντομα τροπάρια (παραλλαγὴ καὶ μέλος),
  • γνωρίσουν τὰ τρία Γένη τῆς μουσικῆς καὶ τὰ Εἴδη τῆς Μελοποιϊας,
  • γνωρίσουν τὸν πλοῦτο τῶν ρυθμικῶν σχημάτων τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ τὰ διαφορετικὰ εἴδη τῶν ὕμνων