Διδακτική Ενότητα “Ιστορία”

Ελεύθερο Ελληνικό Σχολείο

Πρώτος κύκλος ιστορίας
Πέντε συναντήσεις – 23 Νοεμβρίου 2021 έως 11 Ιανουαρίου 2022
Ἱστορία (Διαφωτισμός – Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί Φιλική Ἑταιρεία),
μέ τόν καθηγητή Μουσικολογίας καί ἱστορικό ἀναλυτή κ. Στέργιο Ζυγούρα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ